ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 06.06.                                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 685 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:48 часа се явиха:

 

За ИЩЕЦА - Българска републиканска федерация по кинология, редовно призован, представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Национална агенция по приходите гр. София, редовно призован, се представлява от юк. С.- П. и юк. Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Българска републиканска федерация по кинология, с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 500.00 лв., представляваща имуществени вреди, състоящи се  в направени от дружеството разноски за заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с водено съдебно производство по обжалване на НП № 1779/18.11.2015 г., издадено от зам. директора на ТД на НАП гр. Бургас ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане от ответника.

Съдът докладва, че по делото е постъпил отговор, изготвен от процесуалния представител на ответника, в който отговор е взето становище по допустимостта и относимостта на подадената искова молба.

 

юк. С.- П.:  Считам, че исковата молба е неоснователна. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. Д.: Поддържам казаното от колегата. Считам, че НП, за което се претендират разноски е отменено на процесуално основание, а не на основание, че не е извършено нарушението, т.е. считам, че ако има увреждане на лицето, то същото е по негова вина. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ : Считам, че исковата молба е процесуално допустима. Моля да приемете като доказателства всички документи, приложени към нея, както и НАХД №120/2016 г. на Районен съд гр. Бургас.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените до момента писмени доказателства.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. С.- П.: Моля да оставите така подадената искова молба без уважение на основание изразените в становището, приложено по делото, възражения. Подкрепям казаното от колегата по отношение съпричиняването на вреди на основание чл. 5, ал. 1 ЗОДОВ. В решението на Административния съд по касационното дело по безспорен начин се описва извършването на административно нарушение, като НП се отменя на процесуални основания, а не на материално-правни такива.

 

Юк. Д.: В касационното решение ясно е записано, че в НП са установени две нарушения и поради това, че е налице една санкция е отменено НП. Поддържам казаното от колегата. Моля да ни бъде предоставен срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора, като и да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е основателна, доказана и следва да бъде уважена. Касае се за незаконосъобразен акт – НП № 1779/18.11.2015 г., отменено по КНАХ дело № 1018/2016 г. на Административен съд гр. Бургас като незаконосъобразно. Направените разноски за адвокатско възнаграждение са в размер на  500,00 лв. и представляват имуществени вреди.  В този смисъл е постановено Тълкувателно решение от 15.03.2017 г. по Тълкувателно дело № 2/2016 г. на ВАС, съгласно което при предявени искове за имуществени вреди от незаконосъобразни НП разноските за адвокатско възнаграждение представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя  възможност на процесуалните представители на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят подробни писмени бележки по същество на спора.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: