ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 682 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О***, редовно уведомен, се представлява от ю.Р. и г.В., с пълномощни по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на регионална дирекция за национален и строителен контрол – Югоизточен район – гр. Бургас (РДНСК ЮИР), редовно уведомен, се явява г.К., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА CТРАНА Главен архитект на о***, редовно призован,  не се явявя и не се представлява.

 

Явява се вещото лице И.З.К..

Не се явява вещото лице В.В.А.-Д.. 

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили след предходното съдебно заседание доказателства от СГКК – гр. Бургас съгласно приложен опис на лист 373, доказателства от ****** съгласно писмо на лист 390, както и доказателства от жалбоподателя, представени с опис на лист 394 по делото.

ю.В.: Да се приемат доказателствата, представени от третите лица.

г.К.: Да се приемат доказателствата, представени от жалбоподателя и третите лица.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата съгласно приложените описи.

По делото е представено в срок заключение на вещото лице К..

Съдът ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

И.З.К. – 44 години, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ю.В.: Вещото лице е констатирал, че все още в северната страна на имота има неасфалтиран участък. Моля да уточни приблизително какви размери има този участък и точно къде се намира по снимките на процесния имот, които са в много голям мащаб.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:  В приложенията към експертизата – на  фиг. 1 съм посочил къде точно се намира неасфалтирания участък. В делото това е фиг.1 на лист 455.

ю.В.:  Нямам други въпроси към вещото лице.

г.К.:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице К..

Да се изплати на вещото лице определения депозит /*** лева/.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от арх. В.В.А.-Д., която е назначена по втората експертиза. Вещото лице моли поради значителния обем работа, която следва да извърши, да й бъде дадена допълнителна възможност за представяне на заключението.

 

ю.В.:  Да се даде възможност на вещото лице допълнителна възможност за представяне на заключението.

г.К.:   Да се даде възможност на вещото лице допълнителна възможност за представяне на заключението.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на експерта да представи заключение, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА допълнителна възможност на арх. В.В.А.-Д. да представи заключение.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 17.10.2017 г. от 13:00  часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: