ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 679 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.К.Ж., редовно уведомена, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Белчева, която представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К.С., редовно уведомена, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Нямам възражения по хода на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Предоставям на съда по хода на делото.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Подала съм жалба до съда, която поддържам. Има нещо като недоразумение. Аз нямам нищо против откриването на улицата, провеждането на канализация и водопровода, но искам общината да ме обезщети по някакъв начин. Отнема се от имота ми над 100, мисля че са 134 кв.м. от източната страна, където минава улицата. Когато от общината ме извикаха, за да подпиша констативния акт, аз не бях уведомена, че няма да бъда обезщетена и затова подписах констативния акт. Но след като отидох отново, за да подпиша получаването на заповедта, тогава разбрах, че няма да има никакво обезщетение и затова обжалвам заповедта.

 

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените по делото доказателства, съдържащи се в преписката, издадена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

Други доказателства няма да соча.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Ние сме сестри с жалбоподателката. Жалбата е подадена без мое съгласие. Но на мен ми казаха обратното, когато  отидох да се разпиша за констативния акт и за  получаването на заповедта. Казаха ми, че обезщетение ще има.

За мен жалбата е неоснователна.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Имотът го е закупил баща ми през 1953г, ние сме наследници. Не мога да преценя относно необходимостта от  ангажиране на допълнителни доказателства по делото.

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Няма да соча доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нищо не мога да кажа по доказателствата. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, като съобрази фактическите констатации, съдържащи в съставения констативен акт от 02.01.2014г., видно от който административният орган е констатирал несъответствие на границите на имот с пл.№ 743 и в частност УПИ ІІ-743 с титулите за собственост на жалбоподателката и заинтересованата страна, което по своя характер представлява фактическото основание за издаването на процесната заповед, намира че е необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, посредством която да се установи дали е налице соченото от административния орган несъответствие, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение последно от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и след като извърши оглед на процесния имот на място, да отговори на въпроса дали е налице несъответствие в границите на имот с пл.№ 743 и титулите за собственост на жалбоподателката и заинтересованата страна, представляващи нотариален акт № 81/1953г. и нотариален акт № 113/1981г., като в случай, че е налице подобно несъответствие, същото да се онагледи графично, както и да се посочи дали това несъответствие касае имотните граници на УПИ ІІ-743 в кв.53 по плана на кв.Банево, Община Бургас.  

Експертизата да се изготви от вещото лице Т.Ч. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателката в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.11.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: