ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 23.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 683 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, изпраща за представител  ю.к.В.Р., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и  не се представлява.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕЛСИД 2“ ЕООД-С.Б., редовно уведомен, се явява лично управителя и адв.Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представители ст.ю.к.А.,  редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

          ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор  А.Ч..

 

          Явяват се вещите лица И.З.К. и А.Г.Б..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          Ю.К.Р.: Да се даде ход на делото.

         

          АДВ.Д.: Да се даде ход на делото. Считаме, че експертизата не е в срок и не успяхме да подготвим адекватни въпроси, имам съмнения в някои от фактите споменати в нея. Моля да не се изслушва експертизата в днешното съдебно заседание.

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото. Запозната съм със заключението и нямам възражения да се изслуша днес.

          ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата комплексна геоморфологична и ботаническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10872/16.10.2017 година – т.е. извън установения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

Ю.К.Р. – Да не се изслушва заключението на комплексната експертиза в днешното съдебно заседание, за да имаме време да се запознаем с нея.

АДВ.Д.: Считаме, че експертизата не е в срок и не успяхме да подготвим адекватни въпроси, имам съмнения в някои от фактите споменати мв нея. Моля  да не се изслушва експертизата в днешното съдебно заседание

СТ.Ю.К.А. -  Аз съм запозната, не възразявам да се изслуша в днешното съдебно заседание.

ПРОКУРОР Ч.- Аз също не възразявам, но с оглед становището на страните да не се изслушва.

Съдът намира, че направеното от процесуалните представители на Община Несебър и „Елсид-2“ЕООД искане да не бъдат изслушвани  вещите лица в днешното съдебно заседание е основателно, с оглед обстоятелството, че заключението на комплексната експертиза е представено в срок по-кратък от установения  7 дневен срок, съгласно чл.199 от ГПК вр. с  чл.144  от АПК.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на страните да се запознаят обстойно с представеното заключение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА изслушването на вещите лица по комплексната  геоморфологична и ботаническа експертиза за следващото съдебно заседание.

Ю.К.Р. - Моля да бъде допуснат до разпит едни свидетел,който водим, който ще даде показания за състоянието на терена и визуалното  определяне на факта, са ли са налице дюнни образования, за начина на извършване на проверка от СГКК, въз основа на чиито изследвания и замервания е създадена специализираната кадастрална карта, в която е отразено наличието на дюни. Един свидетел, който водим и моля да разпитаме, за да изчерпим гласните доказателства. Моля да се изслуша в днешното съдебно заседание.

СТ.Ю.К.А.- Възразявам по така направеното искане за разпита на свидетел, тъй като считам, че така по формулираната задача може да даде отговор съдебна експертиза, от съответни специалисти, а именно геоморфолог и ботаник, които са специалистите в тази област, а именно за наличие на дюнни образования,  респ. за липса. От така направеното искане не става ясно искания свидетел с каква специалност е и какви познания има, за да даде показания относно характеристиките на терена. В тази връзка възразявам да бъде допуснат до разпит свидетел, с така поставени задачи.

 ПРОКУРОР Ч.- Моля да допуснете  разпита на свидетеля  по формулираните въпроси. Относимостта на свидетелсикте показания ще се прецени в крайния съдебен акт.

АДВ.Д.- Да се допусне, а ако съда прецени, да ги приеме.

Съдът намира, че  искането за допускане на сочения от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел е допустимо с оглед на обстоятелствата, за които същият ще даде показания, тъй като са относими към предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от него свидетел.

Съдът въведе водения от жалбоподателя свидетел в съдебната зала, на когото снема  самоличност,  както следва:

П.К.К.- ЕГН**********, българин, български гражданин, с висше образование.Без отношения със страните по делото, нито родниски нито служебни зависимости.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА Ю.К.Р.: Участвал ли сте в изграждането на жилищна сграда, собственост на „Елсид- 2“ ЕООД, изградена в ж.к.“Черно море“?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, участвал съм като технически ръководител на С.Б..

ВЪПРОС НА Ю.К.Р.: За улеснение и на свидетеля  и на страните за задаване на въпросите искам да покажа снимки от техническата експертиза, която  е изслушана и  от геоморфологичната експертиза. Искам да се коригирам- само по приетото по делото заключение. Може ли да опишете какво е било състоянието на терена преди започване на строителството?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: От лявата страна къщата беше изградена в груб строеж, а в дясната беше започната. Имаше само частични строителни отпадъци по терена. Имаше строителни отпадъци- боклук.

ВЪПРОС НА Ю.К.Р.: При изграждането на самата сграда, след почистването, строителните материали в терена ли бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:  До пътя, извън. Зареждането на строителни материали за жилищната сграда ставаше от северната страна. От източната страна сградата беше построена в груб строеж. Зареждаше  се от съществуваща улица, от север. В южната част на терена няма възможност да се влезе с кола,тъй като  няма път и няма достъп.

ВЪПРОС НА Ю.К.Р.: По време на строителството виждали ли сте хора, които правят замервания?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Хора минават, но някой да замерва, не.

Ю.К.Р.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: При започване на работа на терена имаше ли огради и от коя страна?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: От източната страна имаше. От запада частично беше започната сградата, но ограда нямаше. При започване на работа се налага минимално заравняване. Имаше тласкател отдолу, който беше амортизиран.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Повърхностния слой - почва, пясък. Кажете как изглеждаше?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В първите 50-60 см наличен пясък, а след това частично почва.

ВЪПРОС НА СТ.Ю.К.А.- При разпита на зададените въпроси на ю.к.Р. казахте, че от южната страна  ще се затъне, по каква причина?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Има леко пясъци  и влизат само багери, които са с по-широки гуми, леки коли с по-тесни гуми надали ще могат да минат. В целия регион има пясък  с 15-20 см, ниска растителност, по-навътре има и дървета, леки автомобили не могат да влязат.

СТ.Ю.К.А.: Нямам повече  въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Преди започване на строителна дейност, запознахте ли се с терена?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Викаме си геодезист. Аз бях на терена. Колекторът  беше разкрит, за да се вижда и строителни отпадъци имаше.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Имаше ли извършени преди това дейности?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нямаше други дейности на терена, преди ние да започнем.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля К..

СТРАНИТЕ- Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

Съдът като счете, че делото не е изяснено от фактическа страна

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 13.11.2017  година от 11:30 часа, за която дата  и час страните се уведомени, както и вещите лица.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: