О  П  Р  Е  Д  Е  Н  И  Е  1176

 

гр. Бургас, 16 юли  2012г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на шести юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Радикова, административен характер дело номер 681 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от адвокат А.И., в качеството му на процесуален представител на Д.К.О., М.А.Б., Еленка К.Г., Т.К.В., Х.В.В., А.В.В. и Х.Х.Л. против изричен отказ на Началника на СГКК гр. Бургас да разгледа по същество, отправено до него искане вх. № 94-1502/20.01.2012 година, обективирано в писмо изх. № 94-1502-02-10-3397/09.02.2012 година. С жалбата се твърди, че отказът е постановен в нарушение на закона и се излагат аргументи за това. Иска се неговата отмяна и произнасяне от съда по същество на спора, като се постанови вписване на поисканите, с посоченото заявление промени в кадастралния регистър към кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър по отношение на  поземлен имот с идентификатор 39164.16.46, както и издаване на скица на този имот.

В съдебно заседание жалбоподателят Д.О., чрез процесуалния си представител адвокат О., поддържа жалбата по изложените в нея съображения, като уточнява, че искането, отправено до съда, е отмяна на отказа и връщане на преписката на административния орган за произнасяне по същество и извършване на исканите промени в кадастралния регистър. Допълнителни съображения излага в писмени бележки.

Останалите жалбоподатели не вземат становище по спора.

Такова не изразява и ответникът по оспорването.

Съдът намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена в предвидения от закона срок и от лица с правен интерес – за жалбоподателя Д.К.О. – адресат на оспорения акт, а за него и останалите жалбоподатели като такива, легитимиращи се с права на собственост върху имот № 39164.16.46 по плана на с. Кошарица, община Несебър.

От фактическа страна съдът приема следното:

На 03.09.2009 година Началникът на СГКК гр.Бургас е постановил отказ да бъде извършено изменение на кадастралния регистър към одобрената кадастрална карта на с.Кошарица, община Несебър за имот с идентификатор 39164.16.46, поискана със заявление № 94-12057/30.06.2009 година от настоящите жалбоподатели. Искането е било за заличаване в кадастралния регистър на вписаните като собственици на ½ ид.част от имота Б. Б. и З. Г., като по този начин единствените собственици да останат наследниците на В. Л.. Административният орган е приел, че представеното пред него съдебно решение № 1093/09.10.2008 година, постановено по гр.дело №4060/2007 година на ВКС, не е било вписано в Службата по вписванията, поради което е непротивопоставимо на акта за собственост, въз основа на който Б.А. Б. и З А. Г.са били вписани като собственици в кадастралния регистър. При тези факти е приел, че е налице спор за материално право между лицата и е отказал да извърши исканата промяна в регистъра. Този отказ е бил оспорен пред Административен съд Бургас, като производството по делото е било прекратено с определение от 06.11.2009 година, тъй като подадената жалба е оставена без разглеждане, поради неизпълнение на указания на съда за отстраняване на нередовности.

На 05.03.2010 година пълномощник на жалбоподателите отново е подал заявление до Началника на СГКК гр. Бургас и е поискал заличаване на Б. Б. и З. Г.от кадастралния регистър. Това искане, административният орган с писмо от 22.04.2010 година отказал да разгледа по същество, като е посочил, че същото е идентично с подаденото на 30.03.2009 година, по което има влязъл в сила административен акт. Затова е преценил, че повторно произнасяне по същото искане е недопустимо.

На 20.01.2012 година Д.К.О., чрез пълномощник, е поискал същото изменение в кадастралните регистри от началника на СГКК гр. Бургас. В заявлението е посочил, че прилага съдебни решения и определение от 2009 година. Със заявлението е представено решение № 309/30.07.2010 година, постановено от ВКС по гр.дело № 1034/2009 година, с което е оставена без уважение молбата на З. Г.и А. Б. за отмяна на влязло в сила решение от 09.10.2008 година по гр.дело № 4060/2007 година на ВКС.

По това заявление е постановен и актът, предмет на настоящото производство. В последния отново е посочено, че направеното искане е идентично с предходните две, по които вече има налице влязъл в сила изричен отказ, потвърден от Административен съд Бургас.

Съдът намира този акт за постановен в нарушение на закона.

1. Липсва изричен акт на Административен съд Бургас, с който да е потвърден, постановеният по заявление от 30.03.2009 година отказ. Действително този отказ е влязъл в законна сила, но поради ненадлежно упражняване на правото на жалба в предвидения от закона срок.

2. Действително влезлият в сила отказ по заявление, подадено на 30.03.2009 година е постановен, като е взето предвид обстоятелството, че на 09.10.2008 година е постановено решение на Върховен касационен съд по спора за собственост, развил се между Б.Б. и З.Г. от една страна и настоящите жалбоподатели от друга. До колко този съдебен акт е преценен в съответствие със закона, при постановяване на отказа, съдът в настоящото производство не е компетентен да проверява, тъй като съответният административен акт е влязъл в сила.

3. С подаденото заявление от 20.01.2012 година обаче, жалбоподателите са представили пред Началника на СГКК решение №309/30.07.2010 година, постановено от ВКС по гр.дело № 1034/2009 година, което представлява ново обстоятелство по смисъла на закона. Този акт не е бил преценян от административния орган при постановяване на влезлия в сила отказ да бъде извършено поисканото изменение.

Затова, по подаденото заявление от 20.01.2012 година административният орган дължи изрично произнасяне по същество по причина, че силата на присъдено нещо на постановения отказ не е формирана при отчитане на последния съдебен акт, представен на вниманието на административния орган.

4. След като към момента на подаване на заявлението от 20.01.2012 година, възникналият спор за собственост между настоящите жалбоподатели и другите лица, вписани като собственици за имота, е разрешен окончателно, включително след изчерпване на всички възможни процесуални възможности за оспорване по съдебен ред, Началникът на СГКК гр. Бургас, следва да го разгледа и да се произнесе с нарочен акт по същество.

По изложените съображения и на основание чл. 200, ал. 1 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ изричен отказ на Началника на СГКК гр. Бургас да разгледа по същество отправено до него искане вх. № 94-1502/20.01.2012 година, обективирано в писмо изх. № 94-1502-02-10-3397/09.02.2012 година.

ИЗПРАЩА преписката на Началника на СГКК гр. Бургас за решаване на искането, направено със заявление вх. № 94-1502/20.01.2012 година по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: .....................................