ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 67 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Р.И.Г. - редовно уведомена,  се явява лично и  с адв. Х. с пълномощно по делото.

Ответникът директор на РУ „СО” Бургас - редовно уведомен, се представлява от юк. Д. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Х.: Бе Ви дадена възможност да ангажирате допълнителни доказателства?

 

Адв. Х.: Водим един свидетел. През процесния период свидетелят е работил с доверителя ми. Моля да бъде допуснат.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА за разпит водения свидетел.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.П.М. на **  години, висше образование инженер-химик, неосъждана, бивша колега на  жалбоподателя.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетеля за отговорността, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания.

 

СВИДЕТЕЛЯТ обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.:

 

 ВЪПРОС: През кой период работихте в завод „Хемус”?

 

ОТГОВОР:  От 01.06.1972 г. до 31.01.2003 г.

 

ВЪПРОС: В какво производство работихте?

 

ОТГОВОР: Работила съм в завод „Хемус”, първо в отдел „ОТК”, след това като технолог и след това отново в отдел „ОТК”.

 

ВЪПРОС: През периода 1993-1999 г. в кое производство сте работили?

 

ОТГОВОР: От 1991 до 31.01.2003 г. работих в производство „Самозалепващи материали” на длъжност „химик”.

 

СЪДЪТ: В какво се изразяваше работата Ви?

 

ОТГОВОР: В контрол на суровини и материали в производството на завода, също окачествяване на готова продукция и осъществяване на технологичен контрол в процеса на производство.

 

СЪДЪТ: Работили ли сте заедно с Р.?

 

ОТГОВОР:  Да, с нея сме правили анализ на суровини и материали – входящ контрол, окачествяване на готова продукция в производство „Самозалепващи ленти”, производство на индиго, ленти за пишещи машини, производство на пастели, ситопечат, швайспреси, производство на маркери.

 

СЪДЪТ: С какви материали и суровини работихте?

 

ОТГОВОР: С органични разтворители, ацетон бензин, тулуол, етилацетат, бетилацетат, циклохексанон, анилинови бои, пигменти.

 

СЪДЪТ: Ползвали ли сте предпазни защитни средства при осъществяване на работата си - работно облекло?

 

ОТГОВОР: Като работно облекло - бяла престилка.

 

СЪДЪТ: Имахте ли допълнителен годишен отпуск за длъжността?

 

ОТГОВОР: Мисля че имахме, не мога да си спомня седмица или две, но имахме допълнителен отпуск, даваха ни кисело мляко и безплатна храна.

 

СЪДЪТ: Ръчно ли сте осъществявали труда или с машини?

 

ОТГОВОР: Труда се осъществяваше и ръчно и с апарати. Пробите се изрязват ръчно, претеглят се на везни, мият се в органични разтворители. Монтажа на маркерите се осъществява в помещения, които не бяха изобщо снабдени с някаква вентилация, а там се работеше с органични разтворители етил и бутилацетат. Проверката на мастилата  също съдържат органични разтворители, а нямаше вентилация.

 

Адв. Х.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ няма повече въпроси.

 

 

ВЪПРОС НА ЮК.Д.: През тези период от време през което работихте с Р., тя на каква длъжност беше назначена?

 

ОТГОВОР: Мисля че беше контрольор или окачествител.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

Адв. Х.: Представям писмени доказателства, които са свързани с делото, а именно разпореждане, с което на току що разпитания свидетел е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и извлечение от трудовата книжка на този свидетел.

 

Юк. Д.: Не възразявам да се приемат доказателствата с изключение на тези, касаещи отпускане на пенсия на друго лице, които са неотносими по спора.

 

Адв. ХАДЖАТАНАСОВА: Моля да приемете справка от 1994 г. – копие от Дирекция „Регионален държавен архив” Бургас с дата 15.10.2013г., съгласно която се установява, че на заетите в съответните производства са отпускани допълнително предпазна храна, кисело мляко и отпуск. Представям и две вътрешни инструкции за безопасна работа с тулуол и за работа с лесно запалими течности,  издадени от Изпълнителния директор на „Хемусмарк” АД, дружество което е правоприемник на завод „Хемус”, както и решение от 1991 г. на БОС от което се установява, че лицето подписало инструкциите е представлявало дружеството към този период. Това лице е представлявало дружеството до 2004 г.

 

Юк. Д.: Допълнително представените доказателства да се приемат. Отново възразявам да се приемат доказателството във връзка с отпускане на пенсия на свидетеля С.М..

 

Предвид изявленията на страните Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА справка за 1994 година за средно списъчния брой на персонала, вида и стойността на изразходваните средства. Инструкция № 31 и Инструкция № 90А на Изпълнителния директор на „Хемусмарк” АД; Решение № 3238 от 20.11.1991 г. по фирмено дело № 7411/1991 г.

 

НЕ ПРИЕМА като доказателства представеното Разпореждане № 27 от 2003 г. и извлечение от трудовата книжка на С.М., разпитана като свидетел в днешното съдебно заседание.

 

Съдът върна разпореждане № 27 и извлечение от трудовата книжка на С.М. /с посочена фамилия М./ на адв. Х..

 

Адв. Х.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Предвид изявленията на страните Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. Х.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отмените решението на директора на РУСО Бургас, с което е оставено в сила разпореждането, с което по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на моята доверителка и върнете преписката на административния орган за ново произнасяне. Съгласно приетата по делото съдебно-икономическа експертиза категорично се установи, че с признаването на втора категория труд от 01.11.1993- 31.12.1999 г. доверителката ми би придобила 16 години, 2 месеца и 1 ден   при необходими 15 години труд втора категория. От свидетелските показания, както в предходното съдебно заседание, така и в днешното съдебно заседание, се установи вида и характера на полагания от доверителката ми труд, материалите  и суровините, с които е работила и че е била пряко ангажирана в производството. В случая би следвало да намери приложимата разпоредба на чл.7, ал. 1 от Правилника за категоризирането на труда за пенсиониране, съгласно която труда на работниците и служителите се причислява към съответната категория, независимо в кой отрасъл на производството е приложен, щом работата е положена в същата вредност и тежест.

Моля за присъждане на направените разноски.

Ще представя подробни писмени бележки.

Представям списък на разноските.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалваното решение на директора на РУСО Бургас като правилно и законосъобразно. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на РУСО Бургас.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: