О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 708/25.04.2014 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети  април, две хиляди и четиринадесета година,  в състав:                                  

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 686/2014 година.

 

            Производството е по глава ХІ от АПК във връзка с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по искова молба от Ж.Д.С. с ЕГН ********** *** чрез адвокат Н.А., против Министерство на правосъдието.

Ищецът описва битовите условия в Бургаски затвор – условията на живот в килията си и общите помещения на затвора, както и медицинското обслужване на лишените от свобода. Претендира неимуществени вреди за това, че е бил подложен на “изтезания, жестоко и нечовешко отношение” от “действията и/или бездействията на съответните административни органи и длъжностни лица” по време на престоя му в затвора.

С разпореждане от 28.03.2014 година (лист 1) съдът е указал на ищеца да уточни какво обжалва акт, действие или бездействие, на кой административен орган, както и бил ли е обявен за незаконосъобразен, към момента на подаване на исковата молба.

С уточнение на исковата молба вх. № 2797/09.04.2014 година (лист 28) от  ищца (лист 7), е заявено, че претендираните вреди произтичат “бездействията на длъжностните лица в Затвора – Бургас и затворническата администрация”.

След като се запозна със съдържанието на исковата молба и уточнението, съдът приема, че исковата молба е недопустима и следва да се върне, а производството – да бъде прекратено.

Съгласно чл.204 ал.1 от АПК, искът по ЗОДОВ е допустим след отмяната на административния акт по съответния ред. Предварителната отмяна на административния акт е абсолютна положителна процесуална предпоставка за разглеждане на иска по същество. В представените доказателства по делото и твърденията на ищеца не се установи административен акт на орган, който да е обявен за незаконосъобразен по съответния ред и от чиято незаконосъобразност да се претендира обезщетение.

Ищецът описва битови условия и условия на медицинско обслужване в затвора, но не уточнява действия или бездействие оспорва. Не уточнява кой е евентуалния орган, чието действие или пък бездействие се оспорва. Нито в исковата молба, нито в уточнението към нея има петитум за обявяване на незаконосъобразност на конкретно действие или бездействие, ведно с предявения иск за обезщетение.

Единствената хипотеза, при която е възможно да се предяви иск за обезщетение, преди да се обяви незаконосъобразността на действие, бездействие или административен акт, е регламентирана в чл. 204 ал. 4 АПК, но тъй като ищецът и след допълнително дадената възможност не конкретизира действията или бездействията на административни органи, при или по повод изпълнението на чиято административна дейност, претендира обезщетение, нито заявява петитум за обявяване на незаконосъобразност, исковата молба следва да бъде върната, а производството прекратено.

По изложените съображения,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба от Ж.Д.С. с ЕГН ********** *** чрез адвокат Н.А., против Министерство на правосъдието.

 

 ПРЕКРАТЯВА административно дело № 686/2014 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

СЪДИЯ: