ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 681 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Ж.И.А., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Д.Д.,***, надлежно упълномощен с представено на л.8 пълномощно.

Ответникът директор на дирекция „ОДОП”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №201302537/09.01.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 58/25.2.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” при ТД на НАП Бургас в частта, в която са определени задължения за задължителни осигурителни вноски по ДОО, ДЗПО и ЗО.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата. Няма да сочим доказателства. Считам, че спора е правен.

Не оспорваме ставките и определените размери на задълженията, доколкото те са резултат от една административно-техническа проверка, не оспорваме и размерите. Оспорваме приложението на закона.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приемат писмените доказателства, представени с административната преписка. Нямам доказателствени искания. Считам, че спора е само правен.

АДВОКАТ Д. – Във връзка с направеното уточнение, ние не можем да коментираме фактите, щом като спорим за самото основание. Ние не сме преценявали тези цифри, данъчната основа би трябвало да бъде по ЗДДФЛ, не съм обследвал този механизъм, не мога да дам отговор, но би следвало да бъде същата и с онази данъчна основа по ЗДДФЛ, ние само сме посочили, че не оспорваме ставките и размера на задълженията. Има случаи, в които осигурителните отношения могат да бъдат в различен аспект. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.59 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Д. – Моля да уважите жалбата като отмените атакувания ревизионен акт в обжалваната част и да ни присъдите направени разноски.

Намираме, че редът, по който са установени допълнителни осигурителни задължения на жалбоподателката, е неприложим с дата 31.12.2010г. предвид факта, че приложимата разпоредба я няма към този момент, към момента на извършване на ревизията. Ревизиращият орган е определил тези задължения при приложението на чл.122, ал.1, т.2 от ДОПК и доколкото са получени същите е приложена тази разпоредба на чл.124а от ДОПК. В този смисъл е произнасяна на ВАС, което становище се споделя от състав на ВАС по адм.д.№9082/2013г., чиито текст предлагаме на вашето внимание и в подкрепа на казаното от нас.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалба като неоснователна и да потвърдите изцяло обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Оспорването на действията по чл.124а по ДОПК считам за неоснователни. Нормата на чл.124а от ДОПК препраща към прилагане нормите на чл. 122 от ДОПК и имайки предвид, че тези норми уреждат реда и начина по един специален ред за установяване на предвидените в закона факти, считаме че същата е процесуално правилната норма и имайки предвид, че същата е влязла в сила през 2011г., а ревизионното производство е възникнало след тази датата, то нейното приложение е правилно и законосъобразно. Подробни съображения са изложени и в решението на директора на Дирекция „ОДОП”, които моля да го вземете предвид при постановяване на съдебния си акт.

Искам да насоча внимание и към практика на ВАС, представям практика, която е различна от представената от процесуалния представител на жалбоподателя, едно решение по адм.д.№13815/2013 на първо отделение на ВАС в подкрепа на нашето твърдение.

Моля също така да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение съобразно наредбата.

АДВОКАТ Д. - Ние не отричаме специалния ред, но нормата на чл.124 от ДОПК съдържа един израз, че този ред се прилага и за осигурителни задължения, въвеждат се вид публични финансови задължения. Такава норма, не е материалноправна и съответното и приложение би могло да бъде коментирано като инструкции на НАП относно относимостта на тази норма към нов вид публични правни задължения. Такива не могат да бъдат провеждани с процедурни правила, а съгласно нормата на чл.122, ал.1, т.2, която ние също споделяме. Не става дума за снижение на процедури и правила, а за въвеждане на видове публични финансови задължения. Това ни аргументира да приемем и да предоставим на вашия съд, че нормата е неприложима, тъй като предмета на ревизията изключва доводи за прилагането на чл.122.

За разноските претендирахме по-горе.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: