ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  678 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.П., редовно призован, не се явява, за него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Г.П. против изричен отказ на началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас да му се издаде ново свидетелство за управление на МПС, обективиран в писмо рег. №76900-463/08.03.2017г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, уважаема г-жо председател. Нямам доказателствени искания. Представена е административната преписка по искането ми. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът след като установи, че част от приложените по делото доказателства са на чужд език, намира че са налице основания да бъде задължен ответникът да представи превод на български език на същите, тъй като съгласно чл.14, ал.1 от АПК, производстовто по този кодекс се водят на български език, а съгласно ал. 3 от същия член, документите представени на чужд език трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.

С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от уведомяването, да представи точен превод на писмените доказателствата находящи се лист 16 и лист 19-гръб от делото. Да се изпратят на ответника копия от посочените доказателства.

УКАЗВА на ответника, че в случай че в следващото съдебно заседание не бъде представен превод на посочените доказателства, те ще бъдат изключени от доказателствата по делото и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

АДВОКА К.: Имам доказателствено искане. Предвид че с молба от 12.01.2017г. съм уведомил адманистративния орган, че доверителят ми е представил протокол № 241 от 09.03.2016г. за теория и протокол №250 от 11.03.2016г. практика на РД“АА“Бургас за придобиване на СУМПС, но той ги е предал на органите и нямаме копия от тях, а са необходими по делото,тъй като е видно, че след отнемането на френското му свидетелство за управление на МПС, успешно е положил изпит за теория и практика и е придобил нова правоспособност за управление на МПС. По тази причина, моля да задължите административния орган да представи по делото посочените по-горе два протокола, тъй като те именнно са основания за издаване на ново свидетелство за управление на МПС на жалбоподателя.

 

Съдът намира така направеното искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от уведомяването да представи изисканите от адвокат К. доказателства, а именно протокол № 241 от 09.03.2016г. за теория и протокол №250 от 11.03.2016г. практика на РД“АА“Бургас за придобиване на СУМПС

 

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 10.00ч.,за която дата и час страните редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за изпълнение на указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: