ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети април                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 683 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно призован,  не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Представям списък по чл. 80 ГПК.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представител с жалбата и с административната преписка. Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представител с жалбата и с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата, да отмените отказа на административния орган и да върнете преписката на същия да изпълни поисканата от него административна услуга. Моля ако уважите жалбата, да присъдите направените от доверителката ми разноски – държавна такса и адвокатски хонорар.

По същество поддържам заявеното в жалбата, че не е работа на административния орган да преценя чия собственост е или има ли документи за собственост молителят. Ако имаше документи, той нямаше да тръгне по реда на чл. 587 ГПК. Това и съгласно Решение № 1077/2013 г. на Трето отделение на Върховен административен съд преценя нотариусът – компетентният орган, който има правомощията да прецени налице ли са предпоставките, за да бъде признато едно лице за собственик или не и ако общината, респ. кметът имат някакви възражения, има ред за защита срещу този акт, постановен в едно охранително производство.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: