ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 67 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Т.М.Ч., Л.Т.П., И.Е.И. и Н.Т.Н. не се явяват, редовно уведомени. За всички жалбоподатели се явява адвокат Г.Г..*** се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ констатира следното:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.М.Ч., Л.Т.П., И.Е.И. и Н.Т.Н., в качеството им на домоуправители на етажна собственост на жилищен блок находяща се в гр. Бургас, ул. „Л.К.“ № 12. В жалбата се сочи, че от името на етажните собственици на жилищния блок е подадено заявление до кмета на Община Бургас с искане за определяне на прилежаща площ на осн. чл.2, ал.1 от Наредба № 6/18.09.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, във вр. с чл.4, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост, по което административния орган не се е произнесъл.

Съдът, като взе предвид, че етажната собственост не притежава правосубектност за участие в съдебното производство, както и че производството пред административния орган е започнало по искане на етажните собственици, които не са конституирани в настоящото производство, намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Следва да бъдат конституирани етажните собственици като заинтересовани страни и същите да бъдат уведомени за дата и часа на съдебното заседание, с оглед осигуряване възможност на същите да реализират процесуалните си права. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2015г. от 11.55ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на ответника да представи списък на заинтересованите лица в производството, с оглед призоваване на същите за съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: