Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       1047                   от 29.05.2018г.,                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на трети май две хиляди и  осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

                 Членове: 1. Станимир Христов

       2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 682 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е по касационна жалба на Й.И.Л. ***, с ЕГН **********, против решение №29/13.02.2018год., постановено по НАХД №27 по описа за 2018г. на Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-4635-000523/13.12.2017г. на Началник група към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, с което за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложе-ни административни наказания ”глоба” в размер на 2 000 лв. и ”лишаване от право да управлява МПС” за срок от две години, а за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена „глоба“ в размер на 10лв. На основание Наредба N Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки.

В жалбата се излагат възражения, че съдебното решение е неправилно, като е постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Според касатора, фактите, изложени в НП, са приети за доказани при едностранно кредитиране показанията на актосъставителя и незачитане възражението на касатора.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява, представлява се от редовно упълномощен представител, който поддържа жалбата. Пледира решението на първата инстанция да бъде отменено, като бъде отменено и издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Началник група към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Моли съда да остави в сила решението на Районен съд - Царево.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд- Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Царево, с Решение №29/13.02.2018г., постановено по НАХД №27/2018г., е потвърдил наказателно постановление (НП) №17-4635-000523/13.12.2017г. на Началник група към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, с което на касатора, за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1  от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 10 лв.

За да постанови решението, районният съд е обосновал извод, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление на процесуално основание. Приел е за доказано, че жалбоподателят е извършил деянията, описани в АУАН и в НП, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение, визиран в  чл. 174, ал.3 ЗДвП и в чл.100, ал.1,т.1 от ЗДвП, за това и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на сочените правни основания.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление касаторът е санкциониран за това, че 21.07.2017г. около 02.30 ч. е управлявал лек автомобил „Форд  Рейнджър“, с рег. №А***МР в гр.Китен по ул.“Лилия“ посока ул.“Странджа“, където бил спрян за проверка от служители на РУ Приморско. Не се спори, че  Л. е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта му. Издаден бил талон за медицинско изследване,  който същият  отказал да получи.

За тези си констатации свидетелят П.  съставил АУАН, в който е изложил, че на посочената дата и място жалбоподателят е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол, както и че му е бил издаден талон за медицинско изследване. Посочено е, че Л. е нарушил разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП. Констатирано е и, че в нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП при управление на МПС не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория.

АУАН е съставен в присъствието на нарушителя. Предявен му е за запознаване, но  Л. е отказал да подпише акта.

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Районният съд е постановил решението след като е изяснил всички релевантни за спора факти, въз основа на надлежно събрани и обсъдени доказателства, ценени в тяхната съвкупност. Изложени са подробни съображения, които са мотивирали съда да приеме, че не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените при издаване на НП. В този смисъл съдът е посочил, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, както и че в тях всяко едно от нарушенията е  индивидуализирано.

По отношение нарушението по т.1 от НП, разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП предвижда, водач на МПС, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години и глоба 2000 лева.

В настоящия случай е съставен АУАН, в който поведението на лицето е квалифицирано като нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП. За да бъде законосъобразно ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора и да му бъдат наложени предвидените в чл.174 ал.3 от ЗДвП наказания „глоба” и „лишаване от право да управлява МПС”, следва да бъде установен отказ на водача на МПС да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Разпоредбата съдържа два алтернативни способа и отказ на който и да е било от тях, при липсата на отчетен резултат, изпълва състава на едно нарушение. Независимо обаче чрез кое от предвидените в закона изпълнителни деяния - отказ от изпробване с техническо средство или неизпълнение на предписание за медицинско изследване, се осъществява едно и също нарушение - това по чл.174, ал.3 от ЗДвП, за което правилно е ангажирана отговорността на Л.. Не са налице сочените в жалбата процесуални нарушения. Отказът на Л. да подпише и получи препис от съставения АУАН е удостоверен по надлежен ред от св.Стефанов, който е присъствал и лично е възприел отказа за подписване и получаване на препис от съставения АУАН.

По отношение нарушението в т.2 от НП, както правилно районният съд е отбелязал в мотивите на решенето си, безспорно се установява, че към момента на извършване на проверката, Л. е управлявал МПС, без да носи свидетелство свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него  и в този случай правилно е наложено наказание във фиксирания от закона размер.

В тази връзка напълно се споделят изводите на първоинстанционния съд, че с описанието на нарушенията и в АУАН, и в НП не са допуснати нарушения на чл.57 от ЗАНН и чл.43, ал.5 от ЗАНН.

Като е потвърдил оспореното НП, съдът е постановил правилен съдебен акт, който следа да бъде оставен в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №29/13.02.2018г., постановено по НАХД №27/2018г. по описа на Районен съд - Царево.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                 2.