РЕШЕНИЕ

 

№    707           13.04.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 681 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по касационна жалба от Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/, с адрес: гр.Варна, представлявано от директора инж. Д. К., чрез процесуален представител гл. юрисконсулт Ю. В. против решение №25/06.02.2018г. постановено по а.н.д. №1039/2017г. по описа на Районен съд Царево, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 170 от 27.11.2017г. на директора на БДЧР, с което за нарушение на чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите /ЗВ/, на основание чл.200, ал.1, т.31 от с.з. на Община Приморско е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

            В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, допуснати процесуални нарушения и необоснованост. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява.

            Ответната страна – Община Приморско, редовно уведомена, не се представлява.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

            Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

            Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

            С наказателното постановление, Община Приморско е санкционирана за това, че в срок до 30.04.2017г. не е изпълнила предписание, дадено от длъжностни лица към БДЧР в Констативен протокол с № 160Б/28.03.2017г., до кмета на община Приморско, на основание чл.155, ал.1, т.22 от ЗВ вр. с чл.140, ал.3 и ал.11 от ЗВ за осигуряване на проводимостта на речното легло на река Дяволска, в участък в урбанизираната територия на с.Ясна поляна.

            За констатираното нарушение, проверяващите органи са съставили констативни протоколи от първоначалната и последваща проверка, според които отговорно лице за изпълнение на дадените в тях предписания е кмета на Община Приморско. Въз основа на протоколите е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е предявен на упълномощено лице, и въз основа на който е издадено процесното НП.

            За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Царево е приел, че в конкретния случай Община Приморско не е субект на нарушението, за което е наложена санкция. Счита, че този факт не предпоставя извод за съществено нарушаване на процесуалните правила поради накърняване правото на защита, а сочи за несъставомерност на деянието, предвид обстоятелството, че предписанието, чието неизпълнение се твърди, не е било дадено на Община Приморско като юридическо лице, а персонално до кмета на общината. След като в случая е било установено наличие на дадено предписание на физическото лице, е следвало да бъде ангажирана отговорността на това лице, а не на Община Приморско, за която задължение за изпълнение на конкретно предписание не е възникнало.

            Така постановеното решение е неправилно.

            Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

            От събраните по делото доказателства се установява, че на 28.03.2017 г. е извършена проверка на място от служители на БДЧP на река Дяволска, в участък в урбанизираната територия на с.Ясна поляна, община Приморско, във вр. с заповед № 126/28.02.2017г. на кмета на Община Приморско. При проверката е констатирано, че в участък от 150 м. след моста под яз. Ясна поляна по посока течението на реката, речното легло е обрасло с водна растителност и храсти, с което се нарушава нормалния воден поток и се създават предпоставки за заливане на прилежащата територия около речното легло. Въз основа на тези констатации е дадено предписание, който срок за изпълнение е до 30.04.2017г. г., с отговорно лице: кмета на община Приморско. При извършен оглед и проверка на място и по документи е установено, че няма извършено почистване на съответния участък и даденото предписание не е изпълнено. Като за проверката е съставен нов констативен протокол № 449Б/19.06.2017г., отразяващ тези обстоятелства. Въз основа на тези данни е съставен и АУАН № 187/27.09.2016 г., за това, че Община Приморско не e изпълнила предписание в определения срок. АУАН е връчен и подписан от упълномощеното лице, което е възразило срещу акта и е записало, че към настоящия момент общината не разполага с финансов ресурс за изпълнение на предписанията.

            В чл.155, ал.1, т.22 от ЗВ е предвидено, че директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като издава предписания в рамките на компетентностите си по този закон. А в чл. чл.139, ал.1 от ЗВ е предвидено, че поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците. В процесния случай това е Община Приморско. В чл.2 на същата разпоредба е установено задължение за лицата по ал. 1 да осигуряват поддръжката и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени. В случая е установено от събраните доказателства, че такава поддръжка не е била осигурена от собственика, поради това законосъобразно на основание чл.200, ал.1, т. 31 от ЗВ на община Приморско е наложена имуществена санкция за изпълнение предписанията на контролните органи.

          Неправилно районният съд е приел, че деянието описано в процесното НП е несъставомерно, поради това, че вместо отговорността на кмета на Община Приморско, като субект на деянието е посочена Община Приморско.

          В чл. 139, ал.1 и  чл.2 от ЗВ задължението е вменено на собствениците на язовири. В случая собственик на  проверявания обет – река Дяволска в регулацията на с.Ясна поляна е община Приморско, поради което правилно именно на нея е наложена имуществена санкция. В дадените в КП № 681/28.03.2017г. предписания изрично е записано, че собственик на обекта е Община Приморско. Кметът на община Приморско е посочен в предписанието като отговорник, тъй като е физическото лице, представляващ общината, а не като адресат. Община Приморско като юридическо лице не може да бъде отговорник за изпълнение на дадените указания, юридическото лице обаче е адресат.

          Като е приел обратното районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. Констатираното касационно основание по см.чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК - неправилно приложение на материалния закон при постановяване на атакуваното въззивно решение, налага отмяната му и потвърждаване на правилното, обосновано и законосъобразно НП, поради което и съобразно с компетенциите си по чл. 222, ал. 1 от АПК съдът:

 

РЕШИ:

          ОТМЕНЯ решение №25/06.02.2018г. постановено по а.н.д. №1039/2017г. по описа на Районен съд Царево, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 170 от 27.11.2017г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което за нарушение на чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.31 от с.з. на Община Приморско е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв..

          Решението е окончателно.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                        2.