ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми януари                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 67 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – гр. Бургас, редовно призовани, се явява Председателят К.Л..

 

ЗА ОТВЕТНИКА Г.В.М., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искане за установяване на административно нарушение на основание чл. 43а, ал. 1 от ЗПРКИ по отношение на общинския съветник Г.В.М..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Л.: Поддържам искането, съобразно мотивите изложени в доклада.

 

АДВОКАТ К.: Оспорвам констатациите по доклада на формално основание, в следния смисъл: Липсва валидно правно решение на съответната комисия, която да установи наличието на въпросното нарушение и да даде мандат за издаване на сезиращия Ви доклад от страна на колегата Л..

По отношение на твърдяното нарушение считаме, че същото формално е налице, допуснато е неволно от моя доверител и към настоящия момент е отстранено, но не считам, че производство по налагане на административно наказание, с оглед на изложеното от мен становище за начина на неговото провеждане, е законосъобразно. Предоставям изцяло на съдебната преценка дали е допуснато нарушението, законосъобразно ли е водено административнонаказателното производство, следва ли да бъде налагана санкция на моя доверител.

 

ПРОКУРОРЪТ: По доказателствата ще моля да приемете представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Л. : На мен не ми стана какво оспорва ответникът.

 

АДВОКАТ К.: Оспорваме наличие на валидно взето решение от Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – гр. Бургас, съобразно което същата да е приела, че е налице твърдяното административно нарушение. Взетите решения не съдържат такъв диспозитив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Л.: Налице е особено производство пред Административен съд – гр. Бургас,  което се развива по реда на чл. 43а от ЗПРКИ. Законодателят изрично е предвидил, че началото започва с доклад на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, или началото се слага от доклада, а не от друг формален акт, решение на самата комисия или друг акт на друг орган. Със слагането на началото ние само с доклада сме направили констатации, които са обективни и към момента  на изготвяне на доклада нарушението е извършено. Считам, че не е необходимо да има някакво изрично решение на самата Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, още повече, че в преписката са представени протоколи към доклада от заседанието на тази комисия, където е записано, че при преглед на всички подадени декларации е констатирано, че  не е налице декларация, подадена от общинския съветник Г.М..

 

АДВОКАТ К.: Предвид изразеното правно становище от вносителя считаме, че липсва доклад на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Такъв е налице единствено от нейния председател. По представения като доказателство протокол № 4 липсват данни решението за овластяване на председателя на комисията за изготвяне на доклад да е било взето от надлежен състав на комисията със съответния брой гласове. Подчертавам, че има отразяване за такива действия в решението по т. 1 – стр. 4 от делото, но по т. 2 липсва такова.

На второ място, самият даден мандат, упълномощаване на председателя, е за изготвяне на доклад – физическото му създаване, но не е налице овластяване същият да представлява комисията в пълния и състав при подписването и внасянето му пред почитаемия съд.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Л.: Считам, че са налице всички процесуални предпоставки, а и материални такива, за това, че е констатирано едно нарушение, което е извършено от общинския съветник Г.М..

Относно представителната власт на председателя на комисията, заявявам: Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е структурирана с решение на Общинския съвет. Нейният председател се избира също от Общинския съвет. Представени са извлечения от протоколи на заседания, от които е видно как са избрани членовете на комисията и аз като председател. В АПК изрично е записано, че колективните органи се представляват от председателите им, така, че законодателят по силата на закона е овластил председателите да представляват тези колективни органи. Някак си практически не е удобно да се изготви доклад и да бъде подписан от всички членове на комисията, което на практика не е и в духа на нормата в закона.

По същество считам, че нарушението е извършен. Считам, че е налице едно деяние, с което е осъществено нарушението, което е квалифицирано по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, а именно, че не е подадена декларация в предвидения срок от общински съветник М.. Ако счетете, че са налице процесуални предпоставки и е извършено нарушение, относно наказанието предоставям на съда да прецени, в рамките на закона, какво да бъде наложено на нарушителя като глоба.

Моля да ми се даде възможност да представа протокол от заседание на комисията, където е станал изборът ми за председател.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам срещу направеното процесуално искане. Същото е наложително.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се предостави възможност на председателя на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси да окомплектова преписката с доказателства, относно процесуалната си власт.

 

СЪДЪТ, с оглед така направените доказателствени искания счита, че определението за приключване събирането на доказателствата следва да бъде отменено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за приключване събирането на доказателства.

ДАВА възможност за представяне на доказателства относно избирането на председателя на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.01.2010 година от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: