ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 677 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТУНИШИ“ ООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба-становище от „СТУНИШИ“ ООД, чрез пълномощник адвокат В., с която заявява,  че поради невъзможност да се яви в насроченото съдебно заседание моли делото да се разгледа в нейно отсъствие и се даде ход на делото, в случай, че не са налице процесуални пречки. Изразява становище да бъде прието заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, представя писмени бележки и списък на разноските с приложени документи за извършени плащания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да пристъпим към изслушване на заключението. Запозната съм и съм получила заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

М.Д.Д. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението като пълно и обективно.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като обективно и безпристрастно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите депозираната жалба като неоснователна, но считам, че следва да се приеме размерът на  определените задължения, посочени в заключението на съдебно-счетоводната експертиза, която бе приета в днешно съдебно заседание. Видно от заключението, разлика спрямо определените в акта задължения се установява само относно 2011 година. Това несъответствие е вследствие, че в края на 2010 г. от страна на жалбоподателя е подадена декларация, с която той посочва, че имотът няма да се използва и относно него да не се начислява компонентите от такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване. Административният орган при издаването на акта не е отчел посочената декларация и таксата за битови отпадъци за 2011 г. е начислена и посочена в издадения акт като сбор от трите компонента. В тази връзка моето лично мнение е, че тази посочена декларация, която не се оспорва от началника на отдел „Местни данъци и такси“, следва да бъде съобразена и размерът на такса битови отпадъци относно 2011 г.  да бъде съобразен с посочения в заключението от съдебно-счетоводната експертиза. Моля за решение в този смисъл.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: