ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 686 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Ищецът Ж.Д.С. - редовно уведомен се  явява лично и с адв. А. с пълномощно.

         За ответника Министерство на правосъдието на Република България - редовно уведомено се явява пълномощник юк.Т. Ч. от Областна служба „Изпълнение на наказанията” с пълномощно по делото.

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Стоянова от Бургаска окръжна прокуратура.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На основание чл.146 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК СЪДЪТ пристъпва към доклад по делото:

 

Предявени са искове против Министерство на правосъдието от Ж.Д.С., с които се претендира присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултата на престоя на Ж.Д.С. в Бургаския затвор от 14.06.2012 г. до 21.12.2012г. В исковата молба се излагат твърдения за лоши битови условия в спалното помещение, в което е пребивавал Ж.Д.С., достъпа му до тоалетна, възможностите за поддържане на хигиена - ежедневна и ежеседмична, условията на хранене, качеството на храната, която е трябвало да приема, принудата за изтърпява ограничителна мярка в присъствието на пушачи, при условията, че не е пушач, недобрите медицински услуги или пълната липса на такива, изразяващи се в необходимостта да посещава лекар по график, а не когато е имал нужда от медицинска помощ, което е довело до увреждане на неговата личност и претърпени неимуществени вреди в тази връзка.

Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ като ищецът е поискал присъждане на обезщетение в размер на по 150,00 лева на всеки ден престой, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.06.2012 г. Поискано е присъждане на адвокатското възнаграждение и разноските по спора.

На основание чл. 146, ал. 2 от ГПК, СЪДЪТ УКАЗВА на всяка от страните, че следва да установи фактите на които основава своите искания или своите възражения по аргумент на чл.154, ал.1 от ГПК.

 

Адв. А.: Уважаеми г-н Съдия, поддържам направените искови претенции, ведно с направените уточнения. За прецизност исковата молба е към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието. Правя изменение на иска. Моля същият да се счита предявен срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

 

Съдът счита, че към настоящия момент Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не е конституирана като ответник по делото. По отношение на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не са приложени правилата свързани с размяна на книжа преди разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради което съдът счита, че не следва да дава ход на делото предвид направеното изменение.

Съдът счита, че съблюдаването на процесуалните права на лицето, посочено като ответник след изменението, налага да бъде извършена нова размяна на съдебни книжа. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е юридическа личност, второстепенен разпределител на бюджетни средства, така както Министерство на правосъдието също е юридическа личност.

Към настоящия момент новият ответник не е конституиран, не е получил исковата молба, не е имал възможност да формулира отговор по исковата молба и в този смисъл няма как в днешното съдебно заседание  да бъде даден ход по същество.

         Съдът констатира, че по делото се съдържа отговор от юрисконсулт, но този отговор е изготвен от името на Министерство на правосъдието. В този смисъл е и пълномощното, оформено като заповед, подписана от Министерство на правосъдието, по силата на което ответникът се представлява в днешното съдебно заседание.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ процесуалните действия извършени до момента.

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в 7-дневен срок от днес да представи екземпляр от исковата молба за връчване на ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

ЗАЛИЧАВА като ответник Министерство на правосъдието.

КОНСТИТУИРА като ответник Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

По датата на новото насрочване на делото, съдът ще се произнесе с определение в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: