Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              02.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 686 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас против Решение №280/03.02.2012г., постановено по НАХД №18/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №1603/05.10.2011г. на Териториалния директор на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч) на основание чл.47, ал.3 от  ЗСч, на „Лавър 2” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, партер, представлявано от К. Ж. С. - управител е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да се потвърди отмененото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „„Лавър 2” ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява,  не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на „Лавър 2” ЕООД против наказателно постановление №1603/05.10.2011г. на Териториалния директор на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.40, ал.1 от ЗСч на основание чл.47, ал. от  ЗСч на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е отменил атакуваното постановление като е приел, че същото е издадено от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка, но при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не  е съобразен преклузивния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН.

Решението на Районен съд гр.Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Правилно районният съд е изложил мотиви, че административнонаказващия орган не се е съобразил с нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, съгласно която не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Неспазването на този срок представлява съществено нарушение на административно производствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна.

В случая е безспорно установено, че дружеството не е изпълнило задължението си да подаде годишен финансов отчет за 2008г., с което е осъществен състава на нарушението по чл.47, ал.3 от ЗСч. Крайният срок за изпълнение на задължението е 30.06.2009г. и първия момент от който е могъл да се установи нарушителя е денят, следващ крайния срок за подаване на годишен финансов отчет, като за установяването му е достатъчно да се констатира само факта на бездействието. Настоящата инстанция напълно споделя доводите на районния съд относно факта, че административнонаказващия орган е бездействал относно установяване на нарушението, като въпрос на вътрешноведомствена организация в системата на Националната агенция за приходите е това установяване да се реализира в нормативноустановените срокове.  По тази причина, след като до 30.06.2009г. е следвало да бъде подаден от дружеството годишния финансов отчет, последният ден, в който трябва да се установи това бездействие е 01.10.2009г., а АУАН е съставен на 30.06.2010г., т.е. след изтичане на срока по чл.34, ал.1, изр.2, предл.първо от ЗАНН.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №280/03.02.2012г., постановено по НАХД №18/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №1603/05.10.2011г. на Териториалния директор на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.40, ал.1 от ЗСч на основание чл.47, ал.3 от  ЗСч, на Лавър 2” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, партер, представлявано от К., Ж. С. - управител е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   2.