ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 678  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.П., редовно призован, не се явява, за него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

        

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10870/16.10.2017г. от ответника, в което е изразено становище по съществото на спора. Към писмото е приложено копие от протокол №250 от 11.03.2016г. за провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме така представения протокол.. Няма да соча други доказателства. Представям списък по чл.80 от ГПК.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения като доказателство по делото представения протокол № 250 от 11.03.2016г. за провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените отказа на ответника, като върнете преписката със задължителни указания за произнасяне по закон, както и да присъдите на доверителя ми направените разноски. Моля да съобразите при постановяване на Вашия съдебен акт следното:

С молба от 12.01.2017г. съм представил на административния орган, превод на писмото на френската префектура, което се намира по делото на стр.8, от което е видно, че жалбоподателят е бил уведомен за анулиране на загубеното му свидетелство на 07.10.2013г.. Самите френски власти на последния ред в това писмо са посочили, че лицето може да получи ново свидетелство на 14.11.2015г.. Моят доверител, видно от докладвания в днешното съдебно заседание протокол, е положил изпит на 09.03.2016г. за теория и на 11.03.2016г. за практика, т.е. той е положил изпитите след датата 14.11.2015г., след като е предал и самото обявено за изгубено френско свидетелство още през януари 2016г. Не отговаря на обективната реалност твърденията в няколко писма на инспектор Скопчанов, че едно лице не може да има повече от едно свидетелство и така нататък. На практика първото свидетелство е анулирано. На второ място го връща на административния орган и не е имало никаква пречка, а е имал законно основание, след като е положил повторно изпит по реда на чл.158 от ЗДВП, да му бъде издадено ново свидетелство за управление на МПС, съобразно успешно положения от него изпит през 2016г.. Именно това е неизпълнението на задължението на административния орган за извършване на исканата административна услуга , чиито отказ с отмяната от страна на съда, обоснова претенцията за присъждане на направените от доверителя ми разноски в това производство.  Посочвам в този смисъл и решение №1901/ 11.02.2014г. по адм.д.№ 9636/2013г., на VІІ отделение на ВАС.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: