ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 29.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети януари                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 67 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – гр. Бургас, редовно призовани, се явява Председателят К.Л.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Г.В.М., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Л.: Представям Протокол № 2 на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси при Общински съвет – гр. Бургас, от който е видно, че е направен избор на председател на комисията в мое лице.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам срещу приемането на представения протокол.

Нямам доказателствени искания.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме така представеното писмено доказателства.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното писмено доказателство.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Л.: Налице е нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от страна на общинския съветник Г.М., тъй като същият не е подал изискващата се по чл. 12 от същия закон декларация в предвидения в закона срок, а именно 31.03.2009 година. Безспорно е установено от доказателствата по делото – протоколи от заседания на комисията, както и видно от Протокол № 4, комисията е взела решение да упълномощи председателя на комисията да изготви доклад, който да бъде изпратен на компетентния съд – Административен съд – гр. Бургас, за вземане на отношение по налагане на наказание за извършеното административно нарушение.

Относно размера, предоставям на съда с оглед на доказателствата и личността на Г.М., да определи размера на конкретното наказание.

 

АДВОКАТ К.: Почитаеми административен съдия, от името на моя доверител сме извършили вече признание за наличие на формалното резултатно нарушение, изразяващо се в неподаване на изикуемата по закон декларация. Поддържам обаче и становището си, че развитото административнонаказателно производство е незаконосъобразно поради липса на валидно решение на определената от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси комисия за констатиране и докладване на нарушението на моя доверител пред Административен съд – гр. Бургас. Овластяването на председателя на комисията да взема решение от името на този контролен орган, е недействително и както в този протокол правилно е записано, председателят е овластен да изготви докладната. Същата, обаче, трябва да е предмет на решение и на ясно волеизявление на целия орган, цялата комисия. Такова липсва. Фактът, че председателят на комисията я представлява, не дерогира правомощията на този орган като колективен, т.е. такъв, който взема решение чрез гласовете на своите членове. Считам, че докладната трябваше да съдържа волеизявленията на всички членове на тази комисия.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам за безспорно доказано допуснатото от общинския съветник Г.В.М. административно нарушение по чл. 34, ал. 1 от ЗПРКИ. В същото време споделям довода на процесуалния представител на лицето за допуснато процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство. Безспорно, в разпоредбата на чл. 43а, ал. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е предвидено, че административното нарушение се установява по доклад на комисията, в случая постоянната комисия към Общински съвет – гр. Бургас. В материалите по делото липсва доклад на комисията. Представен е такъв, който е изготвен и подписан единственото от председателя. Считам, че следваше, с цел спазване на въпросната разпоредба, този доклад да бъде подписан от цялата комисия, с оглед разпоредбата на чл. 43а, ал.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. От друга страна, обаче, намирам, че въпросното нарушение не е от категорията на съществените такива, довело до ограничаване правото на защита на общинския съветник М.. Същият реализира по безспорен начин правото си на защита в развилото се пред Административния съд производство, с оглед на което считам, че допуснатото процесуално нарушение не опорочава производството до степен на неговата нищожност. В тази връзка считам за безспорно доказано допуснатото административно нарушение, а именно лицето Г.В.М., в качеството си на общински съветник не е подал изискуемата по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси декларация в законоустановения срок, а именно до 31.03.2009 година.

При определяне на размера на наказанието ще моля да съобразите разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, а също така и обстоятелството, че административното нарушение е първо по рода си, осъществено от М., поради което считам, че наказанието, което следва да бъде наложено следва да бъде към предвидения минимум в закона, а именно 1000 лева. Ще моля за решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: