ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети април                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 682 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя О***, редовно уведомен, се представлява от ю.Р. и г.В. с пълномощни, находящи се на лист 357 и лист 358 по делото.

 

За ответника НАЧАЛНИК на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН – ГР. БУРГАС (РДНСК ЮИР), редовно уведомен, се явява г.К. с пълномощно, находящо се на лист 356 по делото.

 

Заинтересованата cтрана ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА О***, редовно призован,  не се явявя и не се представлява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на кмета на О*** със седалище и адрес на управление: *** – кмет на общината срещу Заповед № *** на Началника на РДНСК – ЮИР, с която е провъзгласена нищожността на  разрешение за строеж № ***. на гл. архитект на общината и две забележки на гл. архитект – съответно от 15.11.2012г. и 19.11.2012 г.

ю.Р.: Поддържаме жалбата, имаме доказателствено искане. Представяме становище ведно с доказателствено искане към него в писмен вид с оглед на това да не става прекалено обемист протокола. Излагаме два нови довода, които не са отразени в жалбата. Ще ги изложа в  резюме.

Първият довод е, че не е допустимо разглеждане законността на разрешение за строеж при положение, че обектът е реализиран.

Вторият довод  е, че с допълнението на закона за горите, направено в закона за изменение и допълнение на държавната собственост от 2010 г. са добавени ал.4 и ал.5 на чл.14 от закона за горите, който дава обратно действие и по силата на която разпоредба се считат за територии с променено предназначение по силата на закона влезли в сила в устройство на плана, в който се предвижда изграждането в случая на обекти с общинско значение. Легалното определение на същото е в закона за устройство на територията, като в тази връзка са направени и исканията за експертиза във въпрос 1, 2 и 3. С оглед на изложения довод, че строителството е реализирано, представям и моля да бъдат приети като доказателства договор *** г., от който представям първа и последна страница, и информация за изпълнен договор за обществена поръчка от  23.11.2016 г., в която е посочен срокът за започване, респ. изпълнение, а именно начална дата 28.6.2014 г. и крайна дата 07.09.2016 г. На стр. 2 в раздел ІІІ е посочен номера на договора, в  раздел ІІІ, т.6 са посочени началото и края на договора.

С оглед отделяне на спорно от безспорно, бихме искали да уточним оспорва ли РДНСК обекта предмет за разрешение на строеж ***? Обектът попада ли в урбанизирана територия?

г.К.:  Оспорвам жалбата, подадена от кмета на о***. Оспорвам и становището, представено в днешно съдебно заседание. Твърдението ми за оспорване е по-скоро твърдението на о***, заявено в становището в днешното съдебно заседание, че обектите - предмет на разрешение *** попадат в общински горски фонд. Считам, че не са определени границите на земеделската територия, както и на територията от горски фонд в цялата територия на Черно море и в случая, че това се твърди, следва да бъде доказано от страната, която го твърди. По отношение на представените доказателства - оспорвам същите. Считам, че единственият документ, доказващ реализиран строеж, е надлежно въвеждане на експлоатация на строежа, а именно - разрешение за ползване, което не се представя.

По направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза не възразявам относно въпроси 1 и 2, но не ми е ясна идеята на въпрос 3 - какво ще доказваме с него?

По искането да бъде предоставена карта и регистър на пясъчните дюни ведно с протокола - не се противопоставям.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в представената административна преписка по делото липсва заверено копие от разрешение за строеж *** от 06.11.***9 г.

Съдът счита, че този административен акт следва да бъде приобщен към другите доказателства по делото, защото оспорваната заповед на началника на РДНКС има за предмет именно това разрешение за строеж.

 

Съдът счита, че следва да събере и допълнителни доказателства, за да прецени законосъобразността на обжалваната заповед.

 

За попълване на делото с доказателства следва да бъдат изисквани писмо изх. № ****** гр. Бургас, както и следва да бъде установено дали част от територията на ****** е включена в защитена зона ******.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: По делото се съдържа едно писмо от РИОСВ – гр. Бургас до началника на РДНСК ЮИР, в което е посочено, че защитената зона ******. Можете ли да кажете коя година?

 

г.К.: Не мога да отговоря на този въпрос.

 

Предвид изявленията на страните и техните процесуални искания съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2-4.

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от ю.Р. в днешното съдебно заседание – договор *** г. и статистическа информация за изпълнение на договор за обществена поръчка.

 

УКАЗВА на жалбоподателя да представи в срок до следващото съдебно заседание заверено копие от разрешение за строеж № ***. на гл. архитект на о***, ведно с двете забележки към него от 2012 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице - ****** да представи в 10-дневен срок от получаване на съобщението заверени копия от писмо изх. ****** г.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани от ю.Р. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице В.Д.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на *** лева, вносимо от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице В.Д. да бъде уведомена за започване на изпълнението на възложената й задача след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице - *** да представи специализираната карта и регистър на пясъчните дюни, ведно с протокол № ******, поземлен имот с идентификатор ***  по кадастралната карта на ***.

 

ДОПУСКА съдебно-екологична експертиза със следната задача: вещото лице да изследва местоположението на поземлен имот с идентификатор ***  и да отговори на следния въпрос: в имота открива ли се наличието на сиви дюни и включен ли е този имот в очертанията на защитена зона ***?

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на *** лв, вносимо от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице ***. Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнението на задачата след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

По искането на ю.Р. за отделяне на спорното от безспорното, а именно ответникът да отговори дали имотът, описан в Разрешение за строеж № ***. съставлява урбанизирана територия, съдът счита, че този въпрос е от компетентността на решаващия състав. Дали една територия е урбанизирана или не, зависи от това дали тя е част от населено място или селищно образование, така както повеляват нормите на закона за устройство на територията.

 

Съдът счита, че с назначените експертизи на този въпрос ще бъде отговорено, а преценката за това дали територията е или не е урбанизирана, е възложена именно на него, доколкото този въпрос е юридически въпрос.

 

С оглед на изложеното съдът приема, че не е необходимо да бъде отделяно спорното от безспорното, а именно дали територията, която е описана в разрешението за строеж, провъзгласено за нищожно, съставлява урбанизирана територия по смисъла на ЗУТ.

 

Съдът не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.06.2017 г. от 13:00  часа, за която дата и част страните са редовно уведомени.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: