ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 677 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТУНИШИ“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ В.: Има ли достъп до имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Няма достъп до имота, вижда се от снимковия материал.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Имам само един уточняващ въпрос. Казвате най-близкият поставен контейнер е за посочена от Вас вилна сграда. Може ли да кажете според Вас какво е разстоянието от мястото, където е поставен контейнерът, до процесния имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Може би около 100 м, но така съвсем окомерно.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвена съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, съгласно представената справка-декларация, 300 лева от които да се изплатят от внесения депозит, 100 лева следва да бъдат внесени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок се представи доказателство за внесената сума.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата молба от адвокат В. вх. №5072/16.05.2016 г. за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам молбата, госпожо председател, защото такава тежест ни е указана с определение на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не се противопоставям да бъде назначена такава, но представям в днешно съдебно заседание обяснителна записка, изготвена от актосъставителя, която посочва начина, по който са формирани сумите за такса битови отпадъци за процесните години.

Моля да приемете и приложите по делото писмени доказателства, които представляват решение на Комисията по земята относно промяна предназначението на процесния имот, вносна бележка за платена такса относно промяната на предназначението, скица на депото за битови отпадъци, заповед за урегулиране ведно с графична част и акт за  влизането й в сила. Прилагам и опис на посочените писмени доказателства.

АДВОКАТ В.: Да се приемат така представените писмени доказателства, като правя уточнението, че именно на основание решението за промяна предназначението и одобрения, влязъл в сила ПУП, имотът е деклариран като такъв, за който следва да се начисляват задължения за данък, т. е. да се приемат, относими са, нямам възражения.

Във връзка с издадените съдебни удостоверения представям удостоверения от „Водоснабдяване и канализация“ Бургас и от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, които удостоверяват, че имотът не е електрифициран и не е водоснабден.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не се противопоставям да се приемат тези удостоверения.

 

СЪДЪТ  по доказателствата, счита молбата на адвокат В. за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза за основателна, а искането за допустимо и необходимо, с оглед предмета на спора.

Съдът счита, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от община Несебър, описани в придружаващата ги молба, както и представените от жалбоподателя удостоверения от „Водоснабдяване и канализация“ Бургас и от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молбата на община Несебър доказателства.

ПРИЕМА представените удостоверения от „Водоснабдяване и канализация“ Бургас и от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото, да отговори на поставените в молба вх. № 5072/16.05.2016 г. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи доказателства за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Д., която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.07.2016 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: