ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.09.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети септември                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 679 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Ищецът П.Я.П. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат Т., надлежно упълномощена.

За ответника ОД на МВР Пловдив не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на П.Я.П. против областна дирекция на МВР гр. Пловдив. Иска се да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца сумата от 2 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие на незаконно задържане за времето от 17.30ч. на 17.07.2014 г. до 15.40 ч. на 17.07.2014г. със заповед №432-33-162/17.07.2014г., издадена от Е.Г.А. на длъжност полицейски инспектор на І РУП гр. Пловдив, отменена с влязло в сила решение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.12.2014г. до окончателното и́ изплащане. В исковата молба са направени доказателствени искания.

По делото е постъпил писмен отговор, с който ответникът е заявил становище за неоснователност на претенцията. Представени са заверени преписи от документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на заповедта за задържане. Иска се да бъде отхвърлена претенцията, алтернативно да бъде присъден по-нисък размер на обезщетение.

По делото е постъпило адм. дело № 2432/2014г. на Административен съд Пловдив.

 

Адвокат Т.: Поддържам иска и доказателствените искания, направени с исковата молба. Оспорваме отговора на ответника изцяло.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: От представените материали по делото считам, че жалбата е процесуално допустима към настоящия момент, но за прецизност считам, че е необходимо от Районна прокуратура Пловдив да се изискат заверени преписи от постановленията, с които ищецът П. е бил привличан за обвиняем и постановленията, с които той е бил задържан за 72 часа. Това е необходимо с оглед прецизирането дали исковата претенция не попада в параметрите на чл. 2 от ЗОДОВ. Други искания нямам. Относно искането за разпит на адвокат К.- същият е представлявал ищеца пред Административен съд гр. Пловдив и считам, че това е процесуална пречка.

Адвокат Т.: Посочването на адвокат К. като свидетел е поради факта, че той е присъствал на самото задържане.

Адвокат Т.: Другият свидетел е възпрепятстван и не може да дойде за днешното заседание. Свидетелите ще установяват претърпените неимуществени вреди в резултат на действията на полицейския служител, изразяващи се в стрес, недоумение от повторно задържане. Доверителят ми е бил задържан преди това, освободен и повторно е бил задържан, като това е отразено в приложеното решение в административното дело на Пловдивския административен съд. Няма как по друг начин да докажем тези неимуществени вреди. Не мога да кажа името на втория свидетел- той е приятел на П.. Настояваме и на разпита на адвокат К.. Считам, че това е достатъчно, което е представено. Доказателствените искания относно документация от книгата за задържани лица, а относно искането за разпит на полицейския инспектор, целта ни е да докажем какво му е било отношението, самото задържане, отношението, което е част от негативната емоция, която изживява всяко едно лице при арест.

 

СЪДЪТ намира искането на жалбоподателя, посочено под т.2 в исковата молба, за частично основателно, доколкото, видно от изявлението на пълномощника в днешното съдебно заседание, двамата свидетели ще установяват едни и същи обстоятелства. За установяване на тези обстоятелства са достатъчни показанията на един свидетел, поради което искането следва да бъде отхвърлено досежно поискания втори свидетел. Исканията, направени под т.3 в исковата молба, съдът намира за неоснователни, поради следното: преписката по издаване на отменената заповед за полицейско задържане е приложена по делото- както към отговора на исковата молба, така и в изисканото адм.д.№ 2242/14 на Административен съд- Пловдив. Що се отнася до исканията за представяне на извлечения от книгата за пропускателен режим за часа на отвеждане на ищеца в РУ и ползването на адвокатска защита, както и на документацията от книгата за задържани лица, „документацията във връзка с изтърпяване на предприетото задържане”, извеждане на ищеца за разпити и осъществявана работа от полицейските инспектори, съдът счита, че сочените доказателства са ирелевантни за настоящия спор, доколкото касаят законността на задържането, т.е. въпрос, решен с влязло в сила съдебно решение, а и в исковата молба липсват твърдения за обстоятелствата, които евентуално ще бъдат установявани посредством тези доказателства. Направеното искане по реда на чл. 176, ал.1 от ГПК съдът намира също за неоснователно. Съгласно цитираната разпоредба, съдът може да разпореди страната да се яви лично в съдебното заседание, за да даде обяснения за обстоятелствата по делото. В случая се иска изслушване на полицейски инспектор, който не е страна по делото, а и обстоятелствата, които страната се домогва да докаже посредством неговия разпит, също са относими към законността на задържането, но не и към предпоставките на чл. 1 от ЗОДОВ. Приложените към исковата молба и към отговора на ответната страна писмени доказателства са допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба и към отговора на ответника писмени доказателства по опис.

ПРИЛАГА адм.д.№2432/2014г. по описа на Административен съд- Пловдив.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от ищеца в следващото съдебно заседание, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на втори свидетел, направено от ищеца с исковата молба.

ДА СЕ ИЗИСКАТ от Районна прокуратура- Пловдив заверени преписи от постановленията по досъдебно производство № 611/2014г. по описа на Първо РУ на Полицията Пловдив, с които П.Я.П. е привлечен в качеството на обвиняем, както и постановлението, с което същият е задържан за срок от 72 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените от ищеца искания, посочени под т.3 в исковата молба, а именно: да бъде задължен ответникът да представи преписката, по която е издадена отменената заповед за полицейско задържане, включително данните за престъпление по чл.63, ал.1 от ЗМВР, книгата за пропускателен режим за часа на отвеждането ми в РУ на МВР по чл.11 от Инструкция №ІЗ-1711/15.09.2009г. за оборудване на помещенията за настаняване на задържани лица в структурата на МВР и реда в тях, извършеното по чл.14, ал.1, т.1-4 и ал.5, т.2 от същата относно ползването на адвокатска защита и уведомяването на поискания служебен защитник; документацията от книгата за задържани лица по чл.16 от Инструкция №ІЗ-1711/15.09.2009г. относно преглед от лекар, настаняването в помещението за задържане всички действия и процедури относно среща с адвокат, осигуряване на храна и методика за зачисляване и отчисляване от храна  и съответно предоставянето на такава за вечеря, закуска и обяд; документацията във връзка с изтърпяването на предприетото задържане съгласно изискванията на чл. 59, ал 2, 3 и 4 и по чл.87 от Инструкцията относно извеждането на ищеца за разпити и осъществяваната с него работа от полицейските служители във връзка със задържането и основанията за това.

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2015г. от 11.15.ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: