ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 683 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява ю.к.В., надлежно уплъномощена.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕЛСИД 2“ ЕООД-С.Б., редовно уведомен, се явява лично управителя и адв.Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител ст.ю.к.А.,  редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

          ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор  Г.Д..

 

          Явяват се вещите лица И.З.К. и А.Г.Б..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          Ю.К.В.: Да се даде ход на делото.

         

          АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпи към разпит на вещите лица по изготвената комплексна геоморфологична и ботаническа експертиза, като СНЕМА самоличността им както следва:

Д-р А.Г.Б.- На 36 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование: доктор по Науки за Земята- геоморфология и палеогеография, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Инж.И.З.К.- На 44 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование: магистър по екология, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.- Поддържам заключението. Нямам за сега какво да допълня.

АДВ.Д.: Аз имам въпроси към вещото лице. На стр.№4 сте написали: „Следователно е напълно възможно морският пясък в обхвата на процесуалния имот да е преотложен от вятъра и това обяснява удовлетворително от научна гл.т. неговото положение навътре в сушата“. Ако е носен от къде би могъл да се носи този пясък?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Мисля, че този въпрос е към мен. Моята квалификация включва определянето произхода на всички видове скали- споени или неспоени. Пясъкът е неспоена скала, чрез анализ,  сепарацията на всички късове – гама лометричен анализ аз съм направила характеристика и съм допуснала, че пясъка може да бъде донесен от вятър. Това се базира и на структурата на пясъка - еднородно за бъде донесен от другаде, само чрез  помоща на вятъра да бъде толкова добре сортиран. Освен това може да бъде поделен на различни по големина късове. Пясъкът е разделен  на средна и по-дребна фракция, определям, че е с морски произход и вятъра може да докара и пясък с по-голям размер.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: От къде може да дойде пясъкът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.- В района на гр.Несъбър е доказано,  че пясъка във вътрешността идва от север, от плажната иваца на Слънчев бряг, тъй като ветровете са със северна посока. При строителството на Слънчев бряг и новата част на Несебър ивицата е трайно прекъсната и увредена при застрояването. Това блогоприятства развитието на растителност върху вече формираните пясъчни площи, навяти от север от към плажната иваца на Слънчев бряг.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: А не би следвало, за да се изследва произхода, освен проби от терена да се вземат проби и от предполагаемото местонахождение от където е донесен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Такива изследвания вече са правени и аз съм се бизирала на този източник. Не са правени нови изследвания. За дюните никой не е правил такива. Всичко се прави за  определени обекти.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: На същата страница, пишете, че освен пясък сте открили  миди,  охлюви и др. Те от морски  произход ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, с морски произход. Карангатската тереса е  изцяло с ерозионен произход, не се отлага пясък.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: На проба 43_1, на стр.№3 в последната част от таблицата 96.63, 97.63, 97.92 това проценти ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, проценти са. Останалото си личи в таблица №1, дадени са процентните съотношения на фракциите, там е  направена пълна сепарация на пробата.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Съгласно характеристиката за дюни, Вие видяхте ли дюни в имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, не видях. Целият терен беше заравнен. Установих насипване на материл в южната част. Минал е багер,  който е изтикал материала. Както съм позиционирала на снимката е юг. Шосето е в северната част на имота, юг е от другата страна на обекта. В дъното на обекта видях строителни материали и смятам, че целия терен е бил засегнат от човешка дейност. На близо 30 - 40 м навътре в пясъка, след обекта не намерихме естествени площи незасегнати от човешка дейност.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Вие видяхте ли заключението на комсията, какво е установила тя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Видях материалите по делото. Запозната съм с документите. Нямах  такава задача.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Възможно ли е ивица от 40-50 см да бъде дюна? Може ли  образувание с 40-50 см да бъде дюна, да може да бъде определено с  характеристиката на дюна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Трябва да се запозная по-подробно с нагледен материал.

Ю.К.В.: Нямам конкретни въпроси към вещото лице Б..

ВЪПРОС НА СТ.Ю.К.А.: Вие на място казахте, че не сте установили дюна, но възможно ли е според характеристиката същата да е била унищожена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Моето мнение  е, че целия този район е бил покрит с пясък и дюни и една много широка ивица и била засегната от човешка дейност. Много по-голяма част, включително имота, но много по-  голяма част.

ПРОКУРОР Д.: Нямам въпроси към експерта.

 

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице  И.К..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Поддържам изготвеното заключение.

АДВ.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

Ю.К.В.: Нямам въпроси към вещото лице.

СТ.Ю.К.А.: Нямам  въпроси Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Ю.К.В.: Считам заключеието за компетентно, но следва да се прецени с оглед материалите по делото. В заключителната част  вещото лице  установява, че не са установени морфологичните белези на пясъчната дюна, което не следва да се кредитира, че са извършени строителни работи и е унищожена. За тези констатации липсват доказателства, има материали къде точно е изграден строежа. Бих искала да уточня, че научните разрабоки са твърде стари и не следа да се взимат предвид и следва да се преценят обстоятелствата в процесния имот, а не обширно с граници като райони.

АДВ.Д.: Оспорвам експертизата в част геоморфорогия. Считам, че се работи с труд от 1974 година. В последните десет години Института по океанология в град Варна има издадени  редица трудове и статии по темата. Моля да се извърши повторна геоморфологична експертица.

СТ.Ю.К.А.: Моля да се приема заключението. Същото е изготвено компетентно, дадени са подробни отговори на задачата. По направеното искане в настоящето съдебно заседание от процесуалния представител на „Ел сид 2“ за изготвяне на повторна експертиза се противопоставям, тъй като считам, че настоящата е пълна и ако няма други различни въпроси искането е неоснователно, тъй като е отговорено на  задачите от вещите лица. Ако се твърди, че са налични други трудове,  да се представят.

АДВ.Д.: Мога да посоча трудовете, които са относими – 2004 година, „Морфодинамични и литодинамични процеси в бреговота зона“ на издателство „Славена“ на проф. В.П., 2005г. „Морфодинамични процеси на Българското черноморско крайбрежие“ на проф.В.П.,  на проф.В.П. и  П.П.от 2006 година „Еволюция на Българското черноморско крайбрежие след ранния холоцен“ на издателство Славена,  на проф.П. и Д.Д.2012г. „Океанология“.

ПРОКУРОР Д.: Да се приеме заключението. Не се пораждат съмнения за необоснованост.

Съдът след като изслуша вещите лица и изразените становища на страните намира, че изготвеното заключение по допусната и възложена комплексна геоморфологична експертиза е  компетентно, всестранно, пълно и обосновано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението на вещите лица А.Б. и И.К., изготвили комплексната геоморфологична експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещите лица в размер на 250.00 /двеста и петдесет/  лева на всяко от тях от внесения по делото депозит от страните.

 

Съдът намира за неоснователно и немотовирано искането за назначаване на повторна геоморфологична експертиза, тъй като със заключението на приетата по делото експертиза е отговорено в пълна степен на поставените към вещите лица въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ УВАЖАВА искането за допускане на повторна геоморфологична експертиза.

АДВ.Д.: Бяхме задължени да представим документация по строежа, а именно: Скица- 1 брой, фактура №7000060277 от 27.01.2016г.на ЕВН,ведно с платежно нареждане за заплатена сума по договор за присъединяване,разрешение №605/25.11.2016г за прокопаване на улични и тротоарни настилки, скица №10698/29.03.2007г. на ПИ 51500.503.43 по КК на Община Несебър, удостоверение за приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-2027-12.01.2017г. за обект СО51500.503.43, удостоверение изх.№ 25-4759/25.01.2017г., разрешение за строеж №56/19.09.2012г., акт за приемане на конструкцията от 08.04.2016 г.,

Ю.К.В.: Аз  съм запозната. Да се приемат.

СТ.Ю.К.А.: Не възразявам да се приемат.

ПРОКУРОР Д.: Да се приемат.

Съдът намира за относми към предмета на разглеждане на делото  представените от процесуалния представител на „ЕЛСИД 2„ писмени документи, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА пресдставените от процесуалния представител на жалбоподателя „ЕЛ СИД 2“ писмени документи.

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Ю.К.В.: Уважаеми господин съдия, моля да постановите  решение, с което да уважите жалбата от Главния архитект на община Несебър и да отмените оспорената заповед. Моля да ми бъдат присъдени направените разноски, включително ю.к.възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

АДВ.Д.:  Моля съда да уважи жалбата на доверителя ми,  както и жалбата на главния архитект и кмета на Община Несебър като основателни. Моля да ми присъдите съдебно-деловодните разнокси, като ми са даде срок за писмени бележки.

СТ.Ю.К.А.: Моля да постановите решение, с което да охвърлите жалбата на главния архитект, на кмета на Община Несебър и „ЕЛСИД 2“ като неоснователни. Считам жалбата за неоснователна, като моля за срок да изложа доводи  и аргументи относно тяхната неснователност и недоказаност. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.

ПРОКУРОР Д.: Жалбата считам за неоснователна. Моля да потвърдите решението на Началника на РДНСК Бургас като законосъобразно.

Съдът определи 10 дневен срок на процесуалните представител на страните за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: