ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти ноември              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 686 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Ищецът Ж.Д.С. - редовно уведомен се явява лично и с адв. А. с пълномощно по делото.

         За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието на Република България - редовно уведомен се явява пълномощник юк.Т.Ч. от Областна служба „Изпълнение на наказанията” с пълномощно по делото.

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Дуков от Бургаска окръжна прокуратура.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът на основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК ПРИСТЪПВА КЪМ ДОКЛАД:

Предявен е иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието София, с който се претендира присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултата на престоя на Ж.Д.С. в Бургаския затвор от 14.06.2012 г. до 21.12.2012г. В исковата молба се излагат твърдения за лоши битови условия в спалното помещение, в което е пребивавал Ж.Д.С., достъпа му до тоалетна, възможностите за поддържане на хигиена - ежедневна и ежеседмична, условията на хранене, качеството на храната, която е трябвало да приема, принудата за изтърпяване на ограничителна мярка в присъствието на пушачи, при условията, че не е пушач, недобрите медицински услуги или пълната липса на такива, изразяващи се в необходимостта да посещава лекар по график, а не когато е имал нужда от медицинска помощ, което е довело до увреждане на неговата личност и претърпени неимуществени вреди в тази връзка.

Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ като ищецът е поискал присъждане на обезщетение в размер на по 150,00 лева на всеки ден престой, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.06.2012 г. Поискано е присъждане на адвокатското възнаграждение и разноските по спора.

 

На основание чл. 146, ал. 2 от ГПК, СЪДЪТ УКАЗВА на всяка от страните, че следва да установи фактите на които основава своите искания или своите възражения по аргумент на чл.154, ал.1 от ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и доказателствени искания: да бъдат допуснати до разпит двама свидетели; назначаване на съдебна експертиза, която да отговори на въпрос дали битовите санитарно-хигиенни условия отговарят на съответните стандарти; искане за предоставяне на справка за килията, в която ищецът е изтърпявал наказанието и искане да бъдат представени дневник за предписанията на здравните инспектори.

 

Адв. А.: Нямам възражение по доклада. Не поддържаме всички доказателствени искания. Не искаме в цялост да бъде представено личното досие на ищеца.

Искаме да задължите ответника да представи справка или копие от книгата, в която са отбелязани предписанията на здравните инспектори, ако има такава.

Моля ответникът да представи Програмата по § 11 от ЗИНС и доказателства за нейното изпълнение; не поддържаме искането за експертиза. Водим двама свидетели за разпит.

В днешното съдебно заседание представям договор за правна защита, както и становище по отговора на ГД „ИН”, което представям на прокурора, тъй като ответникът е запознат.

 

Юк. Ч.: Нямам възражение по доклада. По доказателствените искания, моля, да приемете представените с писмения отговор доказателства. Изразявам становище по сега направените доказателствени искания, а именно: за процесния период дневник с предписание на здравните инспектори в затвора в Бургас не се е водил. По отношение на Програмата по § 11 ЗИНС, се противопоставям да бъде представена, тъй като е общодостъпен документ в сайта на Министерски съвет, като доказателства по изпълнението й можем да представим. По отношение разпита на двама свидетели, процесуалният представител на ищеца не каза имената им.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. А.: Как се казват свидетелите и какви обстоятелства ще установяват?

 

Адв. А.: Единият свидетел се казва Н.О.М., а вторият свидетел в момента не мога да индивидуализирам. Свидетелите ще установяват твърденията в исковата молба за лошите битови и хигиенни условия в Затвора в Бургас и за липсата на медицинско обслужване.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Ч.: След направените уточнения, ще вземете ли становище по отношение на доказателственото искане за допускане на свидетели?

 

Юк. Ч.: След като и двамата свидетели ще се доказват едни и същи факти и обстоятелства, моля, да редуцирате свидетелите до един.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба считам за допустима. Нямам доказателствени искания. По отношение на доказателствените искания, не се противопоставям да бъдат уважени.

 

Предвид уточненията на страните, СЪДЪТ счита следното:

По искането за представяне на копие от книгата с евентуални предписания на здравни инспектори, относно хигиената в Бургаския затвор, съдът счита, че няма как да бъде уважено, с оглед направеното изявление от процесуалния представител на ответника, че такъв регистър и изобщо такъв документ, не е бил поддържан в Бургаския затвор през процесния период. Искането за извършване на експертиза е оттеглено, поради което съдът счита, че не следва да се произнася по него, а представяне на Програмата по § 11 от ЗИНС е достъпна  и съдът е в състояние да се запознае с нея.

По отношение на искането за допускане на двама свидетели, съдът намира, че …

 

Адв. А. прекъсва съда.

 

Адв. А.: С различните свидетели ще установяваме санитарните и битовите условия в различни периоди, затова моля да бъдат допуснати и двамата.

 

Съдът продължава изявлението си … следва да допусне и двамата свидетели, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за представяне на Програмата по § 11 от ЗИНС.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели.

 

Първият свидетел е въведен в залата.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

П.С.Г. на ** години, осъждан, несемеен, със средно образование, без особени отношение със страните, понастоящем извършва ремонтна дейност.

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК и обещава да говори истината.

 

Юк. Ч.: Преди да започнат отговорите на свидетеля, моля да бъде направено едно уточнение, исковият период касае 8 месеца - от месец април до месец декември 2012 г. и с оглед изявлението, че двамата свидетели ще установяват обстоятелства за различни периоди от време, моля адв. А. да установи за кой период ще установява факти.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: От април до септември 2012 г. бяхме заедно в затвора с ищеца.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. А. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: От къде познавате ищеца?

ОТГОВОР:  От затвора.

ВЪПРОС: Кога бяхте съвместно с ищеца?

ОТГОВОР: От април до септември 2012 бях в затвора съвместно с ищеца.

ВЪПРОС: В една килия ли бяхте или в различни килии, но на един и същи етаж?

ОТГОВОР:  Не бяхме в една килия, но бяхме на един етаж и килиите бяха идентични.  Килията на ищеца беше 17-18 кв.м., вътре бяха не по- малко от 16-18 човека през този период. В килията нямаше течаща вода, тоалетна ползвахме само през определени часове на деня. Седмично се къпехме във вторник и в четвъртък, сутрин от 9,00 до 11,00 часа, имаше топла вода, но тя рядко стигаше до петия етаж. Имаше един душ на целия коридор и две чешми с корито. Около 120 човека трябваше да се изкъпят за този период. Налагало се е да се къпя и със студена вода най-редовно  лятно време.

ВЪПРОС: Каква беше хигиената в килията на ищеца?

ОТГОВОР: Хигиената на килиите зависеше само от самите обитатели в нея. Не ни даваха препарати за почистване. Почиствахме само с вода. Имаше вредители - хлебарки и дървеници. И мишки имаше.

ВЪПРОС: В столовата поддържаше ли се добра хигиена?

ОТГОВОР: Всички се хранехме в столовата, такъв беше реда. Столовата се ползваше и за сушилня за изпраните дрехи. Хигиената - като навсякъде – няма хигиена. Храната не беше достатъчна. Един хляб се делеше на 5-6 човека, според закуската.

ВЪПРОС: Какви бяха вкусовите качества на храната?

ОТГОВОР: Грамажите бяха малки. Хранехме се на една маса с ищеца. Той не се е хранил общо взето с тази храна, тъй като посудата, в които се сервираше много пъти не бяха измити достатъчно добре и самата храна нямаше качество, готвеното не беше на ниво, например картофите бяха с обелки и разни такива работи. Лишените от свобода готвеха.

ВЪПРОС: Светлина и климатизация в килията на ищеца имаше ли?

ОТГОВОР: Горе прозорците са големи, но леглата бяха на три вишки и се закриваше светлината. Спалните се ползваха за простори около прозорците и това допълнително затрудняваше притока на светлина. Вентилация - никаква. Навсякъде се пуши в затвора. Ищецът не пуши.  Не ни сменяха спалното бельо и всеки се оправяше индивидуално. Нямаше медицинско обслужване от лекар. Имаше от фелдшер. Не знам дали ищецът е посещавал медицинския пункт.

ВЪПРОС: Как става записването за медицински преглед?

ОТГОВОР: Два пъти в седмицата става записването за медицински преглед, но не помня кои дни. Сутрин, този, който е чистача на коридора, минаваше и записваше, ако пропуснеш, няма как да отидеш на преглед. Лекуването се изразява в това, че от каквото и да се оплакваш, дават аспирин и парацетамол.

ВЪПРОС: Знаете ли ищецът да е бил нахапван от дървеници?

ОТГОВОР:  Не.

ВЪПРОС: Знаете ли ищецът да е страдал от някакво заболяване?

ОТГОВОР: На мен лично не ми е споделял.

ВЪПРОС: През нощта и в часовете, когато сте затворени, как става удовлетворяване на физиологичните ви нужди?

ОТГОВОР: В килията има две кофи по 10 литра и така става облекчаването. Предполагам, че и в килията на ищеца е имало такива кофи.

ВЪПРОС: През нощта колко часа сте заключени, както и през деня?

ОТГОВОР:  Вечерта в 20,00 часа заключваха килиите и в 6,00 ги отключваха. Аз изтърпявах наказанието си на „строг режим”. Нямах представа ищецът на какъв режим е изтърпявал наказанието си. През деня килиите се заключват между 17,30 часа и 19,00 часа, понеже се връщахме тогава от каре и до вечеря ни заключваха, но не зная по каква причина, може да се е сменял патрула.

ВЪПРОС: По времето, през което сте били с ищеца, пръскали ли са килиите за вредители?

ОТГОВОР: Не са обезпаратизявали. Сигурен съм в това. Всичкият багаж е вътре в килията и доколкото зная, багажът се вади и тогава се пръска и няма как да стане, без да знаем. Тези мои наблюдения са свързани с престоя ми в друго място за лишаване от свобода – в затвора в Пловдив, там когато пръскаха, багажът се изважда, пръска се и след известно време се прибира.

ВЪПРОС: Какво става ако през нощта на някого се наложи да ползва медицинска помощ?

ОТГОВОР:  Чука се по вратата и ако дежурният обърне внимание, му казваме, че някой има нужда от лекар. На мен не ми се е налагало. Ако ти обърнат внимание, обръщат ти.

Адв. А.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ на юк. Ч. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: На ищеца налагало ли се е да чука нощем на вратата, за да потърси медицинска помощ?

ОТГОВОР:  Аз лично не знам.

ВЪПРОС: Конкретно ищецът оплаквал ли Ви се е от престоя си в затвора - пред Вас по време на каре например?

ОТГОВОР: На мен лично ми е споделял, понеже се хранехме на една маса, че не му достига храната и като количество и като качество и се хранеше с хранителни доставки, които получаваше по време на свижданията.

Юк. Ч.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕ ОСВОБОДЕН И НАПУСНА ЗАЛАТА.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА ВТОРИЯТ СВИДЕТЕЛ.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

Н.О.М. на ** години, осъждан, със средно образование, семеен, познат на ищеца от затвора. Има дело срещу ГД „ИН” София. Предявил е иск по ЗОДОВ. Делото няма постановен съдебен акт.

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

СВИДЕТЕЛЯТ ОБЕЩАВА да говори истината.

 

Юк. Ч.: Моля, свидетелят да уточни за кои периоди ще установява претърпени неимуществени вреди от ищеца?

Адв. А.: Нали вече установихме това обстоятелство.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. А.: Свидетелят ще отговори на въпроса.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Уточнете периода.

СВИДЕТЕЛЯТ: Мисля, че беше март, април, май, юни, преди три-четири години.

СЪДЪТ: По конкретно.

СВИДЕТЕЛЯТ: Не мога да Ви кажа точно през коя година беше престоя ми с Ж.Д.С. – преди три години и половина четири години – 2010 г.- 2011 г. някъде. Не мога да Ви кажа точно през коя година беше.

 

Предвид направеното уточнение от г-н М. и с оглед периода, през който ищецът претендира, че е претърпял неимуществени вреди, съдът счита, че този свидетел не следва да бъде разпитван. Свидетелят М. е изтърпявал  наказание „лишаване от свобода” с ищеца в период, който е идентичен с периода, през който е изтърпявал наказанието си свидетелят Г.. Г. бе разпитан подробно в днешното съдебно заседание и отговорите му според съдебния състав бяха подробни и изчерпателни.

По изложените съображения, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА до  разпит О. И. М.

 

Свидетелят О.И.М. бе освободен и напусна залата.

 

Адв. А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Ч.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. А.: Моля да уважите исковите претенции на ищеца, тъй като същите са основателни и доказани, в размера, в който са предявени, ведно със законната лихва.

Моля за присъждане на направените по делото разноски, плюс държавна такса и адвокатския хонорар, съгласно квитанцията и договора за правна защита и съдействие.

Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Поддържам първоначалното си писмено искане. Поддържам казаното от адв. А.. Българското законодателство е предвидело осъден на лишаване от свобода, а не на унижаване на личността. Считам, че това обобщава всичко.

 

Юк. Ч.: Оспорваме изцяло и по основание и по размер предявената искова молба, като моля да я отхвърлите. Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Моля за присъждане  юрисконсултско възнаграждение в полза на ГД „ИН” София.

По отношение на представените доказателства, моля, да обърнете внимание на декларацията на ищеца с подписа му, удостоверяващ, че е физически здрав и не чувства никакви болки - това е по отношение на претенцията за недобро здравословно състояние.

 

ПРОКУРОРЪТ: Претенцията е частично основателна, поради  липсата на достъп до течаща вода и санитарен възел в спалните помещения. Претенцията е прекомерно завишена, поради което предлагам да присъдите обезщетение в по-нисък размер.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: