ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 683 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.И.Г., редовно призован, се явява лично.

За ответника директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ МВР, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К.И., надлежно упълномощена с приложено на л.31 по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед №3282з-496/12.02.2018 на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, с която жалбоподателят е отстранен от длъжност и е разпоредено да му бъдат иззети служебните карта, личен знак и оръжие, считано от датата на запознаване със заповедта.

 

Жалбоподателят Г.: Поддържам жалбата.

Запознат съм и са ми известни материалите по жалбата.

Искам да добавя, че както и предложението, така и заповедта, не съдържат конкретни фактически данни, които да подкрепят основанията за издаването ѝ.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приемат представените доказателства.

Нямаме доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.3 от адм.д.№ 2393/2018г. по описа на Административен съд София - град, както и доказателствата представени от ответника с придружително писмо рег.№ 328200-4080/13.03.2018г., находящо се на л.6 от делото и молба вх.№ 4142/11.04.2018г. на л.19 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Жалбоподателят Г.: Моето мнение е, че както предложението, така и самата заповед, не съдържат конкретни фактически данни, които да подкрепят основанията за издаването на оспорения акт.

Днес в Конституционния съд се гледа дело по чл.214, ал.2 от ЗМВР и не знам какво ще реши съда. Имам предвид едно конституционно дело.

В настоящото производство искам заповедта да бъде отменена.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки, където да развия подробно становище.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: