ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: В. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 683 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, изпраща за представител  ю.к.В.Р., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява ю.к.М.В., редовно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕЛСИД 2“ ЕООД-СТАНИМИР БАХЧЕВАНОВ, редовно и своевременно призован, се явява лично управитиля и адв.Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представители ст.ю.к.А., ст.ю.к.А., редовно упълномощени, с представени пълномощни по делото в днешното съдебно заседание.

 

          ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          Ю.К.Р.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.В.: Да се даде ход на делото

          АДВ.Д.: Да се даде ход на делото

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР К.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

          Делото е образувано по жалбите на Община Несебър, арх.В.К.Д. – главен архитект на Община Несебър и „ЕЛСИД-2“ ЕООД, ЕИК 201985811, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, обл.Бургас, ул.“Велчова завера“ № 19, представлявано от управителя и едноличен собственик С.Д.Б. против Заповед № ДК-10-ЮИР-9/03.02.2017г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която се обявявят за нищожни издаденото от главния архитект на община Несебър разрешение за строеж № 56/19.09.2012г. за „Жилищна сграда“, находяща се в УПИ II, кв.31, ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.503.43 по КК на землището на гр.Несебър, ведно с одобрените на 19.09.2012г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК, ТТЕ, Инженерно-геоложко проучване и ПБЗ, по протест изх.№ 15844/16г. от 21.12.2016г. на ОП – Бургас.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващите, че в тяхна тежест е да докажат съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Ю.К.Р.- Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. По отношение на доказателствените искания, с оглед изложеното в жалбата  твърдение, че след  реализирането  на строителството е недопустимо разглеждане на законността,  пък било и то като нищожност на разрешението за строеж на осн. чл.176 от ГПК, вр. 144 от АПК моля, да допуснете следните въпроси към  представляващия „ЕЛ СИД 2“ ЕООД, а именно: На какъв етап е строителството към настоящия момент, респ. към  датата на издаване на оспорената заповед,  като с оглед на отговора на въпроса ще  направя  допълнителни доказателствени искания.

Ю.К.В.- От името на главния архитекта заявявам, че  поддържам депозираната жалба на посочените в нея основания. Нямам възражения по доклада. Имам доказателствени искания, за което представям молба до трето неучастващо по делото лице, а именно до СГКК – град Бургас, да представи по делото наличната преписка при  одобряване на специализираната информация, относно дюните, заедно с изготвените ръчни скици, които са били оформени при набавяне на информацията, относно наличието на дюни, на място при сътоветните огледи. Тази информация би ни ползвала, тъй като имаме искане за СТЕ, вещото лице след като се запознае с информацията предоставена от СГКК  да отговори на въпрос: Предвиждат ли отменените с оспорената Заповед на Началника на РДНСК-Бургас  строителни книжа изграждането на жилищна сграда в процесния имот, преминаване или засягане на какъвто и да е начин на евентуално открити дюни в имота. Представям молба. На този етап нямам други доказателствени искания.

АДВ.Д.- От името на „ЕЛ СИД 2“ заявявам, че поддържам жалбата с едно допълнение към нея. Считам, че оспорената заповед е нищожна, тъй като при издаването  на разрешението за строеж, РДНСК се произнася с нарочен акт и преклудирана възможност същото да бъде прогласено за нищожно. По отношение на доклада нямам възражения. По отношение на доказателствата представям скица на имота към момента на  издаване на разрешението за строеж  и учредяването  на право на строеж, както  и преписка по въвеждане  на сградата в експлоатация, от където  е видно, че няма наличие на дюни. Ще поискаме едно удостоверение, което да ми послужи пред АГКК  за това дали в КК за процесния имот има отразени дюни по реда на ЗКИР, за което ще заплатя държавна такса.

Ю.К.А.- Оспорвам изцяло и трите подадени жалби от кмета на Общината, главен архитект и „ЕЛ СИД2“ ЕООД,  нямам възражения  по доклада. Моля да приемете административната преписка, която е представена в цялост от административния орган. Имам доказателствено искане като моля  да задължите трето неучастващо лице, а именно СГКК-Бургас  да представи специализираните карти и регистъра към тях приети  с протокол 2014 година. По направени доказателствени  искания от процесуалния представител  на първо място не възразявам  на направеното искане за  допускане на съдебно-техническа експертиза. Относно  направеното искане от процесуалния представител на кмета на общита Несебър се противопоставям да бъдат задавани въпроси на управителя  на дружеството, тъй като считам, че етапа на строителството се установява с писмени доказателства, а именно актове и протоколи,съставени по време на строителството, а за окончателното завършване същото се доказва с удостоверение  за въвеждане в експлоатация, респ. с разрешение за ползване, в случай когато строежа е по- висока категория и моля да не допускате така направеното доказателствено искане. Към настоящият момент  нямам друго  доказателствено искане. Да се приемат писмени доказателства, представени в днешното съдебно заседание.

СТ.Ю.К.А.- Нямам възражения по доклада. Да се уважи доказателственото  искане за назначаване на  СТЕ. Считам, че е неотносимо   даването на свидетелски показания от страна на управителя на дружеството.

Ю.К.Р.- Изцяло споделям  мнението  на ответната страна, че определени факти се доказват с определени писмени доказателства. Целта на свидетелките показания е  удостоверяване, какво е фактическото положение, за да знам какво да искам. Няма как да искаме актове и протоколи, ако сградата не  е изградена. Доколкото разбрах от представените скици същата е нанесена в кадастъра.

АДВ.Д.- Да, нанесена е.

Ю.К.Р.- Което предполага,  че същата е изградена в друг вид, което отговаря на един от въпросите, които бих задал. В тази връзка е  следващия въпрос, ако го допуснете – наименованието на надзорната фирма или техническия ръководител, за да може чрез призоваване, чрез свидетелски показания да бъде установено  към датата на ръчните скици, които също ще бъдат  установени, въз основа на искането от АГКК, към датата  на създаване на тези ръчни скица, които отразяват  какво е било състоянието на имота, на строежа, как е установено налачие на дюни, ако към тази дата в имота е извършвано строителсво. Съгласно ЗУТ строителната  площадка би трябвало да е оградена. В тази връзка  предвид установяване на  факта  с представените  доказателства, че сградата е изградена в груб вид, то моля да бъдат представени  от „ЕЛ СИД 2“ всики актове, притоколи  и др. във връзка със строителсвата.Ако бъде посочено лице, което да бъде призовано като свидетел.

СТ.Ю.К.А.- Относно доказателствата, не се противопоставям да бъдат приети представените доказателства, но считам, че са неотносими.

АДВ.Д.-  В момента не разполагаме, но за следващото  съдебно заседание ще ги представя  исканите от процесуалния представител на Община Несебър документи.

Ю.К.Р.- След като постъпи информацията от СГКК, ще направя искане в писмен вид, за да посоча датата на изготвяне на ръчната скица.

АДВ.Д. –Заявявам, че след като се  установи датата, на която е бил огледа, ще посоча и надзорната фирма и длъжностното  лице, което е извършвало надзора.

ПРОКУРОР К. - Да се приемат представените писмени доказателства. Не възразявам за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Съдът намира  за относими към предмета на разглеждане на делото пердставените писмени докуменит от „ЕЛ  СИД ?“ ЕООД, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото посочените документи, както следва: удостоверение  изх.№ 25-4759-25.01.2017г., удостоверение за приемена на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните  регистри №25-2027 от 12.01.2017 година, част геодезия за обект жилищна сграда в УПИ ІІ-общ кв.31, ж. к-с “Черно море“, гр.Несебър,скица №10698/29.03.2007г. на ПИ 51500.503.43, скица на поземлен имот №19930/01.06.2012 година

Съдът намира  за основателно искането на процесуалния представител на главен архитект на Община Несебър да бъде задължена СГКК Бургас да представи сочените в молбата документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА СГКК-Бургас  да представи по делото преписи от документите  посочени в нарочната писмена молба  от ю.к.В. в 7 дневен срок от получаването на съобщението, включително и ръчните скици.

Ю.К.А. -  С оглед  документите,  които ще бъдат изискани, ние се отказваме  от нашето искане, тъй като тези документи дублират  документите, които посочих в днешното  съдебно заседание.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя - главен архитект на Община Несебър за допускане и възлагане по делото на съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА  по делото съдебно-техническа експертиза,  коята да отговори на въпросите поставени в писмената молба, представена от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ  първоначален депозит в размер на 300.00/триста/ лева,  който да бъде внесен в 5 дневен срок, след което  ще бъде определено  вещото лице ,което следва да изготви експертизата.

Съдът намира за основателно  искането на процесуалния представител на жалбоподателя „ЕЛ СИД 2“  ЕООД  за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдят с посочените от него документи, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се издаде съдебно удостоверение на  жалбоподателя „ЕЛ СИД 2“ ЕООД с посочено от него съдържание, след внасяне на съответната държавна такса.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.- Нямам доказателствени искания.

АДВ.Д.-Желая да се запозная с информацията  от СГКК-Бургас.На този етап не съм готов да задам допълнителни  въпроси към експертизата, която е допусната, но след запознаване с материалите от СГКК си запазвам правото да задам въпроси или евентуално да поискам нова експертиза.

СТРАНИТЕ - Нямаме други искания към настоящия момент.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, с оглед събиране на доказателства,  както и с изготвяне  на допуснатата и възложена по делото съдебно-техническа експертиза,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните по делото  са уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: