О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 560   29.03.2016 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 682 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпило искане от „Хотел рай“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 357, представлявано от К.А., за спиране на допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка- запечатване на обект хотел „Рай“ в местността „Чолакова чешма“, общ. Несебър, приложена със заповед № 1787/18.11.2015 г. на директора на ТД на НАП- Бургас.

В искането са развити доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради съществено нарушение на административнопроизводствени правила, изразено в липса на мотиви, и несъответствие с целта на закона. Наред с това е отбелязано, че с допускането на предварително изпълнение е нарушен принципът на съразмерност, установен в чл. 6, ал.2 от АПК, като се сочи, че за същото нарушение е издадено и наказателно постановление, с което е наложена на търговското дружество е имуществена санкция в размер на 3000 лева.

Искането е подадено от надлежна страна в законоустановения срок (с оглед липсата на данни относно датата на връчване на заповедта на адресата) и е процесуално допустимо. При разглеждането му по същество, съдът намира следното:

Със заповед № 1787/18.11.2015 г., издадена от директора на ТД на НАП- Бургас, е наложена на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „б“, във вр. с чл. 187 и чл. 188 от ЗДДС, принудителна административна мярка запечатване на обект- хотел „Рай“, находящ се в местността „Чолакова чешма“, общ. Несебър, и е допуснато предварително изпълнение на тази мярка на основание чл. 60, ал.1 от АПК. Като фактическо основание за издаване на заповедта се сочи, че при извършено на 14.07.2015 г. плащане в брой на стойност 108 лева за нощувки не е издаден фискален бон, като в обекта няма въведен в експлоатация и регистриран в НАП чрез изградена дистанционна връзка ЕКАФП.

Заповедта за прилагане на ПАМ е издадена на основание чл. чл. 186, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗДДС и по силата на чл. 188 от същия закон подлежи на предварително изпълнение, в отклонение от общия принцип на чл. 166, ал.1 от АПК, поради което единствената възможност за адресата на ПАМ е да поиска спиране на нейното изпълнение (в този смисъл е и съдебната практика- напр. Определение № 11742 от 25.09.2012 г. на ВАС по адм. д. № 11150/2012 г., I о., Определение № 10993 от 18.09.2014 г. на ВАС по адм. д. № 11283/2014 г., VIII о., Определение № 9990 от 29.09.2015 г. на ВАС по адм. д. № 10874/2015 г., VIII о., Определение № 9629 от 9.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7592/2014 г., VIII о.).

Доколкото предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона, доводите на молителя за необходимост от мотивиране на разпореждането по чл. 60, ал. 1 АПК са неоснователни. Допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта може да бъде спряно от съда единствено при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК- ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, чийто характер е противопоставим на основанията по чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на молителя е да докаже наличието на посочените предпоставки. В случая по делото не са ангажирани каквито и да било доказателства в подкрепа на искането, а и липсват конкретни твърдения, сочещи вероятно настъпване на значителна или на неподлежаща на обезщетяване при евентуална отмяна на заповедта вреда, която да е противопоставима на презумираните от законодателя предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение. Ето защо съдът приема, че не са налице законоустановените предпоставки за спиране на предварителното изпълнение, поради което направеното искане в този смисъл следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Хотел рай“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 357, представлявано от К.А., за спиране предварителното изпълнение на принудителна административна мярка- запечатване на обект хотел „Рай“ в местността „Чолакова чешма“, общ. Несебър, приложена със заповед № 1787/18.11.2015 г. на директора на ТД на НАП- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

                                                         СЪДИЯ: