ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№232                дата 11 февруари 2014 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 11 февруари 2014 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ………………………

Прокурор:……………………...

 

разгледа адм. дело 67 по описа за 2014 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Белинвест” ООД, гр.Бургас, с която се оспорва мълчалив отказ на орган по приходите в община Созопол да се произнесе по подадено от дружеството заявление № 7-26-00-461/12.11.2013г. за издаване на акт за възстановяване на сума в размер на 5608,28лв., представляваща начислена такса за битови отпадъци за периода 2007г.-2013г., за която дружеството посочва, че е недължимо платена, тъй като актовете за установяване на задълженията са били отменени от съда.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като съдът констатира, че не е спазен редът на задължителното оспорване по административен ред пред горестоящия административен орган.

Видно от нормата на чл.9 б от ЗМДТ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Редът по чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ от своя страна препраща към ДОПК. Съгласно чл.131, ал.1 от ДОПК непроизнасянето в срок по искане за издаване на АПВ се смята за мълчалив отказ, като съгласно алинея 2 на същата разпоредба обжалването на отказа се извършва по реда за обжалване на ревизионен акт. Производството по обжалване на ревизионен акт е регламентирано в нормата на чл.156 и сл. от ДОПК, като видно от ал.2 на чл.156 ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред. Данните по делото сочат, че в резултат на сезиращото заявление  № 7-26-00-461/12.11.2013г. за издаване на акт за възстановяване на претендираната сума, орган по приходите в община Созопол не се е произнесъл, но не са налице данни така формираният мълчалив отказ да е бил обжалван пред горестоящия административен орган по реда на чл.131, ал.2, във вр. с чл.156 от ДОПК, а жалбата е депозирана директно пред съда. Горестоящ административен орган в случая се явява кметът на общината, тъй като както се посочи отказът да се издаде АПВ се обжалва по реда за обжалване на РА, а съгласно нормата на чл.4, ал.5, предл.1-во от ЗМДТ Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След приключване на процедурата пред този административен орган може да се упражни парвото на жалба пред съд.

На основание горните мотиви, жалбата, като процесуално недопустима, следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, като преписката се изпрати за разглеждане от горестоящия административен орган, поради което Административен съд – Бургас, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Белинвест” ООД, гр.Бургас, ул.”Цар Иван Асен” № 24 против мълчалив отказ на орган по приходите в община Созопол да се произнесе по подадено от дружеството заявление № 7-26-00-461/12.11.2013г. за издаване на акт за възстановяване на сума в размер на 5608,28лв., представляваща начислена такса за битови отпадъци за периода 2007г.-2013г.

ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за произнасяне по оспорването на  мълчалив отказ на орган по приходите в община Созопол да се произнесе по подадено от „Белинвест” ООД, гр.Бургас заявление № 7-26-00-461/12.11.2013г. за издаване на акт за възстановяване на сума в размер на 5608,28лв., представляваща начислена такса за битови отпадъци за периода 2007г.-2013г.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: