ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 684 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.В.Д., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.8 от делото.

За ответника директор на ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт А.Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по жалба против заповед № УРИ 251з-630/20.02.2017г. на директора на ОД МВР Бургас, с която на жалбоподателката, гражданин на Руска федерация, е отнето правото на пребиваване в Република България, и на основание чл.39б, ал.1 от ЗЧРБ е определен 30-дневен срок, в който доброволно да се изпълни задължението за връщане на разрешение за постоянно пребиваване в Република България № BG700498174, валидно до 20.10.2014г.

 

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата, поддържам и направените с нея доказателствени искания.

Мога да уточня свидетелите, които съм поискал. Мисля, че е най-разумно да се разпитат тримата свидетели и след това да преценим дали е необходимо да се разпита и детето. При режим на довеждане няма да стане, трябва съдът да ги призова, защото са на работа.

Единият свидетел е съпругът – М.Д.Д., с адрес ***.

Другите двама свидетели са родителите на съпруга – Д.М.Д. и Л.П.Д., и те са на същия адрес. Това са хората, които искаме да бъдат призовани като свидетели.

Държим и на доклад от Дирекция „Социалното подпомагане“.

Относно искането ни за представяне на административната преписка, ако това е преписката, в пълния вид, моля да се приеме.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата.

Не се противопоставям на доказателственото искане за разпит на свидетелите, които колегата посочи.

Относно доклад от Дирекция „Социално подпомагане“, тъй като не знам каква точно задача трябва да има дирекция „Социално подпомагане“, считам че следва да изрази становище или не. Не мога да отговоря до каква степен, но те ще отговорят могат ли да дадат заключение дали е необходимо някакви специалисти да действат в случая. Не се противопоставям на това искане.

Аз също исках да призова свидетели, като моля, след като изслушаме тези свидетели, моля да изслушаме колегите, които са съставили докладните записки.

Противопоставям се на разпита на детето.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на тримата свидетели, посочени от процесуалния представител на жалбоподателката, които да бъдат призовани на заявения адрес в с.Равда.

Призоваването да е за следващото съдебно заседание.

 

На основание чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето

1.Да бъде уведомена Дирекция „Социално подпомагане“ Несебър за настоящото съдебно производство.

2.ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Несебър в срок най-късно до следващото съдебно заседание да изготви социален доклад с цел да се установи каква е необходимостта в конкретния случай от присъствието на майката Е.Д. в живота на нейната дъщеря Л. Д., с оглед правилното физическо и психическо развитие на детето.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответникът най-късно до следващото съдебно заседание да представи документите, които отразяват проведените интервюта в хода на административното производство с жалбоподателката, с нейния съпруг и с родителите на съпруга.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призоват тримата свидетели на посочения от адвокат Н. адрес.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.36 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: