О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 701                от 25.04.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и пети април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 683 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК.

            Образувано е по искова молба от Д.Г.Д. ЕГН ********** ***. Предметът на иска е формулиран по следния начин: „Община Поморие за обезщетение с равностоен имот или парично по пазарни цени, съобразно влезли в сила Решения”; „Кмета на кметство Ахелой г-н И. Г.Г. за осъждане по нанесени вреди и пропуснати ползи от м. април 2010 год. до окончателното плащане на задълженията. Налагане на административно наказание и глоба за злоупотреба с власт и нанесени вреди”. В исковата молба липсва отправено искане за присъждане в полза на ищеца на конкретно обезщетение в конкретен размер за причинени имуществени, респ. неимуществени вреди.

            Цитираната по-горе искова молба е постъпила в Административен съд гр. Бургас с молба от Д.Г.Д. с вх. № 2326/26.03.2014 год. по описа на съда. В последната, Д. е заявил, че е депозирал исковата си молба чрез Община Поморие до съда, но поради несвоевременното й изпращане от общината, подава настоящата, към която прилага копие от исковата молба с вх.рег. № 94Д-51-1/13.03.2014 год. и е поискал приемането й за разглеждане. Препис от така депозираната молба, ведно с приложеното копие от исковата молба са изпратени на ответника – Община Поморие за коплектоването им с наличната административна преписка, относима към заявената от ищеца претенция. С писмо изх. № 11-07-14/16.04.2014 год. Кмета на Община Поморие е уведомил Административен съд гр. Бургас, че първоначално депозираната чрез него искова молба на Д.Г.Д. ***, своевременно е била изпратена на Административен съд гр. Бургас и приета с вх. № 2122/19.03.2014 год. по описа на съда, по която искова молба е образувано адм. дело № 625/2014 год. по описа на съда.

            По повод изпратеното от настоящия съдебен състав разпореждане за комплектоване на делото с административната преписка, в писмо изх. № 11-07-14/16.04.2014 год. Кмета на Община Поморие е заявил, че след извършена проверка е установил, че адм. дело № 683/2014 год. е образувано по същата искова молба, депозирана от Д., по която вече е образувано адм. дело № 625/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас. Във връзка с това, от страна на Кмета на Община Поморие е формулирано искане за съединяване на двете дела и прекратяване на по-късно образуваното от тях.

Съгласно нормата на чл. 213 от ГПК, субсидиарно приложим на основание чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или когато имат връзка помежду си, съда може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. От друга страна, в нормата на чл. 159, т. 7 от АПК е предвидено, че жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. В настоящия случай, в Административен съд гр. Бургас е образувано дело между същите страни – Д.Г.Д. *** на същото основание – същата искова молба със същата искова претенция. С оглед на това, в случая е налице процесуална пречка за разглеждане на настоящата искова молба, за наличието на която съдът следи служебно, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено и изпратено като преписка за прилагане към адм. дело № 625/2014 год. по описа на съда.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 7 от АПК, Административен съд – гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 683/2014г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА делото, като административна преписка за прилагане към адм. дело № 625/ 2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                                                                                               СЪДИЯ: