ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и шести март                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 67 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Р.И.Г. - редовно уведомена, не се явява. Вместо нея - адв. Х..

Ответникът директор на РУ „СО” Бургас - редовно уведомен, не се представлява.

 

Адв. Х.:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Р.Г. против решение на Директора на РУ „СО” Бургас, с което е оставено в сила разпореждане, с което на жалбоподателя е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

         Адв. Х.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания: Във връзка с изясняване на обстоятелствата по делото, моля да назначите съдебно-икономическа експертиза и химическа експертиза, с въпроси формулирани в нарочна молба, която Ви представям. Моля да допуснете и свидетелски показания.

         По отношение на химическата експертиза, моля съдът да прецени, дали същата да бъде изготвена след изслушването на двама свидетели при режим на довеждане, с показанията на които ще установяване условията, при които е полагала труда си моята доверителка. Единият свидетел е работил с нея в производството, а другият е отговарял за здравословните и безопасни условия на труд към процесния период.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Лицето, което е отговаряло за здравословните и безопасните условия на труд, което искате да бъде разпитано, наблюдавало ли е непосредствено полагането на труд от страна на жалбоподателя в предприятието?

 

         ОТГОВОР на адв. Х.:  Предполагам че да, не мога да кажа точно.

 

         Предвид изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 3.

         ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя, съгласно описа на л. 8 от делото.

 

         По искането за допускане на свидетели, съдът счита, че следва да допусне този от тях, който е отговарял за здравословните и безопасни условия на труд в предприятието. Уточнението, което прави процесуалният представител на жалбоподателя, относно естеството на неговите функции, предполага, че този човек е бил наясно, или би следвало да е наясно, с категорията труд, която е полагала жалбоподателят Г..

         В този смисъл, към настоящия момент, разпитът на втори свидетел не е необходим, защото с показанията на поисканите двама свидетели, ще се установяват едни и същи обстоятелства.

         По искането за допускане на две съдебни експертизи, съдът констатира следното:

         По искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза – въпрос № 1, съдът приема, че в този вид въпросът е от неговата компетентност - след като установи в какво се е изразявала работата на Р.Г., съдът следва да съпостави трудовите й функции с приложимото материално право и да определи каква е категорията труд, която тя е полагала в спорния период.

         С оглед на изложеното, задачата по т. 1, съдът приема като недопустима.  

         Задачите по т. 2 и т. 3 налагат използването на експерт.

С оглед на изложеното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, със задачата формулирана от адв. Х. по т. 2 и т. 3.

НАЗНАЧАВА вещо лице Н. К..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя, в 20-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнението на задачата, след внасяне на депозита.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Х.: Лицето, което искахте да бъде допуснато до разпит като свидетел и за което твърдите, че е работило съвместно и непосредствено с жалбоподателя, на каква длъжност е работило?

 

ОТГОВОР на адв. Х.: При същите условия е пенсионирано това лице и то е работило също като „контрольор”, като неговият труд е отчетен като труд ІІ-ра категория. Искахме това лице да бъде разпитано, за да се установят непосредствено условията на труд, които е полагала жалбоподателят Г..

 

Съдът, при така направеното уточнение, счита че следва да допусне и вторият свидетел. Свидетелят е бил непосредствен очевидец на трудовите функции, които е изпълнявала жалбоподателят и е в състояние да отговори, вероятно, в какво се е състояло естеството на работата, при упражняване на длъжността „окачествител/контрольор”.

 

Предвид изложеното, съдът счита, че към настоящия момент не е необходимо допускането на съдебно химическа експертиза, а е достатъчно да бъде разпитан и вторият поискан свидетел.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА произнасянето по искането за допускане на съдебно химическа експертиза.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Х. да доведе и вторият поискан свидетел, с който ще установява обстоятелства, свързани с естеството на работата и със суровините и материалите, с които е работила жалбоподателят Г. при полагането на труда.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.06.2013 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: