ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 685 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.В.П., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Явява се адвокат С.П., посочен от Адвокатска колегия Бургас като служебен представител на ищеца, въз основа на изрично искане на съда и изразено желание от страна на ищеца. Съдът намира, че следва да назначи адвокат С.П. в качеството на пълномощник на ищеца Д.В.П., поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адвокат С.П. в качеството на пълномощник на ищеца Д.В.П..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам си исковата молба и исканията, които съм направил.

АДВОКАТ П.: В самата искова молба ищецът е направил искане за разпит на двама свидетели относно обстоятелствата, които е изложил в исковата молба, затова моля да бъдат призовани, тъй като не могат да дойдат доброволно.

Получили сме всички документи – писмения отговор и справките, които ответникът е представил по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам за разпит на двамата свидетели.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат доказателствата и да се уважи направеното искане за допускане на свидетели.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба, както и тези към отговора, депозиран от ответника.

Като основателно следва да бъде уважено искането на ищеца за допускане до разпит в качеството на свидетели на лицата С.Х.З. и К.К.С..

Наред с това ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи справка относно параметрите на помещението, в което за процесния период ищецът е търпял наказание лишаване от свобода, която справка следва да съдържа информация и за броя на лицата, които са търпели наказание в същото помещение за периода заедно с ищеца, размерите на помещението, осветеност на помещението и по какъв начин е осигурен достъп на пряка слънчева светлина към него, както и относно възможността за поддържане на лична хигиена в това помещение за процесния период, информация относно наличието или липса на санитарен възел.

Ответникът следва да бъде задължен да представи и документи, изготвени от български или международни контролни органи, удостоверяващи извършена от тях проверка на Затвора Бургас с оглед условията, при които се търпи наказание лишаване от свобода.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и тези представени от ответника с отговора по исковата молба.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата С.Х.З. и К.К.С., които за следващо съдебно заседание да се призоват в Затвора Бургас – девета група, килия 504.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи справка относно параметрите на помещението, в което за процесния период ищецът е търпял наказание лишаване от свобода, която справка следва да съдържа информация и за броя на лицата, които са търпели наказание в същото помещение за периода заедно с ищеца, размерите на помещението, осветеност на помещението и по какъв начин е осигурен достъп на пряка слънчева светлина към него, както и относно възможността за поддържане на лична хигиена в това помещение за процесния период, информация относно наличието или липса на санитарен възел, както и документи, изготвени от български или международни контролни органи, удостоверяващи извършена от тях проверка на Затвора в гр. Бургас с оглед условията, при които се търпи наказание лишаване от свобода.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват свидетелите С.Х.З. и К.К.С. и с оглед осигуряване присъствието на ищеца в съдебно заседание, призовка за него да се изпрати в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: