О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер             20.08.2012 г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 679 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.О.А. *** против Заповед № РД-08-453/05.07.2011г., издадена от Кмета на Община Руен, с която се одобрява Акт № 04/05.05.2011г. за попълване (поправяне) на одобрен кадастрален план на с. Каравельово, общ. Руен, обл. Бургас. В съдебно заседание, проведено на 19.06.2012 г. И.А. е заявил, че е искал да си направи къща, а за имота няма нотариален акт, а ползва този имот в продължение на 30г. В същото съдебно заседание процесната жалба е оставена без движение и на жалбоподателят е дадено указание да уточни чрез изрично писмено становище  в какво се състои незаконосъобразността на оспорената от него заповед, като съдът е предупредил И.А., че в случай, че не отстрани нередовността на жалбата, същата ще бъде оставена без разглеждане, а производството поделото ще бъде прекратено на основание чл. 158, ал. 3 от АПК. В определения от съда седмодневен срок указанията не са изпълнени.

След като прецени твърденията на страните и приложения към делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира, че оспорването е процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 150, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа обозначение на обжалвания административен акт; указание в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането. Според чл. 158, ал. 1 и ал. 3 от АПК когато жалбата или протестът не отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1, те се оставят без движение, като на оспорващия се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, жалбата или протестът се оставя без разглеждане с разпореждане на съдията-докладчик. Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдът прекратява делото. В настоящия случай жалбата на И.А. е оставена без движение, като са дадени конкретни указания на оспорващия, които не са отстранени в законовия срок, нито впоследствие. С оглед на това, жалбата се явява процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане по същество.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.О.А. *** против Заповед № РД-08-453/05.07.2011г., издадена от Кмета на Община Руен, с която се одобрява Акт № 04/05.05.2011г. за попълване (поправяне) на одобрен кадастрален план на с. Каравельово, общ. Руен, обл. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 679/2012г. по описа на Административен съд  гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: