ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 08.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                         две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 682 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.Б., редовно призован, не се явява. За него адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.Б., редовно призована, не се явява. За нея - адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.П., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.П., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.П., редовно призован, явява се лично и с адв. Д.П. и адв. Б., с представени по делото пълномощни.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Я., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАНАЗА ИНВЕСТ ООД, редовно призована, представлява се от адв. З., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 30.06.2014 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК седмодневен срок.

 

        

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

         В.В.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана,        без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

            АДВ. П.: Предоставям възможност на адв. Б. да задава въпроси към вещото лице.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 3, в подчертания абзац долу, където е записано: „проектът е допълнен служебно” и по-надолу пише, че основното застрояване по действащия ЗРП и новото едноетажно „допълващо” застрояване се явява в несъответствие. Моля, вещото лице да уточни какво точно има в предвид в изявлението, уточнено в предпоследния абзац, започващ с израза „с обособяването” и приключващ с израза „между новообособените парцели Х-88 и ХІ-2889”?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Зададеният ми уточняващ въпрос има отношение към Приложение 2 на депозираната експертиза. Моля да се отвори лист формат А3, с цветното ЧКЗП, което е одобрено 1997 г. В горната част на листа има 3 графични изображения, съответно от ляво на дясно извадка от действащ ЗРП, предложение за промяна на ЗП в парцели ІІІ и ІV и частичен квартално застроителен план (ЧКЗП). В тази разработка от 1997 г., внесена по искане на част от жалбоподателите, е била процедирана като искане за промяна на застроителен план и е касаела застрояване едноетажно, съответстващо по определенията на тогава действащата нормативна база, но така нареченото „допълващо застрояване”, като съответно е предвидено такова за парцел ІV, южно от изградената към този момент триетажна масивна жилищна сграда и съответно покриващо такова идентично за съседните от запад по общата странична регулационна граница парцели ІІІ и VІІ, в кв. 39. Към този момент съществуващата триетажна масивна жилищна сграда, собственост на жалбоподателите по делото, попада в парцел ІV, отреден за музеен резерват, като в този парцел попадат и цялата останала част източно от парцели ІІІ и VІІ – т.е. настоящите УПИ-Х, ХІ и ІV. В хода на процедурата по одобряване на изменението на застроителния план поради възстановен имот с решение на съда, служебно разработката е била допълнена и промяна на застроителения план с окончателния текст на заповедта е одобрена като промяна на ПРЗ, като съответно едновременно с одобряване на предложеното „ново застрояване” са обособени и нови парцели съответно парцел Х за имот пл. № 88 и парцел ХІ за имот новопопълнен с пл. № 2889 и съответно парцел ІV. Въвеждайки новите регулационни граници, съответно странична между нов УПИ-Х и нов УПИ-ХІ и съответно дъно между нов УПИ-Х и нов УПИ-ІV, това „основно допълващо застрояване” се явява до новите регулационни граници странични към дъно без да е предвидено за съседните нови парцели идентично такова застрояване, покриващо заварените и новопредвидените застройки в новия УПИ-Х, което е недопустимо по смисъла на действащите към онзи момент и сега правила и нормативи.

         АДВ. П.: Без да Ви е поставена задача Вие изследвате новия план? Тази точка се отнася за влязъл в сила план, който е назаконосъобразен.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм длъжна отговаряйки на този въпрос и обследвайки застрояването по обжалваната разработка да изследвам съществуващите до момента планове - регулационни и застроителни и съответно последвалите към тях до настоящия момент правила за застрояване.

         Към момента, в който заварените сгради са били изградени, те са съответствали на предвижданията на плана, касаещ един общ парцел, в който е бил и съответният имот.

          Впоследствие с одобрените от общината нови планове, изградените и заварени към този момент сгради попадат на имотните граници, поради което същите са в несъответствие с предвижданията именно на тези нови планове, защото няма процедирана промяна на плана за застрояване на новообразуваните парцели. Тези изменения в крайна сметка са влезли в сила по този начин и при наличното и констатирано от мен несъответствие.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 4, на въпрос 1.3, предпоследното изречение започващо: „Съгласно одобрената разработка” и завършва „от юг терен”, правилно ли разбирам, че имате предвид площите придадени към тези две УПИ-та, с което им е увеличена площта? Можете ли да отговорите какво имате предвид с израза „от юг терен”?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Приложение № 3 съм приложила извлечение от графичната част, ксерокопие на ПУП-ПР за квартал 19а и кв. 39, одобрен със Заповед № РД-16-223/15.03.2006 г.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Този терен е така, както е с едни чупки. Това разстояние между това и улицата с осеви точки какво представлява между парцелите и тази алея?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочената част не представлява самостоятелен урегулиран ПИ и няма самостоятелно предвиждане.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Това, което е отразено с осева линия улица ли съставлява?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ : Да, това е тупикова улица.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: По-нататък обаче на север тази улицата продължава ли?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала тази улица в продължението й на север, тъй като съм нямала такава поставена задача. Освен това има разлика между изпълнено на място и предвиждането по регулационен план. Отбелязването „бетонова алея” е съгласно съществуващата кадастрална основа.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 5, в двата първи абзаца има цитати от протоколите на ОЕСУТ. Да разбирам ли, че в този протокол съобразно предвижданията на този ОУП, който е обсъждан и изготвен, но не е приет се казва, че гл. архитект трябва да издаде виза за проучване и изработване на ПУП, като му се дават какви нормативи трябва да се спазят при издаването на тези визи и мотивираното предписание. Записано е чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7. По-надолу към същата точка описвате, че гл. архитект не е описал тези нормативи за издаването на тези визи. Може ли архитекта да не се съобрази с това, което е приел ОЕСУТ?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:При извършените няколко справки в Община Поморие ми бе обяснено, че този първи вариант на ОУП на гр. Поморие не просто към настоящия момент не е одобрен, а просто към настоящия момент е спряно неговото процедиране и е възложен нов проект за ОУП, който също не е одобрен към настоящия момент. Няма извършени съгласувателни процедури в министерствата. В последната справка имаше нов гл. архитект на Община Поморие. Колегата ми посочи няколко копия на новия ОУП, в т.ч. няколко копия на стария, няколко копия на новите проекти и ми отказа да ми предоставят официално копие на тези проекти, тъй като той ще изяснява докъде са стигнали процедурите и кой от тези варианти ще бъде разработван. Към момента на този протокол на ЕСУТ – посочен на стр. 5, І и ІІ абзац се коментира планът, който е започнал да се разработва и през 2007 г. е бил разгледан. В 2012 г. към момента на издаване на визата, вече този първи вариант е бил спрян и е било възложено  разработването на ІІ вариант за проект на ОУП. В тези копия, които ми представиха от вторите варианти, (които са от 2012 г.) на единия от тях нямаше никакви устройствени зони за процесната територия, а в другия вариант за съседна територия северозападно имаше отразена зона средноетажна височина, но за тази част от територията нямаше фиксирана зона.

         ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ. П.: Въпросът на колежката Б. беше продиктуван от предходните анализи на един влязъл в сила план. Там говорим за юридически въпрос. Да се определи зоната, защото техническите показатели са различни. По-нататък ще се види, че вещото лице има доста противоречия. В крайна сметка от цялата експертиза аз не успях да разбера в коя зона за жилищно застрояване се намира процесният имот - ниско или средноетажно строителство?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За този имот, както и за съседните два и прилежащата въобще територия към настоящия момент до тази процесна разработка, предмет на настоящото дело няма установена с ПУП-ПЗ зона по смисъла на ЗУТ и Наредба № 7. Такава се установи с настоящата разработка и тя е определена като „смесена централна” за този имот, както указва ЗУТ.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Бихте ли отговорили каква е зоната за имота, собственост на жалбоподателя?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По действащите до момента ПУП няма определена зона за този имот. Затова коментирах тази разработка от 1997 г.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Бихте ли отговорили тогава след като заявихте, че за имота на жалбоподателите няма определена зона, какво означава записаното в отговора на въпрос № 3 (стр. 14) и по-конкретно за застрояване зона Жм за УПИ-Х?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както на зададените въпроси на процесуалния представител на жалбоподателя съм отговорила предвид конкретна формулировка на всеки въпрос, отговорила съм идентично и на въпросите, които са били зададени от процесуалния представител на заинтересованата страна. Формулировката на въпрос № 3 коментира не каква е по действащия ПУП установената устройствена зона и показателите за застрояване за УПИ-Х, собственост на жалбоподателя, а дали реализираното към настоящия момент застрояване в това УПИ предвид установените градоустройствени показатели като застроена площ, разгъната застроена площ са допустими спрямо нормативно изискуемите за имот зона Жм с малки височини. С отговора на този въпрос аз не казвам, че въпросният имот попада в зона Жм.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 7, въпрос 4.1 описвате някакви нарушения в имота на моите доверители, че не са спазени вида на покривните конструкции и материалите на фасадите? Бихте ли отговорили в каква връзка обследвате тези параметри?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Подробното обследване в т. 4 на изпълненото на място застрояване и сравняването му преди това в т. 3 с наличната ми и представена документация от Община Поморие и жалбоподателя е във връзка със зададените въпроси относно затваряне на прозорец в сградата на жалбоподателя, вследствие на предвиденото по обжалваната разработка застрояване, както и относно въпросът ми от страна на представителя на заинтересованата страна, на какво съответства реализираното застрояване съответно на показатели, което включва освен застроени площи и функционално предназначение на сгради. Във връзка с това съм обследвала и въпросните показатели.

По отношение материалите по фасадите, същите са относими към извършения от мен оглед на място. Това съм видяла, това съм записала.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Бихте ли отговорили в какво се състоят тези несъответствия?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сградата на жалбоподателя, тъй като попада в територия на „Архитектурен ансамблов паметник - стари поморийски къщи” където попада и имотът, за който е процесната разработка. Това е територия със специална защита и трябва да бъде съобразена със становищата, указанията и изискванията на Закона за опазване на паметниците и закрила на културното наследство. Първоначалният проект от 1987 г. на сградата на жлабоподателя е бил съгласуван с тогавашния НИПК и съгласно Закона за паметниците на културата всяка промяна в материалите, обемите и цветовете във фасадното решение трябва изрично да се съгласува с Института на паметниците на културата. Такова съгласуване след първоначалното одобряване въпреки многобройните промени реализирани на място, няма с положителни становища, напротив има няколко указателни писма, в които НИПК не съгласува предложената проектна документация и указва срокове, в които трябва да се приготвят и съгласуват с тях нови проекти. Изпълненото на място не е съгласувано и не съответства с нито едно от цитираното писмо.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Как ще се изследва и защо се изследва законосъобразността на постройките в имота на моя доверител?

 

         Съдът НЕ ДОПУСКА така зададения въпрос, тъй като вещото лице отговори вече на този въпрос.

        

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Има ли по отношение на сградата на нашите доверители разрешение за ползване на същите?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като в имота има няколко сгради, моля да уточните за коя става въпрос?

         АДВ. Б.: За бирарията.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Община Поморие няма налично разрешение за ползване. Такова ми беше предоставено и беше приложено към заключението от жалбоподателя.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Защо на стр. 8 сте записали, че Разрешение за строеж № 75 е неподписано.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това разрешение го има налично в Община Поморие. Настоящият гл. архитект ми го предостави.  То не беше подписано, а и екземплярът, който ми предостави жалбоподателят също не беше подписан.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 9 видели ли сте този документ от 2007 г. – „Ансамбъл стари поморийски къщи”, деклариран с писмо на НИПК изх. № 6583/21.08.2007 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Община Поморие ми предоставиха документация на всички преписки, в които това писмо на няколко места беше цитирано. Самото писмо не съм виждала.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 11, въпрос № 10./ІІ.3/ посочените от Вас показатели в отговора на този въпрос различават ли се от Жм?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз изрично съм отговорила, че тези показатели съответстват на зона „смесена централна”, което е различна от зона „жилищна с малка височина”.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 12, въпрос № 20 /ІV.1/. Тук сте описали, че за процесния имот в разработката е предвидено застроително петно за допълващо застрояване, което да покрие калканна стена. Въпросът ми е какво представлява тази калканна стена и моля да я покажете.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Именно в отговора на този въпрос съм изследвала всичко, за което преди малко разговаряхме.

         Започвайки от разрешението от 1997 г. откогато е предвидено това петно, въпросната калканна стена обхваща обем под нивото на тъй наречената „открита тераса” и съгласно действащи предходни нормативи трябва да бъде такава във височина и в дължина в случаите, в които едно застрояване без значение дали е допълващо или основно, е разположено по странична регулационна граница. Показвам въпросната калканна стена в разработката, която е по кадастрална основа, по действаща кадастрална карта, източната тяхна граница за основната жилищна сграда и основното застрояване калканната стена е стената по източната граница на имота на жалбоподателите.

         Въпросната калканна стена се вижда в приложените от мен снимки № 3, 4, 10, 12 и 13.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Новото допълващо застрояване предвидено в имота на заинтересованата страна предвижда ли се да продължи по линията на прозорците и терасата на снимка № 12?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: По стария план има ли предвидено на мястото където са прозорците на снимка № 12 да минава такава калканна стена?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.      

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Мога ли да разбера, че тази тераса с реализацията на новия ПУП, тази тераса ще бъде изградена още една стена?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предвижданията на процесната разработка са на границата на общата имотна граница, което е в съответствие с правилата за застрояване по странична регулационна граница.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Вие приемате изградената тераса в имота на жалбоподателите, че е допълващо застрояване?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: На стр. 14 мога ли да разбера, че  в израза във втория абзац Вие приемате, че от техническа гледна точка запушването на прозореца на втория етаж в сградата на УПИ е допустимо въпреки, че е предвидено по проекта, по който е изградена сградата.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Какво разбирате под думите „неудобства по-големи от обичайните”

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е текст от ЗУТ.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 12, въпрос № 23/V.1/  въпросът ми е дали попадат процесния имот в зона „А” на ЗУЧК?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Преди последното изменение на ЗУЧК какъв би бил отговора Ви?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като я няма отразена никъде границата, нито в КК, нито в общината каквито са изискванията, не мога да коментирам този въпрос.

         Предвид изпълненото застрояване на съседните имоти, включително и имота на жалбоподателите, същото не съответства на допустимо застрояване в зона „А” за ЗУЧК.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Предвиждането за строителство следва ли да се съобрази с предвижданията на ЗУЧК?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Община Поморие предходният кмет и настоящия конкретно в този случай не следва да се съобрази с изискванията на ЗУЧК, тъй като въпросният имот попада в територия със специален статут, който е специален. Това е територия, която е в преругативите на Министерство на културата. Това е територия със специален устройствен статут. Идентична е ситуацията с всички черноморски общини – Несебър, Созопол и др.

         АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         АДВ. Б.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Я.: Считам, че колегите бяха достатъчно изчерпателни, поради което аз нямам въпроси.

        

ВЪПРОС НА АДВ. З.: По повод въпроса за лицето и площта на процесния имот, въпросът ми е процедира ли се с въпросния ПУП изменение на границите на процесния имот УПИ ХІ-2889 по отношение на неговата площ и лице? Предмет ли са на настоящия ПУП?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Одобрената с процесната заповед разработка не касае промяна на регулационния план. Не се променят съществуващите по действаща КК, не се променя площта и лицето на имота така, както ми беше поставен въпроса.

         ВЪПРОС НА АДВ. З.: Допустимо ли е от ЕСУТ да определят показатели за средно застрояване със смесена централна зона при липсата на действащ ОУП?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря на поставения въпрос, тъй като същия не касае специални знания.

          ВЪПРОС НА АДВ. З.: Може ли да отговорите: на снимка № 4 дали въпросната застройка – кръглата част над стената е съобразена с регулационната граница между имотите?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази кръгла част я няма отразена в КК. Тя се явява недопустима спрямо местоположението си надвесване в съседния от изток УПИ ХІ-2889.

         АДВ. З.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         АДВ. П.: Оспорвам експертизата на основанията и по реда на чл. 200, ал. 3 от ГПК. Оспорвам твърдението на вещото лице, че терасата в имота на моите доверители представлява допълващо застрояване по смисъла на закона. От самата снимка се вижда, че няма калканна стена. Поставям на съмнение и всички други отговори на вещото лице. При прочита на заключението отначало до края се прави анализ на предходните планове, с които се опитват да открият нарушения, с които да оправдаят допуснати в настоящия план, което считам за недопустимо. Считам, че вещото лице не отговори на доста от конкретните въпроси, като започнем от 3, 4, 8, 10, 14, 26.

         Вторият въпрос е свързан с прозореца. Да се затвори съществуващ прозорец и да се твърди, че имаме калканен зид. Искам назначаване на тройна експертиза.

         АДВ. Б.:  В много от въпросите нямаме отговори. Вещото лице едностранчиво е разгледало нещата. Важни неща, основни в предмета на спора не е засегнато, а е засегнато нещо, което няма нищо общо с предмета на спора. Дефакто проектът, който ние обсъждаме е съобразен. В много голям обем обясненията на вещото лице касаеха това, което са й казали в общината, без тя да е видяла в документите, а това което й обяснил архитекта, като тя не е видяло това писмо.

Моля да задължите общината да представи това писмо № 6583/25.2007 г. На него се основава голяма част от експертизата. Ако вещото лице го беше видяло. Това са нашите искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Я.: Според мен експертизата е пълна и много обстоятелствена. За да се изработи проект на ПУП е задължително да се изследва в хронология какво се е случило със старите ПУП-ове. Не може да без да се изследва какво се е случило с предходните планове. Не е вярно твърдението, че експертизата е изготвена по данни на гл. архитект. Вещото лице е посетило сградата на общината, в „ТСУ” направиха извадки, направиха се всички възможни справки в архива на общината.  АДВ. З.: Считам, че заключението е точно, мотивирано  и обосновано. Вещото лице е отговорило на всички поставени въпроси детайлно. Считам, че заявените от процесуалните представители на жалбоподателите твърдения, че вещото лице е отговорило на въпросите неточно по повод заявеното в допълващо застрояване, което те считат тераса, именно на база представените удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекта е видно, че не е тераса, а е допълващо застрояване и е нанесено в КК. Същият е на регулационната линия между имотите, която регулация е факт от 2006 г.

Считам, че експертизата следва да бъде приета. Исканото за представяне писмо не касае процесния ПУП. То е изходящо от НИПК и същото не следва да бъде изисквано от Община Поморие и не касае предмета на спора.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по повод заключението на вещото лице, намира следното:

         От страна на процесуалния представител на жалбоподателя П. – адв. П. беше направено оспорване по реда и условията на чл. 200, ал. 3 от ГПК. Същевременно от страна както на адв. П., така и от страна на адв. Б. липсваше формулирано искане направено при реда и условията на чл. 200, ал. 3 от ГПК субсидиарно приложим с чл. 144 от АПК. Съгласно чл. 201 от ГПК се възлага допълнително заключение когато не е пълно и ясно, а повторно когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност. В случая твърдения в тази насока не бяха направени. С оглед на това и предвид само направеното оспорване по чл. 200, ал. 3 от ГПК и поради липсата на искане за възлагане на допълнително или повторно заключение (заявеното искане за тройна експертиза не съставлява такова), съдът намира, че не са налице процесуални основания да не приеме така представеното по делото заключение, което е отговорило на въпросите поставени от страните по делото. Доколко отговорите на вещото лице на първо място са относими към предмета на спора и на второ място доколко същите са допустими и отговарят на чисто технически въпроси, съдът следва да вземе отношение по тези въпроси с крайния си съдебен акт.

         По отношение искането за изискване от Община Поморие и представяне по делото на цитираното писмо от НИПК, съдът на първо място намира, че така изисканото писмено доказателство е неотносимо към предмета на настоящия спор, а именно оспорената заповед на кмета на Община Поморие и на второ място неправилно беше формулирано искането същото да бъде изискано от Община Поморие, тъй като негов автор е НИПК.

         С оглед горните мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 800 лв.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите, в 7-дневен срок считано от днес да внесат по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 150 лв., съставляваща доплащане по допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза.

         ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 50 лв., съставляваща доплащане по допуснатата от съда и приета съдебно-техническа експертиза.

        

         АДВ. П.: С оглед на направеното оспорване и направеното искане за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза, моля да имате предвид, че касае чл. 200, ал. 3 ГПК, като законът допуска една експертиза да бъде извършена от няколко лица. Считам, че след като процесът не е изяснен от фактическа страна, има категорично неясноти и неточности, както и предвид инстанционността на производството да поискат друго вещо лице или това следва да стане от три вещи лица, които да отговорят на въпросите, поставени от наша страна.

         АДВ. БАЛЖИЕВА: Нямам нови доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Я.: По номенклатурата на деловодството документите се пазят 5 години. Писмото е от 2007 г. и не мога да кажа дали това писмо е получавано в общината, архивирано и дали се пази към настоящия момент. Нямам нови доказателствени искания.

         АДВ. З.: Нямам доказателствени искания.

 

 

 

         Съдът по отношение изявлението направено от адв. П. взе отношение.

         С оглед липсата на формулирани нови доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. П.: Да се уважи жалбата. Представям списък за разноските.

         АДВ. Б.: Считам жалбата за основателна. Моля да бъде уважена. Ще представя писмени бележки. Да се присъдят направените по делото разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Я.: Моля съдът да отхвърли жалбата. Считам я за неоснователна и недоказана. Да се остави в сила заповедта на кмета на Община Поморие като правилна и законосъобразна.

         АДВ. З.: Моля да оставите в сила обжалваната заповед на кмета на Община Поморие. Считам, че жалбата е неоснователна и недоказана. Процедираният ПУП е законосъобразен и същият отговаря на строителните правила и норми с оглед именно извършеното обследване на предходни и настоящи застроителни планове.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок, в който могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: