РЕШЕНИЕ

     850                        дата 30 април 2018г.                град Бургас

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 19 април 2018г., в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                   2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: К. Л.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 679 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Г.Д.М. *** против Решение № 71/15.02.2018г. постановено по НАХД № 2690/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № I-479 от 10.05.2017г. на началник сектор „ОП” при Районно управление - Несебър към ОД на МВР – Бургас, с което, за нарушение на чл.64, ал.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, на основание чл.257, ал.1 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250лв., като съдът е намалил размера на санкцията на  100 лв..

Конкретни отменителни основания не се посочват. Касаторът възразява, че поради съставени му още два АУАН на процесната дата не става ясно действителното му местоположение при процесното нарушение, тъй като не било възможно на една и съща дата и час да бъде едновременно на три различни места, което не било съобразено от съда при постановяване на решението. Иска се отмяна на съдебния акт.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата.

Касаторът е санкционирано за това, че на 15.04.2017г., около 16:30ч., в гр.Свети Влас, ул. „Байкал”, при извършване на полицейска проверка и при издадено устно разпореждане да спре на място, същият не е изпълнил разпореждането, като и след повторно отправено разпореждане М. продължил да се движи и възпрепятствал извършването на проверка. Наказан е за извършване на нарушение по смисъла на чл.64, ал.4 от ЗМВР. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състава на нарушението, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното лице за неизпълнение на полицейско разпореждане. Наложеното наказание „глоба“ съдът е преценил като определено в несъответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, с оглед на което е изменил същото в минималния размер от 100 лв.

Решението е неправилно, като постановено при допуснати съществени процесуални нарушения, което налага неговата отмяна и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Преди всичко следва да се отбележи, че по делото не е налична административнонаказателната преписка. Приложените документи са тези, които касаторът е приложил към жалбата си пред районния съд. От наказващия орган преписка не е изискана. Видно от наказателното постановление за нарушението е бил съставен АУАН № І-479/15.04.2017г., но такъв акт в делото настоящият съд не намери, поради което остава неясно на кой именно АУАН се е позовал съдът при решаването на делото. Представените от страната 4 броя АУАН са само с бланкови номера. Единият от тях с бл. № 682622 може да се предполага, че касае процесното нарушение, но предвид обстоятелството, че е изключително нечетлив, както и няма отбелязване да носи № І-479/15.04.2017г. не може със сигурност да се счита, че именно това е процесният съставен АУАН. В този смисъл и след като не е изискал административнонаказателната преписка, остава неясно на кой именно АУАН съдът се е позовал, за да бъде той съпоставен с издаденото наказателно постановление. Това прави обективно невъзможна касационната проверка относно правилността на обжалвания съдебен акт. Решението следва да се отмени като делото се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав, при което да се изиска администартивнонаказателната преписка и въз основа на нея да се разгледа спора.

  На основание изложените мотиви Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 71/15.02.2018г. постановено по НАХД № 2690/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: