ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 683 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, изпраща за представител  ю.к.В.Р., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява, за него се явява ю.к.М.В., редовно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕЛСИД 2“ ЕООД-С.Б., редовно уведомен, се явява лично управителя и адв.Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представители ст.ю.к.А., ст.ю.к.А., редовно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

 

          ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор М.М..

 

          Явява се вещото лице арх.В.Й.Д.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          Ю.К.Р.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.В.: Да се даде ход на делото

          АДВ.Д.: Да се даде ход на делото

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР М.  :Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6112 /15.06.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

В.Й.Д. - На  61  години, българка, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

          Ю.К.В.- Имам въпрос към вещото лице. Във връзка  с представената графична част към експертизата, моля вещото лице да отговори, ако е възможно, това застъпване, което е  между границата на поземления имот и тази на специализиранита карта на дюните, от което се формира площ означена като  6 кв.м. дюни, дали това застъпване е в рамките на допустимата грешка, имайки предвид кадастралната карта на  дюните и кадастралната карта на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Може би имате предвид застъпване  по кадастралната карта и регулационен план, този въпрос не съм го изследвала. За него и необходимо време, тъй като трябва да се направи комбинирана скица на кадастралната карта и регулационния план.Това не съм го изследвала.

ВЪПРОС НА Ю.К.В. - Ако се допусне допълнителна експертиза  бихте ли  могла да отговорите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. -  Искам да уточня, че застъпването ще бъде между границите по регулационен  план и границите по кадастрална кара.Там има допуски по наредбата  за кадастъра, но Вие питате дали дюните са в рамките за допустимост.

Ю.К.В.- Питах само за допустимата грешка.

Ю.К.Р.- Допустимостта на грешката не е в наредбата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Действително, когато между две карти има застъпване има  между тях е допустима грешка, но то ще бъде между Специализираната карта и Кадастралната карта или Специализираната карта и Регулационния  план или и трите едновременно. Може да се направи комбинирана скица.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Р. - Има  ли  разминаване като  граница на кадастралната карта и регулационния план.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Има по принцип разминавания между кадастралната  карта и плана. За този имот нямам информация. Ако не съвпадат има показания по закон какви действия да се извършат, за да съвпаднат. Кадастралната карта  представлява дигитализиране на стари снимки. В много случаи оградите не се строени по регулация и има  размиване.

ВЪПРОСА НА Ю.К.В. - Установихте ли застъпване в южната гранца между специализираната  карта и кадастралната карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Това е приложение №1 от заключението. Специализираните карти са картен материал на дюнните образувания, те нанасяйки по координати тази специализирани карти се вижда, че границите навлизат в имота по кадастрална карта. Става застъпване, но не е застъпване по плана, а дюните са налични  там, на място и тези специализирани карти са очертанията на дюните, това не е плана по логиката на закона да съвпадат една с другата граница.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Р. - Изготвяйки графичната част на заключението, работихте ли по координати от АГКК или погледнахте цифровия вариант на Специализираните карти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Тъй като това са отделни карти, могат да се видят в СГКК,  където ходих и могат да бъдат включени двете карти. Бяха ми предоставени координати на тези точки и сме нанесли в навлизането на дюните. Видяла съм цифровия вид на екран и координати изкарани от цифровия модел на картите.

Ю.К.А.- Нямам въпроси към вещото лице.

СТРАНИТЕ- Да се приема заключението на вещото лице Д..

Съдът след изслушване на заключението на вещото лице и становищата на страните,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице  арх.В.  Д..

 ДА СЕ ИЗПЛАТИ  на вещото лице  арх.В.Й.Д. възнаграждание в размер на 300.00 лв от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Д.- Представям актуална скица от кадастъра № 15-238645 от 23.05.2017 година, издадена от СГКК - град Бургас и становище по  пристигналите от кадастъра материали. Считайки, че начина, реда и участието по създаване на Специализираните карти на дюните е некоректен, тъй като в нея не са участвали специалисти геоморфолози, а дали е пясъчна дюна или не може да го определи специалист геоморфолог. Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, с участие на специалист геоморфолог, който до отговори на поставените в молбата ми въпроси. Въпросите са в нарочна писмена молба, която представям. Не всяка пясъчна трева е пясъчна дюна и би следва да се изследва. Не е въпрос на ботаниката, в комисиите са били ботаници,  а имаме легелно определение в ЗУЧК и смятам, че е в областта на геоморфологията.

Ю.К.В.- Не възразявам за допускане на  СТЕ по въпрос №2 от молбата – къде е пясъчното образование?

АДВ.Д. - Съгласно специализираната карта  и комбинираната скица от експертизата е  посочено, че  в южната част на имота. Правя уточнение на въпрос №2 – Пясъчното образование в южната част на ПИ 51500.503.43 от землището на гр.Несеър притежава ли характеристиката  на пясъчна дюна?

Ю.К.А.- По така направената молба за  допускане на СТЕ възразявам на въпрос №1 от оставените задачи. Задачата поставена във въпрос №1 е изяснен, а именно,  че е приета  Специализираната карта и това е станало с протокол от 2014 година и Специализираната карта е влязла в сила. В това производство да се установява дали е  от компетентни лица  съставена картата е неотносимо. По отношение на въпрос №2 от нарочната молба  моля,  ако допуснате и него да се допусне комплексна съдебно-техническа експертиза, в която да вземе участие освен вещо лице геоморфолог считам, че следва да вземе  участие  и специалист ботаник. Едно дюнно образование се установява именно от наличната характерна  растителност, която вирее върху такъв тип образование. Моля ако допуснате въпрос №2 да се извърши комплексна съдебно-техническа експертиза, с цел изясняване на така посочените въпроси.

Ю.К.А.- Също правя възражение за допускането на съдебно-техническа експертиза, тъй като е изяснен въпроса относно  налачието на дюнни образования с доказателствата, приложени по делото.

ПРОКУРОР М.- Възразявам срещу така предложената съдебно-техническа експертиза. Това не е въпрос по настоящето дело, имало е специална комисия. Редът за обжалване е друг и считам, че в това настоящето производство .Моля да не се допуска.

АДВ.Д.-  Считам, че картата може да бъде вярна или невярна. А грешките, ако не е вярна идват от некомпетентността на специалистите. Това не е в областта на ботаниката, а на геоморфологията, за това имам право да поставя тези въпроси. Искам да кажа, че самата карта е сгрешена, нито е приета, нито е съгласувана, видно от скицата в имота няма отразени дюни, редно е вещото лице да бъде  геоморфолог. Ако все пак решите да допуснате   ботаник е по Ваша преценка.

Съдът намира, че искането за допускане на геоморфологична експертиза по делото е частично основателно по отношение на втория поставен въпрос с молбата, представена в днешното съдебно заседание,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото КОМПЛЕКСНА  ГЕОМОРФОЛОГИЧНА  ЕКСПЕРТИЗА,  която да бъде извършена от вещо лице геоморфолог и вещо лице  ботаник,  която следва да отговори на поставения  в днешното съдебно заседнание  въпрос, а именно: Пясъчното  образование в южната част на ПИ с идентификатор 51500.503.43 в  землището на град Несебър, притежава ли характеристиките на пясъчна дюна?

Съдът ОПРЕДЕЛЯ  първоначален  депозит в размер на 300.00 лв, който да се внесе от поискалия експертизата процесуален  представител на жалбоподателя „ЕЛ СИД 2“ЕООД    и 200.00  лева от  страна на ответната страна, които следва да бъдат внесени  в 7 дневен срок от двете страни.

След  внасянето на депозита ще бъдат определени и  назначени вещите лица, които да изготвят заключението по така допусната експертиза.

Съдът намира, че представената в днешното съдебно заседание скица № 15-238645-23.05.2017 година  на ПИ №15-23 8645 от 23.05.17 година е относима към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото скица № 15-238645-23.05.2017 година  на ПИ №15-23 8645 от 23.05.17 година, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър- град Бургас.

 

Ю.К.Р.- Представям жалба от „ЕВН  БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД, ведно с разрешение за строеж. По така представената жалба  е образувано административно дело №272/2017 година по описа на Административен съд град Бургас, което към настоящия момента е висящо. Предмет на това производство е заповед на Началника на Регионален отдел национален  строителен контрол-Бургас, при РДНСК-ЮИР с която е отменено  разрешението за строеж №316/  от 09.12.2016 година  за външно ел. захранване  на  жилищна сграда  за същия имот, който е предмет на настоящето производство. Мотивите  за отмяната на разрешението за строеж са идентични и считам, че  е налице хипотезата на чл.213  ГПК, а имено  идентичност на страните в делата и връзка между тях. Моля да се съединят делата.

Ю.К.А.- Искам да отбележа, че делото е във връзка със заповед издадена  от началника на РОНСК при РДНСК-ЮИР Бургас, която е издадена по реда на чл.156  от /не сочи от кой закон/.  Мотивите в заповедта са различни. Издаденото  разрешение за строеж е отменено по реда на чл.156 от началника на РДНСК,  към преписката  е приложено становище на РИОСВ Бургас, издадено на  основание параграф 25 от ЗУЧК, от което е видно,  че в имота са разположени пясъчни дюни на площ от 6 кв.м. Във връзка с това главния архитект на община Несебър е издал разрешение за строеж  без  становище от  РИОСВ издадено по реда на чл.143 ал.1 т.4 т.е. настоящето производство няма връзка с  висящото производство по административно дело №272/ 2017 година по описа на Административен съд град Бургас, тъй като както казах нарушението,  което е митивирало  началника да издаде заповедта по чл.156 е липсата на становище от РИОСВ за  инвестиционното предложение, напротив  при издаването  на разрешението за строеж няма накакъв  спор, че в имота има пясъчни дюни, защото в административната преиска по издаването на разрешението за строеж за външно кабелно захранване е наличен  документ от РИОСВ, от който е видно, че такива  дюни са налице.

 Съдът намира, че направеното  искане от процесуалния  представител на  жалбоподателя Община Несебър е неоснователно и не следва да бъде уважено, тъй като цитираното от него административно дело, според неговото и на ответната страна твърдение, е с предмет,  различен от настоящото дело – отнася се за друга  заповед издадена от друг административен орган. От което следва, че няма идентичност  между страните в двете производства – настоящето и посоченото от  ю.к.Р. и не са налице законовите  предпоставки  за съвместно разглеждане на двете дела, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да уважи искането за съединяване на настоящето съдебно производство  с производство по  административно  дело №272/2017 година и двете по  описа на Административен съд град Бургас.

СТРАНИТЕ: Към настоящият момент нямаме други доказателствени искания.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: