Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1405                                  23.07.2014 година                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и шести юни, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 680 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Х.М.Д. с ЕГН **********,***, против решение № 416 от 13.03.2014 г. по НАХ дело № 200/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са изложени доводи за явна несправедливост на наложеното наказание- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.3 от НПК.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 416 от 13.03.2014 г. по НАХ дело № 200/2013 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 3712 от 20.09.2013 г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас, с което за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл. 182, ал.1, т.6 от същия закон, е наложена на касатора глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че на 05.03.2013 г. в 10.52 часа в гр. Бургас, по ПП Е 773, км. 491, до бензиностанция „Ромпетрол“ в посока кв. Ветрен, към КПП- 1, Д. е управлявал лек автомобил марка „Мерцедес Е 320“ с ДК № А 44 44 ВР, със скорост 176 км/ч, при ограничение от 90 км/ч, въведено с пътен знак В-26, в населено място.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но заявява, че не е в състояние да заплати глоба в определения с НП размер.

Жалбата е неоснователна.

Според нормата на чл. 348, ал. 5 от НПК, наказанието е явно несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца. В случая, такова несъответствие не е налице, доколкото се касае за значително превишаване на допустимата максимална скорост в населено място. Наказанието е определено съобразно изискванията на чл. 27 от ЗАНН, в предвидения от нормата на чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП размер и напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата касационно основание, поради което решението на БРС следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 416 от 13.03.2014 г. по НАХ дело № 200/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.