ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 679 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.К.Ж., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 42 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

         Юрисконсулт Д.: Независимо, че е дадена възможност на жалбоподателката да формулира предмет на спора, считам че все още е налице неяснота по отношение предмета на делото. В жалбата, с която е сезиран съда е използвана изключително общата формулировка „възразявам”, но нито в нея, нито по-късно е направено уточнение срещу какво се възразява, къде се предполага, че е допусната нередност или извършено закононарушение от органа. Вече два пъти процесът се отлага, за да се формулират от страна на жалбоподателката въпроси към вещото лице по допусната експертиза, а това към настоящия момент не е извършено. Считам, че това говори не само за липса на заинтересованост, но и неоправдано и без основание се забавя цялата процедура по одобряването на поправката на кадастралния план на кв.Банево, което считам злоупотреба с права от страна на жалбоподателката, поради което моля да не се дава ход на делото и да прекратите производството, поради липса на предмет и поради изложеното по-горе.

 

 

        

 

 

         По повдигнатото в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Д. възражение за недопустимост на производството, поради липса на предмет, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, като към настоящия момент не констатира наличие на процесуални пречки по движението на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам алтернативно жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете преписката. Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането им.

 

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че към настоящия момент от страна на жалбоподателката не е изпълнено съдебно разпореждане, четено в съдебно заседание на 10.11.2014г., видно от което съдът е задължил страната да внесе определен депозит за служебно назначената по делото съдебно-техническа експертиза, като към  настоящия момент това определение не е изпълнено, поради което съдът следва да пристъпи към разглеждане на делото въз основа на събраните и налични по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че жалбата, с която е сезиран настоящия съдебен състав е неоснователна, остана и недоказана. Оспорваният административен акт е правилен и законосъобразен, издаден в рамките на правомощията предоставени със закона на кмета на Община Бургас, поради което моля да го потвърдите като такъв и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: