О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер               Година 18.04.2012          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на осемнадесети април две хиляди и дванадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 678 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на Д.Г.Н. с ЕГН ********** ***, против отказ с рег. № 330/06.03.2012г. на Началника на РУП Поморие да бъде подновено разрешението за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие  - пистолет ТТ калибър 7,62, нла 4901 и боеприпаси.

С разпореждане на съда от 22.03.2012г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването му следва да заплати държавна такса в размер на 10,00 лева по сметка на БАС.

На Д.Н. е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес и той е редовно уведомен на 28.03.2012г..

По делото в законноопределения 7-дневен срок не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, както и такова с искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 22.03.2012г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Н. с ЕГН ********** ***, против отказ с рег. № 330/06.03.2012г. на Началника на РУП Поморие да бъде подновено разрешението за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие  - пистолет ТТ калибър 7,62, нла 4901 и боеприпаси.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 678 по описа за 2012година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: