Р Е Ш Е Н И Е

Номер 95             Година 08.02.2010        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и девети януари две хиляди и десета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря С.А.

Прокурор Станимир Христов

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 67 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.43а от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ).

Образувано е по повод доклад от Комисията по разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси към Общински съвет гр.Бургас за налагане на глоба на общинския съветник Г.В.М., за неподаване на декларация по чл.12, т.2 от ЗПРКИ в законоустановените срокове.

Ответникът Г.В.М. ***, чрез процесуалния си представител, не оспорва факта, че не е подал декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ в законоустановения срок, като навежда доводи за неспазване на законоустановената процедура.

Представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на искането.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства и съобрази доводите на страните, приема за установено следното:

На 14.12.2009 год. е проведено заседание на комисията по разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, за което е съставен протокол № 4.  В протокола по т.2 от дневния ред е вписано разглеждане на декларациите на общинските съветници по чл.12, ал.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ. На заседанието е взето решение да се изготви доклад от председателя на комисията, за това, че общинския съветник Г.В.М. не е подал в срок декларация по чл.12, т.2 и е нарушил чл.14, ал.1 от ЗПРКИ. Видно от изготвения доклад общинския съветник Г.В.М. не е подал декларация по чл.12, т.2 в законоустановения срок - 30.04.2009 г., което обстоятелство по делото е безспорно. Декларацията е подадена на 28.01.2010 година.

Съгласно чл.34 от ЗПРКИ лице, заемащо публична длъжност, което не подаде декларация по чл.12 в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Ответникът е общински съветник и съобразно нормата на чл. 3, т.9 от ЗПРКИ заема публична длъжност. Правилото на § 2 от ПЗР на ЗПРКИ задължава лицата, които заемат публични длъжности, да подадат декларацията по чл.12, т.2 в тримесечен срок от влизане на закона в сила, като със ЗИДЗПРКИ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 26/2009 г., срокът е удължен до 30.04.2009 година. Следователно в случая е осъществено административното нарушение, съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗПРКИ.

Неоснователни се явяват възраженията на ответника за допуснати процесуални нарушения. Липсата на подадена от него декларация по чл.12, т.2 от ЗПРКИ е установена на проведено заседания на комисията по разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, която е упълномощила своя председател да изготви съответния доклад.

При определяне размера на наказанието съобразно критериите по чл.27, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и като взе  в предвид, че нарушението е извършено за първи път и че ответника не оспорва факта на неподаване на декларацията в срок, настоящият съдебен състав на Административен съд гр.Бургас, намира, че следва да му бъде наложена глоба в размер на 1000 лева.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.43а, ал.2 от ЗПРКИ, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

РЕШИ:

 

НАЛАГА на Г.В.М. с ЕГН: **********,*** глоба в размер на 1000 лв. (хиляда лева) за извършено административно нарушение по чл.34, ал.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                              СЪДИЯ: