ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ПЪРВИ административен състав

На седемнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

административно дело номер 681 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.П., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Н., с представено по делото пълномощно на л. 19.

За ОТВЕТНИКА - кмет на Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Д..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страната да изрази становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ Н. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, считам че не следва да се дава ход на това производство. Считам, че то е недопустимо, поради което ви моля да не давате ход на делото и да го прекратите.

От жалбоподателя е входирано искане до кмета на Община Бургас №94-01-8277/11.03.2015г. с искане предмета на настоящия спор. По отношение на това искане е налице становище с №94-01-8277(1)/25.03.2015г., т.е. в срока предвиден в закона за произнасяне от административния орган, чието заключение е, че предложението не е в съответствие с предвижданията на ОУП, както и че не е взето съгласието за изменение от собствениците на съседните имоти, както и че в този имот има изпълнено и констатирано незаконно строителство.

Освен това, съгласно чл.134, ал.4 от ЗУТ влезлите в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел узаконяване на незаконно изградени строежи, както и промяна на предназначението на терени, определени с подробните устройствени планове, което е и́ мотивирало органа да откаже искането за изменение, което не отговаря както на ПУП, приет и одобрен през 1995г., така и на сега действащия план.

От една страна органът е постановил изричен акт, с който е отказал исканото изменение на ПУП и това производство се явява недопустимо на това основание, защото от жалбоподателят се жали мълчалив отказ на кмета на Община Бургас.

По отношение на искането е налице и изричен отказ от 2014г. с Решение П-02/16.05.2014г. по отношение искане за узаконяване, за което е налице отказ за узаконяване на незаконно строителство, което е в пряка връзка и е основание за отказа да се издаде мотивирано предписание за изменение на плана, което обосновава и неоснователността на това производство, поради което и моля същото да бъде прекратено.

АДВОКАТ Н. – Възразявам на казаното от процесуалния представител на ответната страна. Всички посочени от него така наречени откази, са становища на комисии, които имат съвещателни, но не и решаващи функции. Предметът на делото е мълчалив отказ на кмета на Община Бургас, за което съм се мотивирал в представената жалба.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Другите заинтересувани собственици, споменати в решението на ОЕСУТ би трябвало да са собствениците на съседните имоти. В момента не мога да кажа повече, трябва да направя справка в Общината.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, като указва на страните, че по допустимостта на оспорването, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Н. – На този етап няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да ми предоставите възможност да ангажирам допълнителни доказателства. 

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Бургас да представи списък на всички собственици, които са засегнати от предложението за изменение на ПУП.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.10.2015г. от 14.00ч., за които дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: