Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     715                                     14.04.2016 г.                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 684 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.294 - чл.298 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по повод постъпила жалба от „БКС- Х.Н.“ ЕООД с ЕИК 131058508, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „722-ра“ ***, представлявано от управителя Х.П.Н., против писмо с изх.№ БС-840-01-471/25.03.2016 г. на началника на ДНСК София, с което е възложено на „Ди ел ес груп“ ООД принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-245/19.11.2012г., издадена от началника на РДНСК Югоизточен район, за премахване на незаконен строеж, представляващ „Открит басейн”, находящ се в ПИ с идент. № 07079.831.42, до „Вила Буфо“ в лесопарк „Росенец“, гр. Бургас, извършен от „БКС- Х.Н.“ ЕООД.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обективираното в оспореното писмо действие по изпълнението, поради нарушение на материалноправни разпоредби и съществени нарушения на административнопроизводствени правила. В нея се твърди, че органът по принудителното изпълнение е допуснал нарушения на процедурата и материалноправните изисквания, предвидени в Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК (Наредбата). В тази връзка се сочи, че в писмото липсва отбелязване относно датата на влизане в сила на заповедта за премахване на строежа, както и че до жалбоподателя, като адресат на заповедта, не е изпратена покана за доброволно изпълнение на същата. Твърди се също, че не са спазени изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредбата, като не е извършен оглед на място; не е съставен констативен протокол, който да съдържа констатации, че незаконният обект не е премахнат доброволно; не са съставени „необходимите“ протоколи; не са извършени съответните предварителни проучвания за начина на изпълнение на премахването, срока за премахването и необходимите средства; не са спазени изискванията при избор на изпълнител.

Ответникът представя административната преписка по оспорването, ведно със становище за неоснователност на подадената жалба.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна по смисъла на чл.295, предл. първо, вр. чл.274, ал.2 от АПК, в срока по чл.296, ал.1 от АПК. Разгледана по същество, тя е неоснователна, поради следното:

Със заповед № ДК-02-ЮИР-245/19.11.2012 г. на началника на РДНСК Югоизточен район, издадена на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „Открит басейн”, находящ се в ПИ с идент. № 07079.831.42, до „Вила Буфо“ в лесопарк „Росенец“, гр. Бургас, извършен от „БКС- Х.Н.“ ЕООД. Със заповедта е разпоредено да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на органите на ДНСК по реда на чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба № 13/23.07.2001г. на МРРБ за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК за сметка на нарушителя, при неспазване на посочения в нея срок за доброволно изпълнение. Заповедта е влязла в сила и представлява стабилен административен акт, подлежащ на принудително изпълнение, след като с решение № 1593/16.07.2013 г. по адм.дело № 2596/2011 г. на АС- Бургас, оставено в сила с решение № 8407/19.06.2014 г. по адм.дело № 13604/2013 г. на ВАС, жалбата на „БКС - Х.Н.“ ЕООД е отхвърлена като неоснователна. Влязлата в сила заповед за премахване на незаконен строеж е валидно изпълнително основание, съгласно нормата на чл.268, т.1 от АПК.

Жалбоподателят „БКС- Х.Н.“ ЕООД е адресат на заповедта и е активно легитимиран да оспорва действията на органа по принудително изпълнение.

Изпълнителното производство е започнало служебно, по инициатива на органа по изпълнението, с изпращане на покана за доброволно изпълнение по чл.277 от АПК с изх.№ ТП-563-00-492/08.07.2014 г., получена от адресата на 19.07.2014 г., видно от приложеното известие за доставяне. На 27.10.2015 г. работна група от инспектори в РО НСК- Бургас е извършила проверка относно изпълнението на влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-245/19.11.2012 г., при която е констатирала, че незаконният строеж не е премахнат. След съставяне на протокол за предварително проучване от 10.11.2015 г. и количествено-стойностна сметка, и проведено производството по избор на изпълнител, с оспорения акт, издаден на основание чл.225, ал.4 от ЗУТ, във вр. с чл.271, ал.3 от АПК, чл.286 от АПК и въз основа на сключен договор № ФО-13-114/22.03.2016 г., началникът на ДНСК е възложил на определения изпълнител „Ди ел ес груп“ ООД принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-245/19.11.2012 г.

Оспореният акт е издаден от компетентен орган по смисъла на чл.271, ал.1, т.1 от АПК. По силата на чл.271, ал.1, т.1 от АПК, при неизпълнение на влязла в сила заповед за премахване в определения срок, тя се изпълнява принудително от административния орган, който е издал заповедта, представляваща изпълнително основание, или е трябвало да я издаде, освен ако в изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган. Видно от диспозитива на заповедта, предмет на изпълнение, тя съдържа разпореждане: „3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 от заповедта, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж, по възлагане на органите на ДНСК”. Следователно, органът по изпълнението е посочен в изпълнителното основание и без съмнение това е началникът на ДНСК, издал оспорения в настоящото производство акт и обективираните в него действия. Вярно е, че след изменението на чл.225, ал.1 от ЗУТ (ДВ, бр.82/2012г., в сила от 26.11.2012г.), компетентността на началника на ДНСК или на упълномощени от него длъжностни лица за издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи се ограничава само до строежи от първа, втора и трета категория, или на части от тях. Това изменение обаче не засяга компетентността на органа по принудителното изпълнение за вече издадени индивидуални административни актове. Съгласно § 126 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на незаконни строежи или на части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред. Предмет на настоящото производство е принудително изпълнение на заповед за премахване на незаконен строеж пета категория, издадена от началник на РДНСК-ЮИР преди влизането в сила на цитираното изменение на ЗУТ, и след като производството по премахване на строежа е започнало преди изменението съобразно § 126 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ следва да се довърши по досегашния ред от орган по изпълнението на ДНСК.

Неоснователни са и релевираните в жалбата възражения за незаконосъобразност на оспорения акт. Изпълнението е проведено законосъобразно. Противно на твърденията в жалбата, в случая е спазена нормата на чл.277 от АПК, като органът по изпълнението е връчил на жалбоподателя покана за доброволно изпълнение с изискуемото от цитираната норма съдържание. На последния е предоставен предвидения в закона 14-дневен срок за доброволно изпълнение, с оглед избягване неблагоприятните последици от принудителното изпълнение. Спазени са и изискванията на Наредба № 13/23.07.2001г. на МРРБ- след съставяне на изискуемите протоколи, в т.ч. протокол- приложение № 1 към чл.4, ал.1 от Наредбата за проверка по изпълнението и на местостроежа от органите на ДНСК в 3-дневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, и приключване на производството по избор на изпълнител, с оспорения акт е определено дружеството, на което е възложено принудителното премахване на незаконния строеж.

С оглед горните съображения, жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

На основание чл. 298, ал.4 от АПК настоящото решение не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БКС- Х.Н.“ ЕООД с ЕИК 131058508, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „722-ра“ ***, представлявано от управителя Х.П.Н., против действие по изпълнението, обективирано в писмо с изх.№ БС-840-01-471/25.03.2016 г. на началника на ДНСК София, във връзка с принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-245/19.11.2012г., издадена от началника на РДНСК Югоизточен район, за премахване на незаконен строеж, представляващ „Открит басейн”, находящ се в ПИ с идент. № 07079.831.42, до „Вила Буфо“ в лесопарк „Росенец“, гр. Бургас, извършен от „БКС- Х.Н.“ ЕООД.

Решението е окончателно.

 

СЪДИЯ: