Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1024           22.05.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Сийка Хардалова и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 680 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Районно управление – Руен към Областна дирекция на МВР - Бургас против решение № 17 от 05.02.2018 г., постановено по НАХД № 498/2017 г. на Районен съд - Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 17-0335-000597/25.08.2017 г., издадено от Началник на РУП към ОД на МВР – Бургас, РУ Руен, с което на Д.Д.А. е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл. 44, ал. 1 от същия закон и глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „В“ от ЗДвП. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – Д.Д.А. не се явява не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Айтос е образувано по жалба на Община Айтос против наказателно постановление № 17-0335-000597/25.08.2017 г. на Началник РУП към ОД на МВР – Бургас, РУ Руен. Отговорността на Д.Д.А. е ангажирана за това, че на 29.07.2017 г. около 14.00 часа на път трети клас № 208, 58 км на около 150 м преди р-н с. Трънак с посока на движение към с. Дъскотна, управлява товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ с рег. № СН 27 01 АР, собственост на „Алфа-Фарма“ ЕООД, гр. Сливен с Булстат ******, като водача при разминаване с товарен автомобил марка „Пежо“, модел „Боксер“ с рег. № А 55 47 НА не оставя достатъчно странично разстояние и си удрят огледалата за задно виждане. Посочено е, че от ПТП минимални щети и по двете МПС. След допускане на ПТП водача не остава на място и не уведомява службите на МВР за възникналото ПТП при несъгласие между водачите. Деянията са квалифицирани като нарушение на чл. 44, ал. 1 от ЗДвП и чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „В“ от ЗДвП.

 Бургаският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление като е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП е допуснато съществено процесуална нарушение, а именно в АУАН като дата на извършване на администартивното нарушение е посочена 24.07.2017 г., а в НП – 29.07.2017 г.

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай направените с касационната жалба възражения са неоснователни. Първоинстанционният съд правилно е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП е допуснато съществено процесуално нарушение.

В акта е отразено, че нарушението е извършено на 24.07.2017 г., докато в обстоятелствената част на наказателното постановление като дата на извършване на нарушението е посочен 29.07.2017 г. Това несъответствие препятства както лицето, сочено като нарушител, така и съда да узнаят на коя точно дата е извършено нарушението – тази посочена в АУАН или тази в НП. В този смисъл допуснатото процесуално нарушение в административнонаказателното производство е от категорията на съществените, тъй като е довело до ограничаване правото на защита на лицето привлечено към административнонаказателна отговорност и представлява самостоятелно основание за отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно. В санкционните производства, каквото е това по ЗАНН, е необходимо съдържанието на актовете да е ясно и пълно, за да могат да породят правните си последици. Те не могат да бъдат променяни, допълвани, допълнително мотивирани и др., нито пък е допустимо санкционираното лице или съдът да извлича по тълкувателен път законово определените им реквизити, в частност датата на извършване на нарушението.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК  във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/05.02.2018 г.,  постановено по НАХД № 498/2017 г. на Районен съд – Айтос.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                       2.