ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 17.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети октомври                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 682 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О***, редовно призован, се представлява от ю.Р. с пълномощни, находящи се на лист 357 и лист 358 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионална дирекция за национален и строителен контрол – Югоизточен район – гр. Бургас (РДНСК ЮИР), редовно призован, се представлява от г.К. с пълномощно, находящо се на лист 356 по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА CТРАНА Главен архитект на о***, редовно призован,  не се явявя и не се представлява.

 

Явява се вещото лице В.В.А.-Д..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок /09.10.2017 г./ заключение на вещото лице арх. В.В.А.-Д..

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

В.В.А.-Д. – 48 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ю.Р.: Въпрос, свързан с предмета на делото, който обаче не е зададен в експертизата. За линейни обекти - конкретно за улица, Акт 14 издава ли се?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не съм подготвена за този въпрос, не ми е бил предварително зададен, няма в себе си наредбата.

г.К.: Във връзка с отговора на въпрос 4 - извършихте ли наслагване на трасето на улицата върху кадастралния план и регулационния план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: При една от извършените справки в о*** специалистът по кадастър и регулация инж. Танева на нейния компютър върху предоставени от Агенция по кадастър модел на кадастралната карта, извърши това наслагване с оцифрената регулация и въз основа на констатираното при това наслагване, съм дала отговора на въпрос 4.

г.К.:  Лично ли го направихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз не съм направила подобно действие. В мое присъствие служител на общината го направи.

г.К.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението на вещото лице. Считам, че същото е направено некомпетентно. В тази връзка заявявам, че лицето, направило това наслагване - същата е и проектант на трасето на улицата, видно от документите по делото, приложени от о***. Във връзка с оспорването представям комплексен доклад-оценка на проекта, видно от който улиците са IV-ти, V-ти  и VI-ти клас, а не както е отговорило вещото лице.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А.-Д..

Да се изплати на вещото лице определения депозит /*** лева/.

 

Съдът констатира, че вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Въпреки извършеното оспорване от страна на ответника, съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице В.А.-Д. в размер на 180 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено усъдителен диспозитив в тази насока.

СЪДЪТ КЪМ ю.Р.: Становище по представеното доказателство от г.К..

ю.Р.:  Да се приеме.

По представенто доказателство съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание компелксен доклад от „Дедал“ ЕООД за строеж  „улици с тротоари в ж. к. Черно море – І-ви и ІІ-ри етап”.

ю.Р.: Да се приключи събирането на доказателствата.

г.К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

ю.Р.: Моля да постановите решение, с което да прогласите нищожността на оспорената заповед, евентуално да отмените същата като незаконосъобразна, както и да ми присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми бъде даден 10-дневен срок от днес за писмени бележки.

г.К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и оставите в сила оспорения административен акт на Началника на Регионална дирекция за национален и строителен контрол – Югоизточен район – гр. Бургас. Моля за 10-дневен срок да представя писмени бележки, както и да ми присъдите разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: