ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 677 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТУНИШИ“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Образувано е по жалба на „СТУНИШИ“ ООД против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-634/23.11.2015 г. на орган по приходите Д.Н.Н. на длъжност главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, потвърден с решение изх. № Н4-МДТ-4603-002 от 08.02.2016 г. на П.А. – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ В.: Поддържаме жалбата, поддържаме и доказателствените искания, направени с нея.

Да се приемат представените доказателства

С оглед твърдението на ответника, че имотът е отреден за жилищен и промилите следва да са за жилищен имот, представям влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на този имот, одобрен със заповед № 285/13.04.2009 г. на кмета на община Несебър; решение № 3 от 21.05.2009 г. за промяна предназначението на имота за жилищни нужди, за жилищно строителство; скица от кадастралната карта на имота; удостоверение за характеристика на същия, от което се вижда, че до имота няма достъп чрез път, няма инфраструктура около същия и протокол № 36/12.12.2007 г. на ЕСУТ към община Несебър за отреждането на имота за жилищни нужди, ведно с предписания и становище на РИОСВ Бургас за това, че същият имот се отрежда и ще бъде с предназначение – жилищно строителство.

Представям и доказателство за изпратена и приета от община Несебър  декларация по чл. 21 от Наредба № 11 за освобождаване на имота от задължения за такса смет и по отношение на компонентите сметосъбиране и сметоизвозване, тъй като същият няма да бъде ползван. В становището на органа по приходите, по възражение на фирмата-жалбоподател изрично е отбелязано, че тази декларация е получена в община Несебър, но не е отразена при определяне на задълженията за такса смет, тъй като имотът е деклариран през 2012 година, което е така, но едновременно с неговото деклариране са определени задълженията за целия период 2010-2014 година и е следвало този орган да съобрази подадените декларации. Това е нашето становище, поради което  представяме тези писмени доказателства.

Водим един свидетел, допуснат с Ваше определение.

Поддържам искането за издаване на съдебни удостоверения.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата.

С писмо изх. № Н4-МДТ-898-001 от 24.03.2016 г. е представена цялата административна преписка по издаване на оспорения административен акт. Също така моля да бъде добавена към доказателствения материал и скица на процесния имот – извадка от кадастралната карта.

Да се приемат представените от пълномощника на ответника доказателства в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

ПРИЕМА доказателствата, представени от пълномощниците на жалбоподателя и ответника в днешно съдебно заседание

ДА СЕ ИЗДАДАТ исканите от жалбоподателя съдебни удостоверения след внасяне на такса в размер на 5 лева  за всяко от тях по сметка на Административен съд Бургас.

АДВОКАТ В.: Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, със задача вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и посети имота на място, да отговори на въпросите:

Къде се намира имотът на дружеството „Стуниши“ ООД?

Имало ли е към периода 2010-2014 година и понастоящем  подстъп към имота за извършване на дейност по сметосъбиране и сметоизвозване и налична ли е съответната инфраструктура за такава дейност?

Електрифициран и водоснабден ли е имотът?

Граничи ли пряко същият с пътна инфраструктура?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам по искането за експертиза.

 

СЪДЪТ счита искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и направи оглед на имота на място, отговори на поставените от представителя на жалбоподателя в днешно съдебно заседание въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд в 7-дневен срок от днес, в който срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, като снема самоличността му, както следва:

С.К.С. – 47 години, български гражданин, неосъждан,  без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да каже истината.

 

АДВОКАТ В.: Знаете ли кога е закупен имотът, какво представлява, къде се намира и дали около него има изградена инфраструктура за извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имотът е купен през 2007 година и е 1151 кв. м. Намира се в местност „Мешелика“, землище на гр. Обзор, община Несебър, четвърти имот, 155 масив.

АДВОКАТ В.: Откъде ги знаете тези неща? Известен ли Ви е имотът?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имам информация за същия имот, тъй като имам фирма за посредничество в гр. Варна и в гр. Обзор и затова съм запознат и по общия начин с парцела. Моят парцел, който е в съседство, граничи с настилка, по която е възможно примерно да се достави някакъв контейнер, но в периода 2010-2014 година контейнер е нямало. За въпросния имот, той реално няма никакъв достъп до път, понеже е западно от мен в обратна посока на пътя. Има трева и малки храстчета. Това представлява самият имот.

АДВОКАТ В.: На него има ли нещо изградено?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, има диво растящи храстчета.

АДВОКАТ В.: Да разбираме, че няма изобщо път?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Няма изобщо физически достъп до път.

АДВОКАТ В.: В периода 2010-2014 година в района да сте виждали разположени контейнери, да се извършват действия за сметосъбиране и сметоизвозване?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не съм виждал. Занемарен е целият район, няма абсолютно такава дейност.

АДВОКАТ В.: Електрифициран ли  е районът?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не електрифициран, няма вода и канализация.

АДВОКАТ В.: Знаете ли в съседство да има непосредствени съседи, да са обитавани обектите?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: В съседство са празни полета, по същия начин са.

АДВОКАТ В.: Кога  последно бяхте в имота?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Преди два часа на път от гр. Варна се отбих. Същото състояние е и в момента, както от 2010-2014 година.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: На колко метра е най-близката сграда, която се обитава?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: До моя парцел, който е долу до пътя, най-близките сгради – бунгала, бивш пионерски лагер, които не се обитават, са на стотина метра. Пътят е разбит. От този имот има и още 20-30 метра, защото се минава през моя имот и тогава се стига до контейнера. И на изток, и на запад най-близкият контейнер е на повече от 100 метра. Реално извозване не се осъществява, особено в периода 2010-2014 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Виждали ли сте собствениците на този имот?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, аз им продадох имота, в смисъл намерих им продавач.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Как достигат до имота, като няма път?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Беше им показана схема, карта на кадастъра приблизително къде се намира имотът. Реално не са стъпвали на този имот. Чакахме да влезе в сила общият план от 2012 година, който да предвиди път, после да се изгради, но още няма такъв.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ В.: Трябваше общият план да предвиди път и още не е одобрен този план?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, от 2012 година не е одобрен.

АДВОКАТ В.: Знаете ли този имот да е урегулиран с ПУП и ако знаете, защо и предвижда ли достъп до имота?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: През 2010 година беше сменено предназначението и единственият вариант на достъп до път беше през моя парцел и затова съм дал писмено съгласие, но реално няма достъп.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не сме представили разбивка по съответни компоненти. В срок до следващо съдебно заседание се задължавам да представя обяснителна записка относно начина на формирането на дължимите такси.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи обяснителна записка относно начина на формиране на дължимите такси.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.06.2016 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: