ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 680 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ П.М.М., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т.Ч., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Маринова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по искова молба от П.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, с която е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати в полза на ищеца претендирана сума в размер на 10 000 лв., съставляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, мораторна лихва върху главницата в размер на 3000 лв. за периода от 07.04.2012 г. до 07.04.2015 г. ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, както и направените разноски по делото в резултат на причинени на ищеца неимуществени вреди вследствие на най.общо казано условията на Затвора гр. Бургас, в които ищецът е изтърпявал наказания „лишаване от свобода”.

 

АДВ. К.: Поддържам исковата молба. Да се приемат представените с нея писмени доказателства.

Поддържам и молбата от 01.06.2015 г., като считам, че исканите за събиране в настоящото производство доказателства са пряко относими по предмета на делото и доколкото за част от тях вече има произнасяне от компетентен държавен орган – Омбудсмана на Република България - Аналитичен доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода.

По отношение на направените с молбата от 01.06.2015 г. искания, най-вече държа на това в т. 2, а именно да задължите ответното учреждение да представи Европейските правила за затворите. Твърдя, че такива Европейски правила съществуват. Позовавал съм се на отделни негови абзаци, които са цитирани в решения на Върховен административен съд.

Следващото доказателствено искане е по повод състоянието на жилищната площ. Поддържам доказателствените искания формулирани в молбата от 01.06.2015 г., включително и това по т. ІV за допускане отговори по реда на чл. 176 от ГПК от представляващия Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, защото считам, че там са повдигнати много важни и съществени въпроси, които фигурират в програмата и в плана и до момента няма реално изпълнение по нито един пункт.

Оттеглям искането си за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като след обстойно запознаване с практиката на Върховен административен съд заявявам, че посоченото в ППЗИНЗС да отговаря на изискванията за обществени сгради е много разтегливо като понятие.

Водя един свидетел, който чака пред залата и моля да го допуснете до разпит.

Други доказателствени искания на този етап нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам изцяло по основание и размер предявената искова претенция. След запознаване с молбата прави впечатление, че сумата, която претендира ищецът М. е изнесен в общ размер 10 000 лв., а претенциите, които са изразени като оплаквания нямат цена.

На следващо място: тази цитирана молба от 01.06.2015 г. с направените доказателствени искания не съм получавал. След като не съм я получил до настоящия момент се противопоставям на всички направени искания. Мотивите за това са следните: има такива Европейски правила, но това са общодостъпни и ноторно известни в публичното пространство. Европейските правила са препоръка как следва да бъдат, Програмата по §11 от ПЗР на ЗИНЗС ги има в МП и МС затова се противопоставям на представянето им.

Моля да приемете представените писмени доказателства с писмения отговор. На този етап нови доказателствени искания няма да правя.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по така направения доклад. Относно предявеният иск и неговата допустимост: не е уточнен искът за недостатъчна площ, за липсата на санитарен възел в какъв размер е претендираното. Посочена е обща сума в размер на 10 000 лв., като не е уточнено в какво се изразяват неимуществените вреди за всяка една от претенциите.

По отношение на доказателствените искания становището относно тях е следното: по отношение на искането за представяне на затворническото досие на ищеца следва да се конкретизира кои точно документи следва да се представят, тъй като то представлява конфиденциална информация.

По отношение за разпит на двама свидетели и направеното уточнение, че ще установяват едни и същи факти и обстоятелства да бъде разпитан само един свидетел.

Относно направените допълнителни доказателствени искания, предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не е уточнено в исковата молба кои ще бъдат свидетелите, като няма посочени имена и не става ясно дали тези лица са били в една килия с ищеца, по едно и също време, за което се твърди. Моля да дадете възможност на процесуалния представител на ищеца да изясни тези обстоятелства.

АДВ. К.: Относно възражението за претендираното обезщетение: считам, че не е възможно да определим 100 лв. на ден за всяко. Не е възможно. В този смисъл е налице практика на Върховен административен съд. Претенцията може да бъде обявена като глобална стига да бъде обоснована. Това може да стане в хода на съдебното следствие.

Относно водения свидетел: пред залата чака Д.Д. – лице, което е лежало по времето когато ищецът е бил в Затвора Бургас.

По отношение на Европейските правила затова, че били общодостъпни, никъде не съм срещнал, за да ги прочета.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните по доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на доказателствените искания формулирани в сезиращата съдът искова молба

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за представяне на заверено копие от затворническото досие на ищеца с оглед обстоятелството, че по административната преписка е представена справка, в която е даден отговор на въпросите, чието установяване се иска с това доказателсвено искане.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел на воденото от ищеца лице Д.Д., като счита, че неговите отговори са относими към предмета на спора.

По отношение на формулираните доказателствени искания в депозираните на 01.06.2015 г. от процесуалния представител на ищеца две молби, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането формулирано на основание чл. 176 във връзка с чл. 177, ал. 1, т. 2 от ГПК, по силата на което процесуалният представител на учреждението да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на конкретно формулирани от процесуалния представител на ищеца въпроси отново с оглед обстоятелството, че по делото е представена справка, изготвена от служител в Затвора гр. Бургас, която отговаря на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

По отношение искането за представяне на Европейските правила за затворите на Програмата по §11 от ПРЗ на ЗИНЗС, както и на Аналитичен доклад на Омбудсмана на РБългария с оглед изявлението както на процесуалния представител на жалбоподателя, така и на процесуалния представител на ответника, съдът счита, че въпросните документи са публични такива, поради което същите следва да са известни, в т.ч. и на ищеца, като предвид това и с оглед обстоятелството, че процесуалният представител на жалбоподателя обосновава мотивите в исковата молба позовавайки се на исканите документи, съдът счита за нужно да предостави възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да се снабди и представи същите документи по делото.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца чрез процесуалния представител – адв. К. до следващо съдебно заседание да представи за прилагане по делото на Програмата по §11 от ПП на ЗИНЗС, Аналитичен доклад на екипа на Омбудсмана на РБългария, както и Европейските правила за затворите.

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността му както следва:

Д.П.Д. – ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ДИМОВ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Познавам П.М. от затвора. Аз бях чистач когато той дойде. Имах достъп до целия затвор. Мисля, че пристигна през 2011 г.

Искам да уточня, че функцията, която изпълнявах – чистач на затвора, всъщност не е на затвора, а на отряда. Отговарях за отварянето и затварянето на килиите, отделно аз ги настанявах в килиите. Имах достъп до всички килии в отряда. Една килия е с площ около 25-27 кв. метра. Вътре са по 25-30 човека.

Ищецът беше настанен в килия № 213. Лично аз го настаних там.

Повечето легла в тази килия бяха на три нива, но имаше такива и на две нива. Общо бяха 25-30 легла, но не съм сигурен колко точно. Имало е случаи при които двама затворници са лежали на едно легло.

Едно шкафче се ползва от 2-3 затворника. В килията има два прозореца, които са малки и няма достатъчно светлина вътре. Има преградна мрежа освен решетките, която мрежа също пречи на проникване на светлината. Тази светлина не е достатъчна и не осветява напълно цялото помещение.

През деня килиите са отключени, като в 20.30 часа килиите се заключват и са заключени до 06.00 сутринта. В този период през нощта има кофи, които се ползват от затворниците когато имат нужда да ползват тоалетна. Това става пред всички. Сутринта тези кофи се изхвърлят. Аз като бях чистач раздавах почистващи препарати, но те бяха елементарни и не бяха достатъчни.

В целия коридор има около 200 човека. Те ползват тоалетна, която е с три клетки. Самите клетки нямат врати.

На седмицата е разрешено ползването на топла вода два пъти седмично. Затворническата администрация не предоставя чаршафи, като на повечето им носят отвънка. Сами си ги перат и ги сушат където сварят.

В килията всичко е под всякаква критика – замърсено, подът е цимент – циментови плочки. Те се почистваха с вода и парцал.

През последните 5 години беше извършен ремонт в коридора, който се състоеше в боядисване.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: За периода **************г. съм бил в Затвора-Бургас. През 2008 г. влязох в затвора за 6 месеца през месец март и излязох през месец август. Тогава се запознах с ищеца.

За периода месец **********г. отново бях в затвора когато ищецът беше отново там.

Не мога да кажа дали ищецът М. е спал в едно легло с друг лишен от свобода. Такова нещо аз не съм виждал по отношение на ищеца.

Вечер когато спрат тока, в килиите става тъмно. След 22.30 часа в килиите е тъмно.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, ОСВОБОЖДАВА същия.

 

Съдът, с оглед предоставената възможност за ангажиране на допълнителни доказателства и поради необходимостта от представяне на такива

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: