Р Е Ш Е Н И Е  № 1037

 

Град Бургас, 25.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и шести април през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА  ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Кристина Линова, с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 678 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Джи Енд Джи-90” ЕООД, ЕИК ******, подадена чрез пълномощник, против решение № 186/13.02.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4553/2017г. по описа на БРС, с което е изменено наказателно постановление № 02-001277/26.07.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на „Джи Енд Джи-90” ЕООД за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ, като съдът е намалил размера от 3 000 лева на 2000 лева, и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

В касационната жалба са изложени доводи, че оспореното решение е неправилно и е формулирано искане за неговата отмяна и за отмяна на наказателното постановление. Релевирани са възражения, че с връчването на съставения АУАН на пълномощник на „Джи Енд Джи-90” ЕООД е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Според касатора изводът на районния съд, че Г. е полагала труд като работник по трудово правоотношение без сключен договор в писмена форма в нарушение на императивната норма на чл.62, ал.1 от КТ, е необоснован и неправилен. Редовно призован, касаторът не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не представя становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Джи Енд Джи-90” ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02-001277 от старши инспектор при ДИТ-Бургас за това, че в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, на 7.07.2017г. в 14.10 часа в обект рецепция на къмпинг „Каваци”, гр.Созопол, не е уредил като трудови правоотношения отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето М.Ж.Г. с ЕГН **********, която е установена на 7.07.2017г. около 14.00 часа при извършена проверка на място в обекта да извършва дейност като рецепционист – обслужва клиенти (туристи), влизащи в къмпинга, издава касови бонове. В справка на основание чл.402, ал.1, т.3 от КТ лицето е декларирало, че работи в „Джи Енд Джи-90” ЕООД. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, в което деянието е квалифицирано като нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, във вр.чл.1, ал.2 от КТ, за което на „Джи Енд Джи-90” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за установено от фактическа страна, че към момента на проверката за спазване на трудовото законодателство в обекта, стопанисван от „Джи Енд Джи-90” ЕООД – рецепция на къмпинг „Каваци”, гр.Созопол, между дружеството в качеството му на работодател и М.Ж.Н.(предишна фамилия Г.), полагаща труд като рецепционист не е бил сключен писмен трудов договор. Счел е, че това деяние е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, за което законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.414, ал.3 от КТ. Съдът е изменил наказателното постановление в санкционната част, като е намалил размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 2 000 лева, приемайки, че липсват данни за извършени предходни нарушения от дружеството.

Решението е правилно в оспорената част.

Настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че не са допуснати съществени нарушения в административнопроизводствените правила, които да обуславят отмяната на наказателното постановление на самостоятелно основание. Съставеният акт за установяване на административно нарушение е връчен на лице, упълномощено да представлява „Джи Енд Джи-90” ЕООД пред ИА „Главна инспекция по труда” и нейните териториални поделения както при извършваните от тях проверки, така и като подписва и получава от името на дружеството всякакви документи. Това не е довело по никакъв начин до ограничаване правото на защита на санкционираното лице в административнонаказателния процес, поради което възражението на касатора за допуснато процесуално нарушение от категорията на съществените е неоснователно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти и установената от него фактическа обстановка се възприема от касационния състав. Същата се подкрепя от събраните доказателства, които съдът е ценил поотделно и в тяхната съвкупност, излагайки подробни съображения, мотивирали го да кредитира част от свидетелските показания и да не вземе предвид някои от тях. По делото е доказано по несъмнен и категоричен начин, че М.Ж.Г. е извършвала дейност като рецепционист – обслужвала клиенти (туристи), влизащи в къмпинга, и издавала касови бонове. Доказани са и елементите на трудовото правоотношение, в което служителката е била с „Джи Енд Джи-90” ЕООД към датата на проверката - работно време и място, трудово възнаграждение. Недоказано е възражението на касатора, че служителката е попълнила справката на основание чл.402, ал.1, т.3 от КТ, като била накарана да впише данните в нея от проверяващите. Съдът правилно не е кредитирал показанията на Г. като непоследователни и противоречащи на останалите доказателства по делото, съобразявайки и трудовия договор, сключен между нея и „Джи Енд Джи-90” ЕООД  след проверката.

За да обоснове извода си, че Г. не е действала като пълномощник, а е престирала труд на длъжност рецепционист, районният съд е изложил и мотиви, че тази дейност не е от кръга на фактическите и правни действия, за които тя е била упълномощена във връзка със сключен договор за наем на недвижими имоти между „Джи Енд Джи-90” ЕООД и „Хелио Турс - С“ АД. С оглед изложеното изводът на съда не се основава единствено на периодичния характер на трудовата дейност, извършвана от служителката, в какъвто смисъл са наведените от касатора възражения.

Деянието правилно е квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ. За извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.414, ал.3 от КТ. Размерът на наложената му имуществена санкция е намален от 3 000 лева на 2 000 лева съобразно тежестта на извършеното и предвид липса на данни за предходни нарушения.

С оглед изложеното решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 186 от 13.02.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4553/2017г. по описа на БРС, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 02-001277 от 26.07.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Джи Енд Джи-90” ЕООД, ЕИК ******, за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ, като размерът на санкцията е намален от 3 000 лева на 2000 лева.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                            

           

 

 

 

                                       2./