ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 682 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.Б., редовно призован, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.Б., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.П., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.П., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.П., редовно призован, явява се лично и с адв. Д.П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Х.Я., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАНАЗА ИНВЕСТ ООД, редовно призована, представлява се от адв. З., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.Б., В.Б.,  В.П., Д.П. и Т.П. против Заповед РД-16-178/10.03.2014 г. на кмета на Община Поморие, с която е постановено одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПЗ и силуетен план, касаещ ПИ с идентификатор 57491.503.350, съставляващ УПИ ХІ-2889 в кв. 39 по регулационния план на гр. Поморие.

 

АДВ. П.: От името на моя доверител заявявам, че поддържам жалбата. В допълнение на същата заявявам, че на първо място одобреният проект за ПУП не отговаря на изискванията за площ и лице на съответния поземлен имот.

На второ място, не са спазени техническите показатели за интензивност и плътност, като при одобряване на проекта е предвидено, че е за смесена зона, като твърдим, че техническите изисквания следва да бъдат за ниско застрояване. С предложения ПУП е предвидено затваряне на прозорец на имота на моите доверители, което технически е недопустимо.

На трето място: при изработване на ПУП са взети предвид показатели, важащи за поземления имот,  който е с излаз към две улици. В случая, имотът няма достъп до две улици - южната страна е с излаз към брегова площ и пешеходни алеи и е предвидено изграждане на гараж. Във връзка с всички тези наши възражения и с цел установяване на обективната истина, моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите: спазени ли са техническите изисквания за площ на парцела, за плътност и интензивност на застрояване, както и техническите изисквания въведени в ЗУЧК, които твърдя, че са нарушени. Моля, след становището на другата страна да ми бъде дадена възможност с писмена молба да конкретизирам задачите.

ЮРИСКОНСУЛТ Я.: От името на кмета на общината, оспорвам жалбата. Считам същата за бланкетна и препращаща към възражението на жалбоподателя за обявяване на проекта. Основанията, които са посочени във възражението са подробно разгледани от ЕСУТ, тъй като имотът попада в зона „А” от ЗУЧК. Тези възражения са разгледани и отхвърлени от ЕСУТ. Желая също да допълня, че във връзка с допълнително изложеното в жалбата, че всички тези основания посочени в днешно съдебно заседание също са разгледани от ЕСУТ. Подробният устройствен план отговаря на всички градоустройствени изисквания и като такъв, е одобрен. С нарочна молба сме изпратили до съда цялата административна преписка.

Желаем да се назначи съдебно-техническа експертиза, като ни дадете възможност с нарочна молба в 3-дневен срок да поставим въпроси към експертизата.

 

АДВ. З.: От името на заинтересованата страна - дружеството „Наза инвест” ООД оспорвам жалбата, депозирана по делото, както и препращащото възражение, на което също се позовават жалбоподателите, в т.ч. и възраженията, които бяха изложени от процесуалния представител на жалбоподателите в днешно съдебно заседание.

Считам, че одобреният ПУП-ПЗ и силуетни планове за процесния поземлен имот са законосъобразни и са съобразени с техническите изисквания на съотносимите закони.

Считам, както и колегите, че с оглед изясняването на спора, следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси. С оглед прецизиране на същите от наша страна, моля за съвсем кратък срок, в който с молба да посочим въпросите. Моля да се приемат като доказателства представените писмени документи с административната преписка.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 3-дневен срок считано от днес, в нарочни писмени молби да формулират конкретни въпроси към поисканата от тях съдебно-техническа експертиза.

След представяне на горните молби, съдът ще се произнесе по определяне на предварителния депозит – за всяка една от страните, съобразно поставените въпроси и за определяне на вещо лице, което следва да отговори на така поставените въпроси.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.07.2014 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: