ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 615                  дата  11 април 2014 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти състав,

в   закрито заседание на 11 април 2014 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: П. СТОЙЧЕВА

Секретар:……………..

Прокурор:…………….

                                                  

 разгледа адм. дело 678 по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдебното производство е образувано по жалба на Г.Е.П. *** против Заповед № 8-Z-324/19.02.2014г. на кмета на община Созопол, с която, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.62, ал.2 от АПК е извършена поправка на явна фактическа грешка, касаеща изписването на границите на недвижим имот. допусната в предходно издадена от този административен орган Заповед № Z-166/18.01.2010г. Жалбоподателят счита, че не е налице явна фактическа грешка, която следва да бъде поправена, както и заповедта не е мотивирана, поради което се иска нейната отмяна.

            Предвид така очертания предмет на спора, съдът констатира, че жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

 Към датата на образуване на делото в Административен съд- Бургас – 26.03.2014г. е в сила § 19, ал.1 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр.39 от 20.05.2011год.), съгласно която разпоредба индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези издадени от министъра на земеделието и храните,  могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК.

В настоящия случай процесната Заповед № 8-Z-324/19.02.2014г., която е неразделна част от предходно издадената Заповед № Z-166/18.01.2010г., с която е признато придобиването право на собственост  върху недвижим имот с посочени граници и съседи, следва да се разгледа по реда на обжалване на заповедта, по отношение на която е извършена поправка на явна фактическа грешка и независимо че административният орган понастоящем е процедирал съобразно чл.62, ал.2 от АПК неговият административен акт отново ще подлежи на оспорване пред Районния съд именно защото първоначалната заповед е издадена по реда и на основание § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, поради което производството по делото  следва да се прекрати, а делото да се изпрати на Районен съд – Бургас.

Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Е.П. *** против Заповед № 8-Z-324/19.02.2014г. на кмета на община Созопол.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 678/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд - Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

          

                                                                                            СЪДИЯ: