О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 642

 

гр.Бургас , 6.04.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шести април две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 680 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Д.Г.Д. против „ мълчалив отказ на директора на Териториална агенция – гр. Бургас и Директора на Национална агенция за приходите- гр. София да се произнесат по жалба вх. № 94- Д- 37/ 26.01.2012г.”.

            Съдът, намира, че жалбата във втората и част- против „ мълчалив отказ на Директора на Национална агенция за приходите- гр. София да се произнесе по жалба вх. № 94- Д- 37/ 26.01.2012г.” следва да се изпрати на Административен съд София- град с оглед правилото на чл. 133 ал.1 пр.1 АПК.

            В първата си част- против „ мълчалив отказ на директора на Териториална агенция – гр. Бургас да се произнесе по жалба вх. № 94- Д- 37/ 26.01.2012г.” следва да бъде оставена без разглеждане.

            С жалба вх. № 94- Д- 37/ 26.01.2012г. Д.Г.Д. е поискал от Национална агенция по приходите гр. София да бъде прекратено „производството по начислените лихви и такси от ЧСИ” по изп. дело № 2010800400400/2010г. по опис на ЧСИ И.Б. рег. № 802.

Жалбата е била подадена чрез ТД на НАП гр. Бургас. С писмо изх.№ 94- Д- 37/ 13.02.2012г. директора на ТД на НАП гр. Бургас я е изпратил на адресата и- Изпълнителен директор на НАП гр. София, за което е бил уведомен Д.Г.Д..

При тези факти, съдът, намира че не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол, тъй като няма мълчалив отказ на директора на Териториална агенция на НАП – гр. Бургас. Последният не е бил сезиран с жалба вх. № 94- Д- 37/ 26.01.2012г., поради което и не дължи произнасяне по нея.

Отделно от това с оглед множеството факти, изложени в жалбата, подадена до съда и също така множеството искания, с разпореждане от 23.03.2012г. на жалбоподателят е указано да уточни предмета на оспорване и свързаното с него искане.

„Уточнение” е направено с молба, постъпила по делото на 3.04.2012г. Отново се заявява незаконосъобразност на действията на публичен изпълнител Силвия Т. и се иска отмяна на постановление № 16242/2003/000045/05.02.2009г. Иска се „РД на НАП” да бъде осъдена да заплати „разходи”- „ 2 850 лв. на осн. чл. 78 от ГПК за „ консултации на адвокати, административни разходи, пътни и др. в продължение на три години”.

Направеното с тази молба оспорване е недопустимо.

С решение № 1026/ 8.10.2009г., постановено по адм. дело № 342/ 2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас е била отхвърлена жалбата на Д.Г.Д. срещу Решение № 80/ 06.03.2009г. на изпълнителния директор на АДВ, с което е оставена без уважение жалбата на Д.Г.Д. срещу постановление № 16242/2003/000045/05.02.2009г. на публичен изпълнител при РД на АДВ гр. Бургас. Решението е влязло в сила. При тези факти, нормата на чл. 159 т.6 АПК изключва възможността за преразглеждане на въпроса относно законосъобразността на посоченото постановление, тъй като е налице формирана сила на пресъдено нещо.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1, т.6 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на Д.Г.Д. против „ мълчалив отказ на директора на Териториална агенция – гр. Бургас да се произнесе по жалба вх. № 94- Д- 37/ 26.01.2012г.”.

Прекратява производството по адм. дело № 680 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

            Препис от документите, съдържащи се в   адм. дело № 680 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас да се изпратят на Административен съд София- град по компетентност.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………